Justering av eiendomsgrenser og arealoverføring

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommer. Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer. 

Hvem kan søke?

Det er ingen spesielle krav til hvem som kan søke om grensejustering/arealoverføring. Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere) til eiendommene som er involvert i endringene.

Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

De nye eiendomsgrensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret).

Hva kan gjennomføres som grensejustering?

Mindre justeringer av eiendomsgrenser

En grensejustering er en mindre justering av grensene mellom eiendommer. Matrikkelforskriften § 34 stiller krav til hva som kan gjennomføres som en grensejustering.

 • For boligeiendommer er hovedregelen at arealet som søkes overført, ikke må øke eller redusere eiendommens størrelse med mer enn 5 %.
 • Grensejusteringen kan ikke medføre at verdien av de involverte eiendommene økes eller reduseres med mer enn 1 G (folketrygdens grunnbeløp).
 • Se hvor stort areal som kan endres i din bydel (veiledende kart, PDF).
 • Arealet som overføres, må være regulert til samme formål som eiendommen(e) som mottar arealet.

Tiltaket kan ikke gjennomføres som en grensejustering hvis endringen fører til at plan- og bygningslovens- og/eller reguleringsplanens krav til eiendommene ikke lenger er oppfylt. Dette betyr at dersom tiltaket skal kunne gjennomføres som grensejustering, må krav til tomteutnyttelse, uteoppholdsareal, avkjørsler, adkomst og parkering være oppfylt for alle involverte eiendommer etter endringen.

Hvis grenseendringen ikke kan gjennomføres i samsvar med beskrivelsen av grensejustering over, må grenseendringen gjennomføres som en arealoverføring. Plan- og bygningsetaten vurderer om tiltaket du søker om, kan gjennomføres som en grensejustering.

Må jeg varsle naboene når jeg skal søke om grensejustering?

Nabovarsling er ikke et generelt krav ved grensejustering. Kun i tilfeller der andre eiendommers interesser berøres, må du varsle disse eiendommene.

Arealoverføring

Ved større grenseendringer må tiltaket gjennomføres som en arealoverføring. I en arealoverføring overføres et areal fra én eller flere eiendommer, til én eller flere naboeiendommer. En arealoverføring stiller strengere krav til dokumentasjon enn en grensejustering. Når du søker om arealoverføring, må du alltid varsle naboene.

Anleggseiendom og arealoverføring

Det kan ikke gjennomføres arealoverføring mellom overflate-/grunneiendom og anleggseiendom, eller mellom to anleggseiendommer. I disse tilfellene må saken gjennomføres som deling med sammenslåing.

Slik søker du om grensejustering og arealoverføring

En søknad må bestå av:

 • nabovarsling (kun ved søknad om arealoverføring)
 • søknadsskjema
 • kart
 • følgebrev

Nabovarsling

Hovedregelen er at en søknad om arealoverføring alltid må nabovarsles. Du må varsle naboene før du sender inn søknaden.

I tilfeller der kun enkelte av naboeiendommenes interesser berøres av arealoverføringen, kan vi godta at kun de berørte naboeiendommene varsles, det vil si en begrenset nabovarsling. Dere må da begrunne hvorfor vi skal godta begrenset nabovarsling.

Nabovarsling er ikke et generelt krav ved grensejustering. Kun i tilfeller der andre eiendommers interesser berøres, må du varsle disse eiendommene.

 • Lag liste over naboeiendommer som må varsles (naboliste)
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for byggkvalitet. Til varselet må du legge ved beskrivelse/info om tiltaket, med kart som viser det som skal skje på eiendommen/tomten.
 • Når du sender inn søknaden til kommunen, skal du legge ved kopi av dokumenter for nabovarslingen. Husk å legge ved gjenpart som viser hva du har varslet om, og kvittering som viser hvilke eiendommer som er varslet. Du må også sende inn eventuelle merknader fra naboer og dine/søkers kommentarer til merknadene.

Fyll ut søknadsskjemaet

Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere) til eiendommene som er involvert i endringene.

Her finner du søknadsskjema i ulike format. Velg hvilket format du ønsker å bruke:

Kart

Legg ved et kart som viser dagens situasjon for eiendommene. Kartet må vise eiendomsgrensene, alle bygninger på eiendommene og avkjørsel/adkomster. Kartet må vise eiendommenes gårdsnummer og bruksnummer. Tegn inn ønsket ny grense eller ønsket grenseendring på kartet.

Lag følgebrev

I følgebrevet skal du gi opplysninger om alle relevante forhold som du ikke får beskrevet i søknadsskjemaet, eller som ikke framgår av kartet.

Relevante forhold som må avklares i søknaden/følgebrevet er:

 • tomteutnyttelse for tomten som gir fra seg areal
 • størrelse på uteoppholdsareal for tomten som gir fra seg areal
 • om endringen berører avkjørsler, atkomster eller parkering
 • oversikt over kryssende vann- og avløpsledninger som berøres av endringen
 • om det er behov for forhåndsuttalelse fra andre kommunale etater/myndigheter. Dette må i så fall vedlegges søknaden.
 • søknad om dispensasjon, hvis tiltaket ikke er i samsvar med reguleringsplan eller lov. Les mer om generelle regler for dispensasjon (vær oppmerksom på at noe av denne informasjon kun gjelder for byggesøknader).

Lever søknaden med vedlegg

Du kan levere søknaden med vedlegg til oss per post, per e-post, eller ved å møte opp hos Plan- og bygningsetaten.

Finn kontaktinformasjon til Plan- og bygningsetaten.

Hva skjer etter at du har levert søknaden?

