Søk om bildelingsplass for selskaper

Bildelingsselskaper må først søke om å bli godkjent før de kan søke om både faste oppstillingsplasser og parkeringstillatelser som er gyldige i alle beboerparkeringssonene.

Målet er å:

  • legge til rette for økt bruk av bildeling
  • redusere samlet bilbruk i Oslo
  • stimulere til miljøvennlige transportformer
  • redusere areal av offentlig vei som brukes til parkering

Frist for å søke

Løpende søknadsfrist.

Hvis dere søker før 31. oktober og blir godkjente, vil dere bli invitert til å delta i første møte i bildelingsrådet.

Krav til søker

Bildelingsselskaper som søker om godkjenning må kunne dokumentere at:

  • selskapet disponerer kjøretøy gjennom eie eller leie, som utelukkende benyttes til bildeling.
  • kjøretøyene til selskapet er registrert i Det sentrale motorvognregisteret, og selskapet har ansvaret for at kjøretøyene er i forskriftsmessig stand.
  • bildelingsordningen er åpen for alle og markedsføres mot et bredt publikum.
  • bildelingsselskapet har et konsept der bildelingsbilene hentes og leveres samme sted.

Forskrift om bildelingsplasser i Oslo 

Oslo kommune kan trekke godkjenning tilbake dersom bildelingsselskapet ikke lenger oppfyller vilkårene.

Hvem kan søke?

Selskaper som driver bildelingsvirksomhet i tråd med kravene.

Bildelingsplasser gis kun til selskapene. Privatpersoner kan ikke søke på denne ordningen. Hvis du som privatperson vil bli med i bildelingsordningen må du ta kontakt med et selskap som driver med bildeling. 

Hva får dere?

Hvis selskapet blir godkjent, kan du søke om:

  • parkeringstillatelse til faste oppstillingsplasser. 
  • en særskilt parkeringstillatelse som gir rett til parkering på alle plasser skiltet med beboerparkering. 

Du får også rett til å delta i bildelingsrådet i Oslo kommune. Bildelingsrådet skal blant annet gi råd til kommunen om hvor det bør opprettes bildelingsplasser og fordelingen av plasser blant selskapene i ordningen. 

Hva koster det?

Godkjenning i bildelingsordningen er gratis. 

  • Pris per faste oppstillingsplass for bildelingsbiler er 6000 kroner inkludert mva per år. 
  • Pris for tillatelse til å parkere i alle beboerparkeringssoner er 1000 kroner inkludert mva per år. 
  • For nullutslippsbiler er det halv pris for oppstillingsplass og tillatelse til å parkere i beboerparkeringssoner. 

Slik søker du om godkjenning

Finn fram vedlegg

Nødvendig dokumentasjon er:

  • Firmaattest.
  • Skatteattest.
  • Attest fra konkursregisteret i Brønnøysund (ikke eldre enn tre måneder).
  • Liste over parkeringsplasser på privat grunn som leies.
  • Informasjon om antall kjøretøy dere bruker utelukkende til stasjonsbasert bildeling, som er dokumentert eid eller leid.

Fyll ut søknadsskjema

Søknaden må skrives ut, signeres og scannes inn for å sende den til oss på e-post.

Send inn søknadsskjema og vedlegg

Søknad om godkjenning sendes via e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk e-posten med “19/29253 Søknad om godkjenning av bildelingsselskap”.

Etter at du har sendt søknaden

Behandlingstid

Vår saksbehandlingstid er opptil 14 dager. Svar på søknad sendes til e-postadressen dere har oppgitt i søknadsskjemaet.

Oppstartsmøte i bildelingsrådet

Oppstartsmøte er planlagt avholdt 20. november. Selskaper som blir godkjent får invitasjon til å delta. På dette møtet kan dere blant annet gi innspill til krav om andel elektriske biler i ordningen

Søknad om plasser

Hvis dere blir godkjent får dere informasjon om hvordan dere søker om faste oppstillingsplasser og beboerparkeringstillatelse i alle soner. 

Klage

Dere kan klage om dere har fått avslag på søknaden. Send klagen med en begrunnelse til postmottak@bym.oslo.kommune.no Klagen må sendes innen tre uker fra dere mottok vedtaket.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på e-post:postmottak@bym.oslo.kommune.no 

Lenker

Les mer om prøveordning for bildeling