Seksjonering av uteareal

Matrikkelen stenges fra 15. desember 2023 til 2. januar 2024

Ingen oppdateringer kan gjøres i denne perioden. 1. desember er siste frist for å sende dokumenter i posten til tinglysing hos Kartverket. 

Når kan du seksjonere utearealet?

Seksjonering av uteareal kan gjøres i forbindelse med en søknad om førstegangsseksjonering, eller ved en søknad om reseksjonering.

Når du seksjonerer uteareal, vil arealene bli tinglyst som tilleggsarealer til seksjonene, som betyr at seksjonene får eksklusiv enerett til bruk av arealet.

Uteareal kan kun seksjoneres som tilleggsareal i grunn (TG) til seksjonene. Et uteareal alene kan ikke være en egen seksjon med eget seksjonsnummer.

Skal du kun endre utearealet til seksjonen?

Dersom du kun skal gjøre små justeringer av utearealet til en eierseksjon, kan du søke om grensejustering i stedet for reseksjonering. Dette forutsetter at:

 • det ikke skal gjøres noen endringer av eierbrøken
 • arealet for de involverte parsellene ikke øker eller minker med mer enn 5 %
 • vilkårene for grensejustering er oppfylt, se matrikkelforskriften § 34

Hva kan du fordele?

Du står i utgangspunktet fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid noen vilkår som må være oppfylt:

 • Utearealer som alle seksjoner må ha tilgang til for nødvendige atkomster, må være fellesareal. Alle som eier en seksjon, skal ha muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.
 • Dersom felles stoppekran og felles sikringsskap er plassert utendørs, må dette arealet være fellesareal.
 • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer.

Vær derfor oppmerksom på begrensningene som nevnes her når du skal fordele uteareal som tilleggsareal til seksjoner.

Slik søker du

Ønsker du å legge deler av utearealet som tilleggsareal til en eller flere seksjoner, må dette gjøres i forbindelse med en seksjoneringssøknad eller en reseksjoneringssøknad.

Du kan fordele uteareal:

Marker utearealet i et situasjonskart

Sammen med søknaden om seksjonering/reseksjonering leverer du inn et situasjonskart over eiendommen. Kartet må vise gårds- og bruksnummer, eiendomsgrensene, alle bygninger på eiendommen og avkjørsler/atkomster.

På kartet tegner du inn fordelingen av utearealene. Bruk betegnelsen TG + seksjonsnummer for å markere at arealet er tilleggsareal i grunn til den aktuelle seksjonen (for eksempel «TG1»). Uteareal som alle seksjonene skal ha tilgang til, markeres med «fellesareal».

Se eksempel på situasjonskart (PDF)

Kartet kan du laste ned fra Planinnsyn eller www.seeiendom.no. Alternativt kan du bestille kart fra Oslo kommune.

Oppmåling av utearealet

Ved fordeling av utearealer til seksjonene må det gjennomføres en oppmålingsforretning. Oppmålingsforretningen går ut på å klarlegge og bestemme koordinatene for grensene til de fordelte utearealene på eiendommen. Vi kontakter eierne for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretningen. Legg derfor med kontaktinformasjon til minimum én eier.

Oppmålingsforretningen må gjennomføres før seksjonene kan føres inn i matrikkelen (eiendomsregisteret), og før seksjoneringsdokumentene kan sendes til tinglysing. Oppmålingsforretningen er normalt ferdigbehandlet innen 19 uker fra seksjoneringstillatelsen er gitt.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført oppmålingsforretning på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristen oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 15. november til 15. mars.

Har du allerede koordinater for arealet?

Dersom du allerede har koordinater for arealene, kan du sende dem inn sammen med søknaden. Disse vil bli brukt videre i saksbehandlingen.

Koordinater du sender inn, må oppfylle kravspesifikasjon for innsendelse av koordinater (PDF).

Hva koster det?

Når utearealer på tomten skal måles opp og bli tilleggsareal til seksjoner, foretas det en saksbehandling etter matrikkelloven. Dette innebærer oppmåling, oppmålingsforretning (møte), matrikkelføring, tinglysing, og utforming av matrikkelbrev.

Priser for oppmåling av utearealer til seksjoner

 • Grunngebyret for det første oppmålte utearealet er 24 680 kroner.
 • Det påløper så et tillegg på 3 530 kroner for hvert påfølgende tilleggsareal som skal måles opp.
 • Det vil også påløpe et tilleggsgebyr på 880 kroner for hvert nytt grensepunkt som må måles opp på stedet.
 • For eiendommer i indre by (gårdsnummer 200 til 249) kommer et tillegg på 30 prosent.
 • Det kan også komme andre tillegg og/eller rabatter på prisene ut fra sakens art.
 • I tillegg til oppgitte priser over må det betales gebyr for tinglysing, som koster 585 kroner per dokument, og for matrikkelbrev som koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Prisene vi har oppgitt over gjelder per 1. januar 2022. Prisene vil normalt bli justert 1. januar hvert år.

Gebyret for oppmåling av uteareal med oppmålingsforretning vil komme i tillegg til gebyret for behandling av søknaden om seksjonering/reseksjonering etter eierseksjonsloven.

Se fullstendige priser i gebyrforskriften (PDF)

Hvem mottar fakturaen?

Vi sender faktura til den som står oppført som innsender i søknadens punkt 1 (søker). Når det er lagt ved et følgebrev sammen med søknaden, sender vi fakturaen til den som har signert følgebrevet.

Hvis du ønsker at faktura skal sendes til en annen, må du opplyse i følgebrevet om hvem som skal motta faktura. Om du har oppgitt en annen fakturamottaker i følgebrevet, må vedkommende bekrefte med signatur at hen skal motta faktura. Hen må også oppgi hvilken adresse fakturaen skal sendes til. Du kan kun oppgi én fakturamottaker. Du kan ikke endre mottaker av faktura etter at saken er avsluttet.

Har du spørsmål om seksjonering?

Hvis du har spørsmål om seksjonering, kan du ringe kommunens vakttelefon for seksjonering på telefonnummer 23 49 12 16. Telefonen har åpent tirsdag og torsdag fra kl. 09:00 til kl. 15:00.