Drosjeregelverk

Som løyvehaver må du følge noen regler for blant annet merking av bilen og miljøkrav.

Nytt krav om fagkompetanse for å få drosjeløyve fra 1. juni 2023

Det nye kravet om fagkompetanse innebærer at de som søker om drosjeløyve etter 1. juni må avlegge eksamen hos Statens vegvesen.

Nytt regelverk for søknader til drosjeløyve fra 1. januar 2023

De nye endringene vil stille nye krav til garanti, dokumentasjon, taksameter og loggføringssystem.

Krav til merking av drosje

Drosjen skal merkes på begge sidedører med FYLKESBOKSTAV OS og LØYVENUMMER. Merkingen skal ha skrifttype på minimum 100 mm i kontrastfarge til bilens farge.

Taklykt

Drosjen skal være utstyrt med taklykt godkjent av Vegdirektoratet. Taklykten skal merkes med TAXI og løyvenummer foran og bak.

De som har fått tildelt drosjeløyve før 1. januar 2023 har frist til 1. januar 2024 med å oppfylle dette kravet.

Taksameter og loggføring

Drosjene skal være utstyrt med taksameter.

Spørsmål må rettes til Justervesenet.

Den geografiske posisjonen til drosjen, med start- og sluttpunkt for hver tur, skal loggføres i et satelittbasert kommunikasjonssystem (GNSS). Opplysningene skal lagres i 60 dager.

Driftsvilkår

Før løyvet settes i drift skal du dokumentere at kjøretøyet du skal bruke er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at du har installert godkjent taksameter.

Du vil få tilsendt et skjema for egenerklæring når du får innvilget drosjeløyve. Du må fylle ut skjemaet, legge ved dokumentasjon og sende det tilbake til fylkeskommunen før du kan sette løyvet i drift.

Gyldighetstid

Alle drosjeløyver er gyldige i ti år fra 1. november 2020.. Utvidet drosjeløyve og løyve for funksjonshemmede over ni sitteplasser har en overgangsperiode på fem år før de må fornyes til turvognløyver.

Miljøkrav

Drosjer som kjører i Oslo kan ikke ha utslipp fra forbrenningsmotor etter 1. november 2024.

Regler for løyvehaver

Regler for drosjesjåfører

Søk drosjeløyve

Se hvordan du søker drosjeløyve i Oslo.