Hva mener vi med likeverdige tjenester?

Folk i Oslo er forskjellige. Likeverdige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte.

Likeverdige tjenester skal gi alle Oslos innbyggere like muligheter til utdanning, arbeid, eie av bolig og et godt liv. Kommunens tjenester skal nå ut til - og være relevant for - alle som bor i Oslo, uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller funksjonsevne.

Likeverdige tjenester er ikke like tjenester - de må være tilpasset den enkelte bruker. Ulike minoritetsgrupper kan ha behov for ulike former for tilrettelegging.

Overordnede mål

Forventningen er at bydeler, skoler, etater og foretak undersøker og redegjør for om tjenestetilbudet er til fordel for noen, mens andre grupper ikke bruker tjenestene, eller oppnår systematisk dårligere resultater.

  • Dere skal kjenne befolkningen dere leverer tjenester til.
  • Dere skal kjenne lovgrunnlaget for likestilling og diskrimineringsvern.
  • Dere skal identifisere underrepresentasjon blant brukere og mangel på måloppnåelse blant brukergrupper.
  • Dere skal kartlegge hvilke tiltak som kan iverksettes innenfor eksisterende økonomiske rammer.
  • Dere skal dele erfaringer og lære av andre.

Tilrettelegging på flere nivåer

Å levere likeverdige tjenester krever tilrettelegging. Det kan virke inn på hvordan tjenestene er utformet og tilbudt. Det kan kreve materielle, personalmessige og økonomiske ressurser, nye regler eller lover, og tiltak for mer langsiktig utvikling av tjenestene.

Tilrettelegging kan skje i den enkelte ansattes arbeidshverdag, eller kreve avgjørelser om ressurbruk og tolkning av regler fra ledere på enhets- og virksomhetsnivå.

I andre tilfelle krever tiltakene mer kunnskap eller mer ressurser. Det kan løses gjennom et prosjekt som virksomheten søker om å delta i, eller en større plan i regi av etaten eller bydelen. I visse tilfeller kan det være mulig å søke om tilskudd til egne satsinger.

Det hender også at et tiltak vil kreve større strukturelle endringer. I slike tilfelle må forslag spilles opp i organisasjonen. Det kan for eksempel skje i arbeidet med by-overgripende handlingsplaner. Mer ressurskrevendre tilrettelegging krever avgjørelser fra byråd og bystyre eller regjering og Storting.

Alle ansatte i kommunen kan bidra til tilrettelegging og hindre ekskludering slik at tjenester og tilbud virker etter hensikten. Det er ingen føringer for hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes. Det beslutter virksomhetene basert på sine individuelle prosesser og utfordringer.

Se generell metodebeskrivelse for systematisk mangfoldsarbeid.

Få innspill til arbeidet med likeverdige tjenester.