Hvorfor er mangfold viktig?

I Oslo er mangfold hverdagen. Kommunens oppgave er å gjøre mangfoldet til en ressurs og ikke en hindring.

I Oslo er mangfold hverdagen. Kommunens oppgave er å gjøre mangfoldet til en ressurs og ikke en hindring.

Forventningen fra byråd og bystyre er at alle bydeler, etater og foretak skal gjøre likeverd og likestilling til en realitet.

Målet er at brukerne av kommunens tjenester skal oppleve likeverd og likestilling hver gang de besøker et kommunalt kontor, går på skole, besøker en ungdomsklubb, bor på et sykehjem eller på annen måte er i kontakt med kommunens ansatte.

Hvorfor er det viktig med mangfold?

Mangfoldsperspektivet er viktig for at vi - som bor i en mangfoldig og flerkulturell by - skal få tjenestene vi har behov for, kjenne oss igjen i kommunen og ha tillit til kommunale tjenester. Mangfold i kommunen er viktig av tre grunner:

Kvalitet

Mangfold er en kompetanse som setter en virksomhet i stand til å nå og være relevant for alle som bor i Oslo, til å nå ut til flere ulike grupper mennesker.

I kommunen betyr kvalitet likeverdige tjenester; om tjenestene treffer brukerne de er ment for og er nyttig for de som trenger dem. Kompetanse om mangfold setter både ledere og den enkelte ansatte bedre i stand til å se behovene i en mangfoldig befolking. Mangfold er derfor viktig for at vi skal gi gode tjenester av høy kvalitet til alle.

Representativitet

Mangfoldet i byens befolkning skal gjenspeiles hos kommunens ansatte, på alle nivåer og i alle tjenesteområder.

I kommunen betyr representativitet rettferdighet og en rekrutteringspraksis som anerkjenner mangfold som en kvalitet i organisasjonen. Alle vi som bor i byen må kunne se at "jo, i kommunen - på skolen og i barnehagene, på sykehjemmet og på NAV-kontoret - der jobber det folk som oss". Kommunens organisasjonskultur skal skape rom for innovasjon og talenter, uansett bakgrunn.

Tillit

Mangfold virker rettferdig, skaper tillit og det gir legitimitet.

I kommunen betyr tillit brukermedvirkning. Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Og fordi brukermedvirkning i en flerkulturell by betyr å innhente synspunkter fra Osloborgere med gruppetilhørighet og identitet som minoritet, betyr brukermedvirkning konsultasjon med organisasjoner som representerer minoriteter.

Omsette mål til praksis

Det krever systematisk arbeid å oppnå målbildet beskrevet over. Aktivitets- og rapportingsplikten gir retningslinjer for virksomhetenes mangfolds- og likestillingsarbeid.

Les om aktivitets- og rapporteringsplikten og hva det innebærer for kommunens virksomheter.