Byggesøknad for garasje eller carport

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom.

Se hva som gjelder for din eiendom

Se hva som gjelder for din eiendom.

Det er egne regler i Nordstrandskråningen.

Må du søke?

Noen frittliggende bygninger må du søke om. Ut fra adressen du bor på og gjennom relevante spørsmål om endringen du har tenkt å gjøre, får du svar på om du må søke eller ikke.

Sjekk om du må søke

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom

 • hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 kvadratmeter
 • det er minst 1 meter til nabogrensen
 • bygningen er frittliggende og minst 1 meter fra andre bygninger på eiendommen
 • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
 • bygningen er på én etasje og uten kjeller
 • bygningen ikke skal brukes til beboelse
 • bygningen plasseres på en eiendom som allerede er bebygd
 • bygningen ikke plasseres over rør og ledninger i grunnen

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt for at bygningen ikke skal være søknadspliktig. I tillegg må bygningen være:

 • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i. Bestemmelsene sier blant annet hvor mye og hvor stort du kan bygge. Du finner reguleringsbestemmelser i planinnsyn
 • oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
 • oppført mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Hvis bygningen ikke er i tråd med reguleringsplanen, må du søke om en dispensasjon. Se mer i vår veileder.

Hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Dersom bygningen er unntatt søknadsplikt, men plassert nærmere veien enn det som er tillatt, kan du søke om en dispensasjon fra avstand til vei utenom byggesak. Se Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei.

Dersom bygningen plasseres nærmere enn 30 m fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor, må du søke om en dispensasjon fra jernbaneloven. Du søker til Bane NOR eller Sporveien.

Les også mer i vår veileder for unntatt søknadsplikt for garasje og carport. Se egen veileder for Nordstrandskråningen.

Når tiltaket er ferdigstilt

Du må informere kommunen når bygningen er ferdigstilt, slik at vi kan oppdatere kart og eiendomsregisteret. Dette må du gjøre senest fire uker etter ferdigstillelse. Fyll ut skjemaet Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt og send til postmottak@pbe.oslo.kommune.no.

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

 • hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 kvadratmeter
 • bygget er på maks én etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)

Søk på egen hånd

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

 • samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 kvadratmeter
 • bygningen er på mer enn én etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)
 • bygningen skal brukes til beboelse

Søk med hjelp fra fagfolk