Byggesøknad for gjerde, levegg eller støyskjerm

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.

Se hva som gjelder for din eiendom.

Gjerde mot vei

Gjerde mot vei er en innhegning med enkle, lette konstruksjoner som for eksempel plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer gjerder som ikke er tette. Gjerdet må være åpent, slik at både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

 • gjerdet er åpent og luftig
 • gjerdet ikke er høyere enn 1,5 meter
 • gjerdet ikke hindrer frisiktsonen
 • gjerdet er tett og maksimalt 0,5 meter høyt

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt for at gjerdet ikke skal være søknadspliktig.

I tillegg må gjerdet være

 • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i. Bestemmelsene sier blant annet hvor mye og hvor stort du kan bygge. Du finner reguleringsbestemmelsene i planinnsyn.

Et tett gjerde som er over 0,5 meter høyt, må også være

 • oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
 • oppført mer enn 30 meter midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Hvis gjerdet ikke er i tråd med reguleringsplanen, må du søke om en dispensasjon. Se mer i vår veileder.

Hvor nært veien du kan plassere ett tett gjerde over 0,5 meter høyt, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Se veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.

Dersom tett gjerdet over 0,5 meter høyt plasseres nærmere enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor, må du søke om dispensasjon fra jernbaneloven. Du søker til Bane NOR eller Sporveien.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

 • gjerdet er åpent og luftig og høyere enn 1,5 m, eller tett og høyere enn 0,5 m
 • gjerdet hindrer frisiktsonen mot vei

Søk med hjelp fra fagfolk

Gjerde mot nabogrensen

Et åpent og luftig gjerde i nabogrensen er ikke et tiltak etter plan- og bygningsloven. Privatrettslige bestemmelser du må forholde deg til finner du i lov om grannegjerde og naboloven. Plan- og bygningsetaten veileder ikke i privatrettslige bestemmelser.

Et tett gjerde følger derimot bestemmelsene om levegg.

Gjerde mot nabo kommer inn under plan- og bygningslovens bestemmelser bare når det er gitt bestemmelser om det i arealplan, som for eksempel reguleringsplan. Du finner reguleringsbestemmelsene i planinnsyn.

Hvis gjerdet ikke er i tråd med planen, må du søke om dispensasjon. Se mer i vår veileder.

Levegg

Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med en bygning.

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

 • leveggen hverken er lengre enn 10 meter eller høyere enn 1,8 meter. En slik levegg må plasseres på terreng minst 1 meter fra nabogrensen.
 • leveggen hverken er lengre enn 5 meter eller høyere enn 1,8 meter. En slik levegg må plasseres på terreng og kan plasseres i nabogrensen.

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt for at leveggen ikke skal være søknadspliktig. I tillegg må leveggen være

 • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i. Bestemmelsene sier blant annet hvor mye og hvor stort du kan bygge. Du finner reguleringsbestemmelsene i planinnsyn
 • oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
 • oppført mer enn 30 meter midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Hvis leveggen ikke er i tråd med reguleringsplanen, må du søke om en dispensasjon. Se mer i vår veileder.

Hvor nært veien du kan plassere leveggen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Hvis leveggen er unntatt søknadsplikt, men plassert nærmere veien enn det som er tillatt, kan du søke om dispensasjon fra avstand til vei utenom byggesak. Se veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.

Dersom leveggen plasseres nærmere enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor, må du søke om dispensasjon fra jernbaneloven. Du søker til Bane NOR eller Sporveien.

Unntaket fra søknadsplikten gjelder ikke oppføring av flere levegger i kombinasjon.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

 • Leveggen er høyere eller lengre enn det som er nevnt ovenfor

Søk med hjelp fra fagfolk

Støyskjerm

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og har lyddempende materialer.

Du må sende byggesøknad med hjelp av fagfolk dersom du skal sette opp eller rive en støyskjerm.

Søk med hjelp av fagfolk