Krav til bruk av lærlinger og lærlingeklausul

Oslo kommune ønsker å bidra til flere lærlingeplasser. Det gjøres blant annet ved å kontraktsfeste at leverandører i bransjer med behov for læreplasser skal benytte lærlinger når de utfører oppdrag for Oslo kommune.

Til kommunens leverandører

EU iverksetter sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om dette. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at kommunens anskaffelsesveiledning til kommunens virksomheter/oppdragsgivere er oppdatert.

Krav til bruk av lærlinger

Det skal stilles krav til lærlinger når

  • det er lærlingebehov i bransjen oppdraget gjelder for
  • oppdragets omfang tilsier at det er forholdsmessig

Lærlingekravet er knyttet til utførelsen av den konkrete kontrakten. Kravet skal oppfylles uavhengig av om arbeidet det er et lærlingebehov i utføres av hovedleverandør eller underleverandører, og om leverandøren er norsk eller utenlandsk.

Godkjent lærebedrift

For å ha lærlinger i din virksomhet, må din virksomhet godkjennes. Godkjenningen forutsetter at virksomheten har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen for lærlingen. Virksomheten må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven.

Her finner du informasjon og skjemaer for å bli godkjent lærebedrift.

Kontraktsklausul

Følgende kontraktsklausul skal benyttes i Oslo kommunes kontrakter der det er relevant:

Leverandøren skal sørge for at det i hele kontraktsperioden:

  • benyttes minst [antall] lærlinger ved utførelse av arbeid knyttet til denne kontrakten.

eller

  • benyttes lærlinger ved utførelsen av minst 10 % av arbeidet som utføres av faglært arbeidskraft knyttet til denne kontrakten.

Leverandøren skal dokumentere at kravet er oppfylt ved oppstart av arbeidet, og ellers på oppdragsgivers anmodning.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt klausul@ude.oslo.kommune.no