Ulike trafikksikkerhetstiltak

Vi vurderer flere ulike tiltak når trafikksikkerheten skal bedres.

Fartshump

Vi prioriterer etablering av fartshumper hovedsakelig i veier uten fortau, med stor trafikk og høy fart. Vi legger også vekt på nærhet til skoler og viktige krysningspunkter.

Før vi anlegger nye fartshumper må krav til blant annet fartsnivå og avstand til eksisterende fartshumper oppfylles.

På større samleveier ønsker vi færrest mulig humper fordi de skaper forsinkelser både for utrykningskjøretøy og buss. Ofte er andre fartsreduserende tiltak bedre egnet.

Gangfelt

Gangfelt er ikke primært et trafikksikkerhetstiltak. Først og fremst brukes gangfelt for å sikre fremkommelighet for gående over høyt trafikkerte veier. Hvis vi allikevel skal etablere gangfelt, gjør vi dette i tråd med Vegdirektoratets nasjonale retningslinjer for etablering av gangfelt.

Etablering av gangfelt vurderes faglig ut ifra kombinasjonen av følgende faktorer:

  • Trafikkmengde
  • Antall kryssende fotgjengere/syklister i makstimen i døgnet
  • Fartsgrense
  • Faktisk fartsnivå
  • Siktforhold

Fortau

Fortau prioriteres på svært trafikkbelastede strekninger og viktige skoleveier. I mange tilfeller vil etablering av fortau kreve en omregulering av gaten, i tillegg til inngrep på private tomter, og derfor være en tidkrevende og kostbar prosess.

Kryssoppstramming

Kryssoppstramming er et viktig trafikksikkerhetstiltak, der vi bygger om veibanen slik at det blir smalere kjørefelt og krappere svinger. De gående får kortere krysningslengde, og det gir bedre siktforhold slik at bilist og gående lettere kan se hverandre. I tillegg bidrar det til å senke farten på bilene inn i krysset.

Fartsgrense

Fartsgrenser følger nasjonale kriterier satt av Statens vegvesen.

Veitype, områdetype, bebyggelse, aktivitet og separering er avgjørende for valg av fartsgrense. Hovedveiene ivaretar viktige funksjoner som utryknings- og kollektivtrase. I slike veier er det viktig å sikre krysningspunktene.

Fareskilt “Barn” og private skilt om “barn leker”

Skilt med teksten ”Kjør forsiktig”, ”Barn leker” og lignende er private skilt som ikke er tillatt å sette opp på offentlig vei.

Fareskiltet “Barn” benyttes kun ved skoler og barnehager som er plassert langs veier med mye trafikk. Effekten av skiltet er liten der hovedtyngden av trafikantene er lokalkjente. Slik skilting kan derfor gi barn og foreldre falsk trygghet.

Trafikkspeil

Vi setter ikke opp trafikkspeil. Speil kan føre til feil oppfattelse av trafikksituasjonen, med forvrengt og forminsket bilde eller blending fra front- og sollys.

Ønsker du å sette opp et speil, må du bekoste dette selv. Speilet må monteres utenfor offentlig veiareal. Det er ikke lov å montere speil eller andre innretninger på offentlig veiareal, eller på veiutstyr som for eksempel lyktestolper.

Klipping av hekk og busker

Folk som bor langs trafikkerte veier, plikter å klippe hekker og busker som henger ut over offentlig vei av hensyn til egen og andres sikkerhet. Hvis dette ikke er gjort, meld ifra til kommunen, så kan vi sende brev til grunneier med beskjed om å utføre nødvendig klipping. Dersom vegetasjonen fortsatt ikke blir klippet, kan kommunen utføre nødvendig klipping.

Les mer om grunneiers ansvar for vegetasjonsrydding hos Statens vegvesen.

Hjertesone

En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafikksikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører. Det er et mål at alle skoler med barnetrinn i Oslo skal etablere hjertesone de kommende årene.

Her kan du lese om prosjektet Hjertesone - tryggere skolevei.

Meld fra om manglende trafikksikkerhet

Slik melder du fra om manglende trafikksikkerhet.