1. Behandling av søknaden

Første del av prosessen består av søknadsbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Ved arealoverføring avsluttes søknadsbehandlingen med et vedtak (tillatelse eller avslag) som sendes til søker. Ved grensejustering avsluttes søknadsbehandlingen med at søker får en bekreftelse på at justeringen er i samsvar med plan- og bygningsloven.

Faktura for første del av prosessen faktureres på vedtakstidspunktet.

I noen saker er tillatelsen til arealoverføring gitt med betingelser. Dersom vi har stilt betingelser i tillatelsen, må betingelsene være oppfylt før kommunen kan starte andre del av prosessen (oppmålingen). Eksempler på betingelser kan være krav om riving av bygning, eller krav om tinglysing av en rettighetserklæring. En rettighetserklæring er et dokument som gir en eiendom eller kommunen rettigheter på en annen eiendom. Eksempler på forhold som kan sikres i en rettighetserklæring er atkomstvei over annen eiendom eller vann- og avløpsledninger over annen eiendom.

2. Oppmåling av de nye eiendomsgrensene

Andre del av prossessen består av oppmåling av nye eiendomsgrenser. Hvis vi gir tillatelse til grensejustering/arealoverføring, består andre del av prosessen av en saksbehandling etter matrikkelloven. Denne inneholder blant annet oppmåling av de nye grensene, en såkalt oppmålingsforretning. De nye eiendomsgrensene blir målt opp og vist på stedet / i terrenget.

 • Ved grensejustering er partene til stede og bekrefter de nye eiendomsgrensene ved å skrive under en avtale om grensejustering. Grensejusteringen avsluttes med at de nye eiendomsgrensene blir matrikkelført, det vil si at de nye grensene føres i matrikkelen (eiendomsregisteret).
 • Ved arealoverføring må partene signere en erklæring om arealoverføring som bekrefter hjemmelsovergangen ved tinglysing. I erklæringen blir arealets verdi påført av partene, for beregning av dokumentavgift. Eventuelle panthavere til eiendommen som gir fra seg areal, må samtykke til arealoverføringen. Dersom eiendommen har en tinglysningssperre/urådighet må eier av urådigheten samtykke til arealoverføring.

Saken avsluttes med at du får tilsendt matrikkelbrev eller utdrag fra matrikkelen for eiendommen. Faktura for oppmålingen og matrikuleringen faktureres samtidig.

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for oppmålingsforretning.

Kommunens frister for behandling av saken

Kommunen skal behandle søknaden din innen 3–12 uker. Hvis søknaden har mangler og vi ber om mer informasjon, vil tiden det tar fra vi etterspør informasjonen til søknaden er komplett, komme i tillegg.

Hvis vi må etterspørre flere opplysninger i saken, tar vi kontakt med den som står oppført som søker i punkt 7 i søknaden. Er det lagt ved følgebrev til søknaden, vil vi kontakte den som har signert følgebrevet. Det skal kun være én søker/kontaktperson til saken.

Saken er normalt ferdigbehandlet innen 19 uker fra vi har gitt tillatelsen. Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført oppmålingsforretning på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt over løper derfor ikke i perioden 15. november til 15. mars.

Hva koster det?

Det er ulike priser for grensejustering og arealoverføring.

Priser for grensejustering

Du må betale for behandling av søknaden, og for oppmåling av grensene og matrikkelbrev.

 • Saksbehandlingsgebyret (grunngebyret) for søknad om grensejustering er 3470 kroner per søknad. Det kan komme tillegg på prisen, ut fra sakens art, hvor mange eiendommer som er involvert og liknende.
 • Hvis kommunen avviser søknaden, eller hvis du trekker saken før søknaden er vurdert, må du betale et gebyr tilsvarende 50 % av samlet saksbehandlingsgebyr.
 • Oppmåling av nye grenser i en grensejustering koster fra kroner 16 750. Det vil i tillegg påløpe et ekstra gebyr på 880 kroner for hvert nytt grensepunkt som må måles opp på stedet.

Se fullstendige priser i gebyrforskrift kapittel 6 og 8 (PDF).

Priser for arealoverføring, første del

Priser for første del av prosessen; behandling av søknaden etter plan- og bygningsloven:

 • Grunngebyret for behandling av søknad om arealoverføring er 15 640 kroner per berørt eiendom.
 • Fra og med 2. berørte eiendom gis det 60% rabatt av grunngebyret.
 • Videre vil gebyret kunne variere, avhengig av sakens art, hvor mange eiendommer som er involvert, eventuelle dispensasjoner, og aktuelle tillegg og rabatter.

Se fullstendige priser i gebyrforskrift kapittel 6 (PDF).

Faktura for saksbehandlingen faktureres når vedtaket sendes til søker.

Priser for arealoverføring, andre del

Priser for andre del av prosessen; behandling av søknaden etter matrikkelloven, med oppmåling, matrikkelbrev og tinglysing:

 • Grunngebyret for saksbehandlingen tilknyttet oppmålingen er 24 680 kroner.
 • Det vil i tillegg påløpe 880 kroner for hvert grensepunkt som må måles opp på stedet.
 • Det kan videre komme tillegg og/eller rabatter på prisene ut fra sakens art.
 • I tillegg til oppgitte priser for oppmålingen over må du betale gebyr for tinglysing og matrikkelbrev.
 • Gebyr for tinglysing er 585 kroner per dokument. Matrikkelbrev koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Prisene vi har oppgitt over gjelder per 1. januar 2022. Prisene vil normalt bli justert 1. januar hvert år.

Gebyret for oppmålingen (saksbehandling etter matrikkelloven) betales når saken er ferdig behandlet og tinglyst.

Se fullstendige priser i gebyrforskrift kapittel 8 (PDF).