Ankomst av flyktninger i Oslo

Oslo kommune har sagt ja til å ta imot 2000 flyktninger i 2022.

Flyktninger fra Ukraina

Prosessen med å bosette flyktninger fra Ukraina er den samme som med flyktninger fra andre land.

Alle ukrainske flyktninger må registrere seg som asylsøker (politiet.no) for å få vedtak om opphold, og for å få tilgang til tjenestene de har rett på. Se vanlige spørsmål og svar om registreringen (politiet.no).

Utlendingsdirektoratet (UDI) tar imot asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter på Råde i Viken. Siden det kommer mange flyktninger på kort tid, benytter UDI noen hoteller i Oslo som avlastningsmottak, i tillegg til det nasjonale ankomstsenteret på Råde.

Norge har innført midlertidig, kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina. Midlertidig kollektiv beskyttelse gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ukrainere som kommer til Norge nå, kan i første omgang få oppholdstillatelse i inntil et år.

Se prosessen for flyktninger med kollektiv beskyttelse (PDF).

Alternativ mottaksplass

Flyktninger som bor privat mens de venter på å få vedtak om opphold og bli bosatt i en kommune, kan søke UDI om å få dette godkjent som en alternativ mottaksplass. Hvis UDI og bydelen godkjenner søknaden får flyktningen de samme rettighetene som ved vanlig mottaksplass. Flyktningen kan oppsøke bydelen for å søke sammen med dem, eller søke UDI direkte.  

UDI behandler søknaden. Hvis flyktningen har søkt sammen med bydelen, betyr det at bydelen har godkjent søknaden. Da vil også UDI godta søknaden med en gang. Hvis flyktningen søker UDI selv, sendes søknaden til bydelen der flyktningen ønsker å bo, og bydelen vurderer om de godkjenner.

Status per fredag 13. mai 2022:
Antall flyktninger med alternativ mottaksplass i Oslo i 2022129


Hva er alternativ mottaksplass? (udi.no)

Flyktningers vei til beskyttelse

Det er tre veier inn for flyktninger som kommer til Norge:

 • Midlertidig kollektiv beskyttelse: Denne beskyttelsen gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ukrainere som kommer til Norge nå, kan i første omgang få oppholdstillatelse i inntil et år.
 • Overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge direkte fra utlandet, etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). 
 • Asylsøkere, som selv har kommet til Norge, har et kort opphold i et transittmottak før de flytter til et asylmottak i påvente av oppholdstillatelse og påfølgende tildeling av bosettingskommune.

Fra vedtak til bosetting i Oslo

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene om å bosette flyktninger. Flyktningene fordeles til kommunene, blant annet på bakgrunn av befolkningssammensetning og resultater i integreringsarbeidet. Kommunen mottar tilskudd fra staten for bosetting av flyktninger.

IMDi tildeler bosettingskommune til de flyktningene som får innvilget asyl. Det kan ta noe tid fra asyl er innvilget til bosetting skjer. Kommunen har ansvar for å skaffe bolig til de flyktningene som IMDi ber kommunen om å bosette.

Alle med oppholdstillatelse i Norge har full anledning til å bosette seg i en hvilken som helst kommune, men det forutsetter at de er økonomisk selvhjulpne. Flyktninger som flytter uten avtale med tilflyttingskommunen mister for eksempel retten til introduksjonsprogram.

  Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger 

  Oslo bosetter hvert år enslige mindreårige flyktninger, men omfanget varierer. Så langt i 2022 har Oslo sagt ja til å ta imot 80 enslige mindreårige.

  Avhengig av alder og behov bosettes barna i institusjon, bofellesskap eller fosterhjem.

  Dette er unge mennesker som erfaringsmessig har ekstra behov for støtte og et godt nettverk i en avgjørende del av livet. Derfor fokuserer kommunen på å gi et godt tilbud innen skole- og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, og etter hvert studier eller jobb.

  Statsforvalteren i Oslo og Viken oppnevner en representant til den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst. 

  Hvor mange bosettes i Oslo?

  Bosatte flyktninger er flyktninger som har fått oppholdstillatelse og som bosettes i kommunen etter avtale med IMDi. Under følger en oversikt over hvor mange flyktninger som er bosatt hittil i år, og hvor mange som skal bosettes i Oslo i 2022.

  Totalt antall flyktninger bosatt

  Tabellen under vises antall flyktninger bosatt i Oslo hittil i 2022. Av personvernhensyn kan vi per nå ikke bryte tallene ned på bydeler.

  Status per fredag 13. mai 2022:
  Totalt antall flyktninger bosatt i Oslo i 2022241
  Antall flyktninger fra Ukraina bosatt i Oslo i 2022134
  Andel flyktninger fra Ukraina bosatt i Oslo i 202256 %

   

  Kjønnsfordeling blant flyktningene bosatt i Oslo i 2022, status per fredag 13. mai:
  Alle flyktningerUkraina
  Andel kvinner59 %69 %
  Andel menn34 %29 %
  Andel ikke registrert8 %2 %
  Totalt100 %100 %

   

  Aldersfordeling blant flyktningene bosatt i Oslo i 2022, status per fredag 13. mai:
  Alle flyktningerUkraina
  Andel under 18 år30 %27 %
  Andel 18-29 år21 %13 %
  Andel 30-49 år29 %29 %
  Andel 50 år eller mer20 %31 %
  Totalt100 %100 %

   

  Bosettingskvote fordelt mellom bydeler

  Hvert år vedtar kommunen å bosette et visst antall flyktninger. I 2022 vedtok Oslo kommune å bosette 225 flyktninger før Ukraina-krigen. I mars vedtok kommunen å bosette totalt 2 000 flyktninger. Tabellen under viser hvor mange flyktninger bydelene skal bosette i 2022.

  Bosetting av flyktninger fordelt på bydelene
  BydelFordeling av 2000 flyktningerHerav enslige mindreårige flyktninger
  Gamle Oslo1655
  Grünerløkka175
  Sagene1306
  St.Hanshaugen1203
  Frogner200
  Ullern100
  Vestre Aker145
  Nordre Aker15215
  Bjerke705
  Grorud706
  Stovner100
  Alna12520
  Østensjø1452
  Nordstrand195
  Søndre Nordstrand955
  Bymif (fordeles på bydelene senere)1313
  Oslo i alt200080

   

  Antall flyktninger IMDi har bedt om at Oslo bosetter siden 2013

  • 2013: 450
  • 2014: 500
  • 2015: 811
  • 2016: 1000
  • 2017: 850
  • 2018: 300
  • 2019: 250
  • 2020: 137
  • 2021: 206
  • 2022: 2000*

  *Oppjustert tall etter utbruddet av krigen i Ukraina.

  Tall og statistikk over integreringen i Oslo kommune (imdi.no)

  Koordinering i kommunen

  Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester har det koordinerende ansvaret for bosetting og inkludering av flyktninger i Oslo.

  Arbeidet med å legge til rette for rask bosetting og inkludering av flyktninger i bydelene gjennomføres i samarbeid mellom virksomhetene i sektorene for helse, eldre og innbyggertjenester, oppvekst og kunnskap og næring og eierskap. 

  Vil du bidra med å bosette flyktninger i Oslo?

  Du kan leie ut bolig, stille som fosterhjem eller verge.

  Du kan bidra gjennom frivillig arbeid.