Deling av eiendom/tomt

Du kan søke om å dele eiendommen din / skille ut en tomt.

Hvem kan søke?

Det er ingen spesielle krav til hvem som kan søke om deling av eiendom/tomt. Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere) til de eiendommene som er involvert i endringene.

Hva får du ved en delingstillatelse?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Den nye eiendomsgrensen blir oppmålt, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • De nye grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret), og den nye eiendommen med det nye gårds- og bruksnummeret, blir tinglyst.
 • Du får blant annet tilsendt matrikkelbrev som viser kart over ny eiendom og arealstørrelse på den nye eiendommen.

Slik søker du om deling av eiendom/tomt

En søknad må bestå av:

 • nabovarsling
 • søknadsskjema
 • kart
 • følgebrev

Nabovarsling

Når du søker om tomtedeling, må du varsle naboene. Nabovarslingen må være gjennomført før du sender søknaden om deling til kommunen.

 • Lag liste over naboeiendommer som må varsles (logg inn)
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke skjemaet for nabovarsel fra Direktoratet for byggkvalitet. Til varselet må du legge ved beskrivelse/info om tiltaket, med kart som viser det som skal skje på eiendommen/tomten.
 • Når du sender inn søknaden til kommunen, skal du legge ved kopi av dokumenter for nabovarslingen. Husk å legge ved gjenpart som viser hva du har varslet om, og kvittering som viser hvilke eiendommer som er varslet. Du må også sende inn eventuelle merknader fra naboer, og dine/søkers kommentarer til merknadene.

Fyll ut søknadsskjemaet

Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere) til eiendommen.

Her finner du søknadsskjema i ulike format. Velg hvilket format du ønsker å bruke:

Kart

Legg ved et kart som viser dagens situasjon for eiendommen. Tegn inn ønsket ny grense på kartet. Kartet må vise eiendomsgrensene, alle bygninger på eiendommen, og avkjørsel/adkomster. Kartet må vise eiendommens gårdsnummer og bruksnummer.

Lag følgebrev

I følgebrevet skal du gi opplysninger om alle relevante forhold som du ikke får beskrevet i søknadsskjemaet, eller som ikke framgår av kartet.

Relevante forhold som må avklares i søknaden er:

 • tomteutnyttelse både for tomt som søkes fradelt, og for gjenværende tomt
 • størrelse på uteoppholdsareal for tomtene
 • avkjørsler, atkomster og parkeringsløsning for eiendommene
 • oversikt over vann- og avløpsledninger som krysser eiendommene
 • om det er behov for forhåndsuttalelse fra andre kommunale etater/myndigheter. Dette må i så fall vedlegges søknaden.
 • søknad om dispensasjon, hvis tiltaket ikke er i samsvar med reguleringsplan eller lov. Les mer om generelle regler for dispensasjon (vær oppmerksom på at noe av denne informasjon kun gjelder for byggesøknader)

Lever søknaden med vedlegg

Du kan levere søknaden med vedlegg til Plan- og bygningsetaten per post, per e-post, eller ved å møte opp hos oss.

Finn kontaktinformasjon til Plan- og bygningsetaten.

Hva skjer etter at du har levert søknaden?

Deling av eiendom er en todelt prosess:

1. Behandling av søknaden

Første del av prosessen består av søknadsbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Vi avslutter første del med et vedtak (delingstillatelse eller avslag) som sendes til søker. Faktura for første del av prosessen faktureres på vedtakstidspunktet.

I noen saker er tillatelsen til deling gitt med betingelser. Dersom vi har stilt betingelser i delingstillatelsen, må betingelsene være oppfylt før kommunen kan starte andre del av prosessen (oppmålingen). Eksempler på betingelser kan være krav om riving av bygning, eller krav om tinglysing av en rettighetserklæring. En rettighetserklæring er et dokument som gir en eiendom eller kommunen rettigheter på en annen eiendom. Eksempler på forhold som kan sikres i en rettighetserklæring er atkomstvei over annen eiendom eller vann- og avløpsledninger over annen eiendom.

2. Oppmåling av nye eiendomsgrenser

Andre del prosessen består av oppmåling av eiendomsgrenser. Hvis vi gir tillatelse til å dele eiendommen, består andre del av prosessen av en saksbehandling etter matrikkelloven. Denne inneholder blant annet oppmåling av nye grenser, en såkalt oppmålingsforretning. De nye eiendomsgrensene blir målt opp og vist på stedet / i terrenget. Partene er til stede og bekrefter de nye eiendomsgrensene.

Saksbehandlingsprosessen med oppmåling avsluttes med at vi tinglyser den nye eiendommen med nytt gårds- og bruksnummer og sender ut matrikkelbrev som viser de nye grensene. Faktura for oppmålingen og matrikuleringen faktureres samtidig.

Dersom eiendommen har en tinglysningssperre/urådighet, må eier av urådigheten samtykke til deling av eiendommen.

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for oppmålingsforretning.

Kommunens frister for behandling av saken

Kommunen skal behandle søknaden din innen 3–12 uker. Hvis søknaden har mangler og vi ber om mer informasjon, vil tiden det tar fra vi etterspør informasjonen til søknaden er komplett, komme i tillegg.

Hvis vi må etterspørre flere opplysninger i saken, tar vi kontakt med den som står oppført som søker i punkt 7 i søknaden. Er det lagt ved følgebrev til søknaden, vil vi kontakte den som har signert følgebrevet. Det skal kun være én søker/kontaktperson til saken.

Saken er normalt ferdigbehandlet innen 19 uker fra vi har gitt delingstillatelse. Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført oppmålingsforretning på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt over løper derfor ikke i perioden 15. november til 15. mars.

Tilleggskrav ved søknad om fradeling av anleggseiendom

Hva er en anleggseiendom?

En anleggseiendom er en type eiendom som er forskjellig fra vanlig grunneiendom. En anleggseiendom strekker seg over eller under en annen eiendom (grunneiendommen). En anleggseiendom kan bare opprettes hvis overflateiendommen fortsatt kan utnyttes til et selvstendig formål. En søknad om fradeling av anleggseiendom foregår på samme måte som en søknad om fradeling av grunneiendom. I tillegg kommer det noen flere krav til søknaden.

Hvordan skal anleggseiendommen avgrenses?

 • Anleggseiendommen skal være klart og varig adskilt fra andre eiendommer.
 • Anleggseiendommen skal være avgrenset av en fysisk bygningskonstruksjon.
 • Vurder om trappeløp, heissjakter o.l. som går fra grunneiendom til anleggseiendom, bør tilhøre grunneiendommen.

Søknaden må inneholde dokumentasjon som viser avgrensning av anleggseiendommen

Anlegget må ha fått igangsettingstillatelse i en byggesak

For nybygg eller nytt anlegg må igangsettingstillatelse i byggesak være gitt før opprettelse av anleggseiendom kan gjennomføres.

Er anleggseiendommen en selvstendig byggetomt?

Hvis anlegget ikke er en byggetomt, er saken avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 26-1

Du kan lese mer om kravene til en anleggseiendom i matrikkellova § 11 og matrikkelforskriften § 29.

Forhåndskonferanse

For kompliserte saker/tilfeller kan det være nyttig å bestille forhåndskonferanse før du søker om deling av eiendom. I en forhåndskonferanse vil du blant annet få en forhåndsvurdering av om tomten tilfredsstiller kravene til å kunne deles.

Hva koster det?

Priser for alle plan- og byggetjenester finner du i gebyrforskriften.