Hjertesone - tryggere skolevei

Oslo kommune er med i samarbeidet for en trygg og aktiv skolevei for barna i Oslo.

Hvorfor hjertesone?

Målet med hjertesonen er å gjøre skoleveien tryggere for elevene ved å redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og skoleslutt. I hjertesonen skal barna oppleve at det er trygt å gå eller sykle til og fra skolen og fritidsaktiviteter i skolens nærområde.

En hjertesone påvirker også nabolaget i form av et mer trafikksikkert lokalmiljø.

Hva innebærer en hjertesone?

 • En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafikksikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører.
 • Hjertesonen er et geografisk avgrenset område.
 • Skolen velger selv hvordan hjertesonen utformes rundt sin skole ut i fra sin skoles beliggenhet og utfordringer.

Hjertesone er et samarbeid mellom skolen/FAU, Oslo kommune og Trygg Trafikk. Det baserer seg i stor grad på frivillig og holdningsskapende arbeid. Skolen/FAU er ansvarlig for sin egen hjertesone, og kan få veiledning fra Oslo kommune.

Det vil variere hvilke tiltak som passer og er mulige ved de forskjellige skolene. På enkelte skoler kan holdningsskapende arbeid alene være det mest aktuelle og effektive tiltaket, mens det andre steder også vil være behov for fysiske tiltak.

Tiltak for trafikksikkerhet

 • bedre merking av vei
 • skilting
 • fartsregulerende tiltak, som fartshumper
 • forbedring av fortau

Når det gjelder det holdningsskapende arbeidet er det skolene og FAU som velger og gjennomfører tiltakene. Det kan for eksempel være at lærere informerer om bruk av hjelm, at skolene har sykkelopplæring, at man gjennomfører gå- og sykle-kampanjer, refleksaksjoner og at foresatte legger til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen, alene eller i følge med andre.

Hvordan starte hjertesone?

Når din skole er tatt opp i hjertesoneprogrammet vil Oslo kommune veilede og følge opp skolen i oppstart- og etableringsfasen. I denne perioden får skolen utdelt støtteverktøy de skal benytte gjennom perioden, og spørreundersøkelse blant foreldre og elevmedvirkning vektlegges. Etter en godkjent hjertesone er det skolen/FAU selv som har ansvar for å opprettholde hjertesonen og de holdningsskapende tiltakene.

Det er et mål at alle skoler med barnetrinn i Oslo skal ha en hjertesone i løpet av de kommende årene.

Oslo kommune har et begrenset antall skoler som blir tatt opp i programmet hvert år, dette for å kunne følge opp skolene på en god måte.

Verktøykasse

Skolen og FAU kan se på verktøykassen til Trygg Trafikk. Der finner dere gode råd og tips, eksempelskoler og mye nyttig som FAU, skolen og elevene kan jobbe med. Dette vil være gode forberedelser til skolen før hjertesoneprosjektet begynner.

Hvis din skole ikke er tatt opp som hjertesone helt ennå, er det likevel mulig å begynne arbeidet med holdningsskapende tiltak.

Her kan du se hvordan Bolteløkka skole valgte å organisere hjertesone-arbeidet

Om trafikkvaktordning

Les mer om trafikkvaktordning.

Mange skoler i Oslo har trafikkvaktordning, der frivillige foreldre eller andre voksne deltar i en trafikkvaktordning. Det er skolen og/eller skolens FAU som tar initiativ til en slik ordning.

Hjertesoner i Oslo

For å få fokus på hjertesone rundt skolene, jobber Oslo kommune tett sammen med skolene og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Hjertesonearbeidet i Oslo begynte med et pilotprosjekt høsten 2018, hvor Rødtvet og Ekeberg skole ble valgt til pilotskoler. Siden da har flere andre skoler satt i gang hjertesonearbeidet ved sin skole.

Hjertesoneskoler som allerede er med

 • Abildsø skole
 • Ammerud skole
 • Bestum skole
 • Bjølsen skole
 • Bolteløkka skole
 • Bogstad skole
 • Bryn skole
 • Bøler skole
 • Disen skole
 • Den franske skole
 • Den tyske skole
 • Ekeberg skole
 • Fernanda Nissen skole
 • Furuset skole
 • Gamlebyen skole
 • Hasle skole
 • Haugen skole
 • Huseby skole
 • Høyenhall skole
 • Ila skole
 • Jeriko skole
 • Kampen skole
 • Karlsrud skole
 • Kastellet skole
 • Kjelsås skole
 • Klemetsrud skole
 • Kringsjå skole
 • Lakkegata skole
 • Løren skole
 • Majorstuen skole
 • Marienlyst skole
 • Montessori Lyse skole
 • Møllergata skole
 • Nøklevann skole
 • Oppsal skole
 • Prinsdal skole
 • Rosenholm
 • Ruseløkka skole
 • Rustad skole
 • Rødtvet skole
 • Sagene skole
 • Sinsen skole
 • Smestad skole
 • Stovner skole
 • St. Sunniva skole
 • Sørkedalen skole
 • Teglverket skole
 • Tonsenhagen skole
 • Tøyen skole
 • Tåsen skole
 • Uranienborg skole
 • Vahl skole
 • Vålerenga skole
 • Østensjø skole

Kontakt oss

Ta kontakt med Bymiljøetaten ved spørsmål om hjertesone og ønske om å bli med som hjertesoneskole. I 2024 er skoler som berøres av stengingen av Ring 1 prioritet.

Både skole og FAU kan ta kontakt for å melde interesse for sin skole, men det er en forutsetning at begge parter ønsker å bli med for at vi skal kunne gjennomføre en hjertesoneprosess på en skole. Disse vil bli vurdert som skoler med oppstart 2025.

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no