Ankomst av flyktninger i Oslo

Oslo tar imot flyktninger hvert år.

Fra vedtak til bosetting i Oslo

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene om å bosette flyktninger. Flyktningene fordeles til kommunene, blant annet på bakgrunn av befolkningssammensetning og resultater i integreringsarbeidet. Kommunen mottar tilskudd fra staten for bosetting av flyktninger.

IMDi tildeler bosettingskommune til de flyktningene som får innvilget oppholdstillatelse. Det kan ta noe tid fra oppholdstillatelse er innvilget til bosetting skjer. Kommunen har ansvar for å skaffe bolig til de flyktningene som IMDi ber kommunen om å bosette.

Alle med oppholdstillatelse i Norge har full anledning til å bosette seg i en hvilken som helst kommune, men det forutsetter at de er økonomisk selvhjulpne. Flyktninger som flytter uten avtale med tilflyttingskommunen mister for eksempel retten til introduksjonsprogram.

Privatboende flyktninger med innvilget oppholdstillatelse som ønsker å bosettes med offentlig hjelp, må kontakte IMDi for å få avtale om det. Flyktninger som har funnet en bolig i Oslo som de ønsker å bli bosatt i, kan kontakte bydelen for å undersøke muligheten for avtalt selvbosetting.

Alternativ mottaksplass

Flyktninger som bor privat mens de venter på å få vedtak om opphold og bli bosatt i en kommune, kan søke UDI om å få dette godkjent som en alternativ mottaksplass. Hvis UDI og bydelen godkjenner søknaden får flyktningen de samme rettighetene som ved vanlig mottaksplass. Flyktningen kan oppsøke bydelen for å søke sammen med dem, eller søke UDI direkte.

UDI behandler søknaden. Hvis flyktningen har søkt sammen med bydelen, betyr det at bydelen har godkjent søknaden. Da vil også UDI godta søknaden med en gang. Hvis flyktningen søker UDI selv, sendes søknaden til bydelen der flyktningen ønsker å bo, og bydelen vurderer om de godkjenner.

Hva er alternativ mottaksplass? (udi.no)

Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger

Oslo bosetter hvert år enslige mindreårige flyktninger, men omfanget varierer. I 2024 har Oslo sagt ja til å ta imot 55 enslige mindreårige.

Avhengig av alder og behov bosettes barna i institusjon, bofellesskap eller fosterhjem.

Dette er unge mennesker som erfaringsmessig har ekstra behov for støtte og et godt nettverk i en avgjørende del av livet. Derfor fokuserer kommunen på å gi et godt tilbud innen skole- og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, og etter hvert studier eller jobb.

Statsforvalteren i Oslo og Viken oppnevner en representant til den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst.

Hvor mange bosettes i Oslo?

Bosatte flyktninger er flyktninger som har fått oppholdstillatelse og som bosettes i kommunen etter avtale med IMDi. Under følger en oversikt over hvor mange flyktninger som er bosatt hittil i år, og hvor mange som skal bosettes i Oslo i 2024.

Tallene nedenfor er sist oppdatert 21. juni 2024.

Totalt antall flyktninger bosatt i Oslo i 2024

 • Totalt antall flyktninger: 849
 • Antall flyktninger fra Ukraina: 638
 • Andel flyktninger fra Ukraina: 75 prosent

Totalt antall flyktninger bosatt i Oslo i 2024 per bydel

 • Bydel Gamle Oslo: 78
 • Bydel Grünerløkka: 71
 • Bydel Sagene: 66
 • Bydel St. Hanshaugen: 45
 • Bydel Frogner: 45
 • Bydel Ullern: 73
 • Bydel Vestre Aker: 37
 • Bydel Nordre Aker: 60
 • Bydel Bjerke: 49
 • Bydel Grorud: 46
 • Bydel Stovner: 41
 • Bydel Alna: 59
 • Bydel Østensjø: 83
 • Bydel Nordstrand: 35
 • Bydel Søndre Nordstrand: 61

Totalt: 849

Kjønnsfordeling blant flyktningene som er bosatt

 • Kvinner: 416 personer, 49 prosent
 • Menn: 433 personer, 51 prosent
 • Ikke registrert: Personer med manglende registrering er fordelt jevnt mellom kjønnskategoriene

Aldersfordeling blant flyktningene som er bosatt

 • Under 18 år: 208 personer, 24 prosent
 • 18-29 år: 270 personer, 32 prosent
 • 30-55 år: 296 personer, 35 prosent
 • 56-67 år: 51 personer, 6 prosent
 • Over 67 år: 24 personer, 3 prosent

Bosettingskvote fordelt mellom bydeler

Hvert år vedtar kommunen å bosette et visst antall flyktninger. I 2024 skal Oslo kommune bosette 1650 flyktninger (2170i 2023). Oversikten under viser hvor mange flyktninger bydelene skal bosette i 2024. Dette tallet kan endres i løpet av året.

 • Bydel Alna: 70 (110 i 2023)
 • Bydel Bjerke: 90 (148 i 2023)
 • Bydel Frogner: 90 (118 i 2023)
 • Bydel Gamle Oslo: 160 (190 i 2023)
 • Bydel Grorud: 70 (86 i 2023)
 • Bydel Grünerløkka: 160 (210 i 2023)
 • Bydel Nordre Aker: 130 (170 i 2023)
 • Bydel Nordstrand: 120 (130 i 2023)
 • Bydel Sagene: 145 (210 i 2023)
 • Bydel St. Hanshaugen: 120 (160 i 2023)
 • Bydel Stovner: 70 (110 i 2023)
 • Bydel Søndre Nordstrand: 80 (110 i 2023)
 • Bydel Ullern. 90 (100 i 2023)
 • Bydel Vestre Aker: 105 (113 i 2023)
 • Bydel Østensjø: 150 (205 i 2023)

Antall flyktninger IMDi har bedt om at Oslo bosetter siden 2013

 • 2013: 450
 • 2014: 500
 • 2015: 811
 • 2016: 1000
 • 2017: 850
 • 2018: 300
 • 2019: 250
 • 2020: 137
 • 2021: 206
 • 2022: 2000
 • 2023: 2170
 • 2024: 1650

Tall og statistikk over integreringen i Oslo kommune (imdi.no)

Koordinering i kommunen

Byrådsavdeling for sosiale tjenester har det koordinerende ansvaret for bosetting og inkludering av flyktninger i Oslo.

Arbeidet med å legge til rette for rask bosetting og inkludering av flyktninger i bydelene gjennomføres i samarbeid mellom virksomhetene i sektorene for helse, eldre og innbyggertjenester, oppvekst og kunnskap og næring og eierskap.

Vil du bidra med å bosette flyktninger i Oslo?

Du kan leie ut bolig, stille som fosterhjem eller verge.

Du kan bidra gjennom frivillig arbeid.