Miljø- og klimapolitikk

Grønn kommune – miljøledelse

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har overordnet ansvar for miljøledelse i Oslo kommune.

Oslo kommune vedtok i 2003 å innføre miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering i alle virksomheter.

Vi har valgt to verktøy for miljøledelse:

Kompetanseheving og inspirasjon

For å gi faglig påfyll i sertifiseringsarbeidet er det etablert tre nettverk for miljøkoordinatorer i kommunens virksomheter: 

  • ISO 14001-nettverk
  • Miljøfyrtårnnettverk for etater og foretak
  • Miljøfyrtårnnettverk for bydeler

Det arrangeres årlige nettverksmøter og fagdager på tvers av nettverkene. Det arrangeres også en årlig studiereise til en aktuell, grønn, europeisk by. 

Oslo kommune arrangerer også kurs, møter og seminarer om miljøledelse som er åpne for alle:

  • Fire ganger i året deles nye miljøsertifikater ut. Arrangementene gir alltid faglig påfyll: mars, juni (på Bymiljøkonferansen), oktober og desember (Julekonferansen)
  • Kurs i miljøfyrtårnrapportering i februar/mars
  • Konferansen Miljøledelse i november

Arbeidet med Grønn kommune og innføring av miljøledelse følges opp av Bymiljøetaten.

Hvorfor miljøledelse?

Oslo kommune «ønsker å feie for egen dør» og være pådriver og inspirator i prosessen mot et mer miljøeffektivt bysamfunn som legger minst mulig belastning på det ytre miljøet, og som gjennom kontrollert ressursbruk sparer fellesskapets totale ressurser. Vi har valgt miljøledelse som verktøy

  • For å spare miljøet. Det er fire hovedområder hvor miljøbelastningen skal reduseres: Energibruk, avfall, transport og ved innkjøp av varer og tjenester.
  • For å spare penger. Mer bevisst ressursbruk og miljøeffektiv drift gir virksomhetene økonomisk gevinst og øker konkurranseevnen.
  • For å styrke HMS-arbeidet. God miljøstyring krever velfungerende internkontroll. Miljøfyrtårns satsning på arbeidsmiljø har gitt positive resultater for Miljøfyrtårn-bedriftene.
  • For å bedre tilgangen på miljøinformasjon. Når virksomhetene er miljøsertifisert, er all dokumentasjon på plass og lett tilgjengelig slik Miljøinformasjonsloven pålegger offentlige etater og bydeler.

Utdanningsetaten første kommunale virksomhet sertifisert som hovedkontor

23. juni 2015 var en merkedag for arbeidet med miljøledelse i Oslo kommune. Som første kommunale virksomhet ble Utdanningsetaten sertifisert som hovedkontor i Miljøfyrtårn. I september var også Bydel Nordre Aker på plass som hovedkontor. Dette innebærer en forenkling av miljøledelsesarbeidet i større virksomheter, som sikrer en forankring av miljøstyringssystemet der ansvaret naturlig hører hjemme. På den måten avklares hvilke prosesser og miljøkrav som oppfylles av hovedkontoret, f.eks Utdanningsetatens administrasjon, og hvilke miljøkrav som gjenstår for lokal oppfølging, det vil si på skolene. Tilsvarende Bydel Nordre Akers administrasjon og deres barnehager, boliger og øvrige tjenestesteder.

Status

Ved utgangen av 2015 var 412 kommunale virksomheter sertifisert. 68 nye tjenestesteder ble sertifisert i 2018, hvorav 45 skoler. Ytterligere tre bydeler gikk over til Miljøfyrtårns hovedkontormodell som er tatt i bruk i 13 virksomheter med underliggende enheter.

Vedtak om miljøledelse

Miljøledelse i Oslo kommune er forankret i tre bystyrevedtak