Om feste (leie) av grav 

Etter frigravsperioden på 20 år, kan du inngå avtale om feste av grav for fem år av gangen.

Hva innebærer feste av grav? 

At en grav er festet betyr at det er inngått en avtale for graven, for fem år av gangen.

Festers rettigheter 

 • Bestemme hvem som kan gravlegges i graven dersom det er ledig plass
 • Velge å sette opp et gravminne i henhold til gjeldende regler
 • Beplante gravbedet innenfor gjeldende regler, eller inngå en stellavtale 

Festers forpliktelser

 • Plikt om å holde graven i hevd/orden
 • Gravminnet på en grav er festers eiendom og ansvar. Fester er ansvarlig for at det ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen
 • Plikt om å gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder for graven og gravplassen 

Les mer om festers ansvar for gravminner.

Hvor lang er festetiden i Oslo?

Festetiden i Oslo kommune er fem år. Et feste, eller leie av grav opphører når festetiden er ute. Du kan inngå en ny festeavtale dersom graven er holdt i hevd og feste av graven ikke vil gjøre det vanskelig å drifte gravplassen forsvarlig. Med holdt i hevd mener vi for eksempel at gravminnet ikke er veltet overende.

Gravplassetaten vil varsle seks måneder før festetiden går ut, med mulighet for fornyelse av avtalen mot betaling av festeavgift. Tilbudet er frivillig og faktura purres ikke.

Hva skjer når feste av grav opphører?

Når festet opphører, tilfaller graven, eller gravene, gravplassen. Festeren kan fjerne gravminnet og lignende innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen.

Samtykke til bruk av grav

Du kan samtykke til at en person kan gravlegges i en grav du er ansvarlig for. Vær oppmerksom på at det kun er den ansvarlige for graven (fester) som kan sende inn skjemaet.

Skjema for samtykke til bruk av grav (logg inn)

Overføring av avtale om feste av grav

Du kan overføre avtale om feste eller ansvar for frigrav til en annen person, dersom dere er enige om dette. Det er kun én person som kan være gravansvarlig/fester.

 • Ny gravansvarlig/fester får eierskap og ansvar for gravminne og plantebedet. Denne personen kan avgjøre gravminnets utseende, og kan inngå avtale om tjenester knyttet til stell av plantebedet og bestemme over fremtidig gravlegging i graven(e).
 • Dersom det er opprettet en flerårig avtale om stell av grav vil denne bli videreført.
 • Overføring av avtale om feste/ansvar for frigrav krever godkjenning fra Gravplassetaten.
 • Du må være ansvarlig (fester) for graven eller ansvarlig for gravferden.
 • Ingen andre enn ansvarlig kan sende inn skjemaet.

Skjema for overføring av avtale om ansvar for grav (logg inn)

Gjenfeste av grav

Det kan i enkelte tilfeller gis tillatelse til gjenopptakelse av festeavtale for grav som har tilfalt gravplassen.

Det er en forutsetning at et eventuelt gjenfeste ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen.

Det kan kun søkes om gjenfeste på egne vegne, og dersom festetiden utløp for mindre enn fire år siden.

Hvis søknaden innvilges, vil du motta en faktura for festeavgift. Denne må betales innen fristen. Stell kan avtales når festeavgift er betalt.

Skjema for søknad om gjenfeste av grav (logg inn)

Oppsigelse av avtale om feste av grav

Du kan si opp avtalen om feste eller ansvar for frigrav. Oppsigelse av avtalen medfører at Gravplassetaten kan gjenbruke graven til ny gravlegging, og at dagens gravminne blir fjernet. Det er kun fester eller ansvarlig for frigrav som kan si opp avtalen. Du bør informere andre pårørende/andre med tilknytning til graven(e) før du sier opp avtalen, og eventuelt høre om de vil overta ansvaret.

Skjema for oppsigelse av avtale om ansvar for grav (logg inn)

Priser 2024

Festeavgift per år per kistegrav og urnegrav

 • Urnegrav med 2 plasser, 1/2 m²: 377 kroner
 • Urnegrav med 4 plasser, 3/4 m²: 514 kroner
 • Urnegrav med 6 plasser, 1 m²: 514 kroner
 • Frittliggende urnegrav med 6 plasser, 1 m²: 514 kroner
 • Frittliggende urnegrav med 8 plasser, 2 m²: 800 kroner
 • Kistegrav: 800 kroner
 • Reservasjon av sidegrav i kistegravsted, kun ved dødsfall og gravlegging i nygrav, 20 år:
  16 000 kroner

Navnet minnelund

 • Navnet minnelund, engangsavgift inkl. navneplate: 10 343 kroner
  • Gjelder andel av minnesmerket, beplantning, stell og vedlikehold i 20 år, samt navneskilt, inskripsjon og montering.
 • Navnet minnelund-reservasjon av plassen på minnesmerket til én fremtidig navneplate, 5 år: 693 kroner
 • Oversikt over navnet minnelund

Andre tjenester

 • Administrasjonsgebyr - kommunal besørget gravferd: 2161 kroner
 • Salg av urne. Gjelder ved overføring av asken: 190 kroner
 • Overføring av aske til godkjent urne: 572 kroner
 • Forsendelse av urne: 907 kroner
 • Transport av kiste innenfor gravplassen: 843 kroner