Ankomst av flyktninger i Oslo

Oslo kommune har sagt ja til å ta imot 2000 flyktninger i 2022.

Flyktninger fra Ukraina

Prosessen med å bosette flyktninger fra Ukraina er den samme som med flyktninger fra andre land.

Alle ukrainske flyktninger må registrere seg som asylsøker (politiet.no) for å få vedtak om opphold, og for å få tilgang til tjenestene de har rett på. Se vanlige spørsmål og svar om registreringen (politiet.no).

Norge har innført midlertidig, kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina. Midlertidig kollektiv beskyttelse gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ukrainere som kommer til Norge nå, kan i første omgang få oppholdstillatelse i inntil et år.

Se prosessen for flyktninger med kollektiv beskyttelse (PDF).

Alternativ mottaksplass

Flyktninger som bor privat mens de venter på å få vedtak om opphold og bli bosatt i en kommune, kan søke UDI om å få dette godkjent som en alternativ mottaksplass. Hvis UDI og bydelen godkjenner søknaden får flyktningen de samme rettighetene som ved vanlig mottaksplass. Flyktningen kan oppsøke bydelen for å søke sammen med dem, eller søke UDI direkte.

UDI behandler søknaden. Hvis flyktningen har søkt sammen med bydelen, betyr det at bydelen har godkjent søknaden. Da vil også UDI godta søknaden med en gang. Hvis flyktningen søker UDI selv, sendes søknaden til bydelen der flyktningen ønsker å bo, og bydelen vurderer om de godkjenner.

Status per 18. november 2022:

Antall flyktninger med alternativ mottaksplass i Oslo: 17 stk.
Hva er alternativ mottaksplass? (udi.no)

Flyktningers vei til beskyttelse

Det er tre veier inn for flyktninger som kommer til Norge:

 • Midlertidig kollektiv beskyttelse: Denne beskyttelsen gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ukrainere som kommer til Norge nå, kan i første omgang få oppholdstillatelse i inntil et år.
 • Overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge direkte fra utlandet, etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
 • Asylsøkere, som selv har kommet til Norge, har et kort opphold i et transittmottak før de flytter til et asylmottak i påvente av oppholdstillatelse og påfølgende tildeling av bosettingskommune.

Fra vedtak til bosetting i Oslo

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene om å bosette flyktninger. Flyktningene fordeles til kommunene, blant annet på bakgrunn av befolkningssammensetning og resultater i integreringsarbeidet. Kommunen mottar tilskudd fra staten for bosetting av flyktninger.

IMDi tildeler bosettingskommune til de flyktningene som får innvilget oppholdstillatelse. Det kan ta noe tid fra oppholdstillatelse er innvilget til bosetting skjer. Kommunen har ansvar for å skaffe bolig til de flyktningene som IMDi ber kommunen om å bosette.

Alle med oppholdstillatelse i Norge har full anledning til å bosette seg i en hvilken som helst kommune, men det forutsetter at de er økonomisk selvhjulpne. Flyktninger som flytter uten avtale med tilflyttingskommunen mister for eksempel retten til introduksjonsprogram.

Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger

Oslo bosetter hvert år enslige mindreårige flyktninger, men omfanget varierer. Så langt i 2022 har Oslo sagt ja til å ta imot 80 enslige mindreårige.

Avhengig av alder og behov bosettes barna i institusjon, bofellesskap eller fosterhjem.

Dette er unge mennesker som erfaringsmessig har ekstra behov for støtte og et godt nettverk i en avgjørende del av livet. Derfor fokuserer kommunen på å gi et godt tilbud innen skole- og fritidsaktiviteter, nettverksbygging, og etter hvert studier eller jobb.

Statsforvalteren i Oslo og Viken oppnevner en representant til den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst.

Hvor mange bosettes i Oslo?

Bosatte flyktninger er flyktninger som har fått oppholdstillatelse og som bosettes i kommunen etter avtale med IMDi. Under følger en oversikt over hvor mange flyktninger som er bosatt hittil i år, og hvor mange som skal bosettes i Oslo i 2022.

Tallene nedenfor er sist oppdatert 18. november 2022.

Totalt antall flyktninger bosatt i Oslo

 • Totalt antall flyktninger: 1657
 • Antall flyktninger fra Ukraina: 1361
 • Andel flyktninger fra Ukraina: 82 prosent

Totalt antall flyktninger bosatt i Oslo i 2022 per bydel

 • Bydel Gamle Oslo: 151
 • Bydel Grünerløkka: 146
 • Bydel Sagene: 108
 • Bydel St. Hanshaugen: 119
 • Bydel Frogner: 153
 • Bydel Ullern: 95
 • Bydel Vestre Aker: 148
 • Bydel Nordre Aker: 121
 • Bydel Bjerke: 61
 • Bydel Grorud: 52
 • Bydel Stovner: 74
 • Bydel Alna: 110
 • Bydel Østensjø: 102
 • Bydel Nordstrand: 145
 • Bydel Søndre Nordstrand: 72

Totalt: 1657

Kjønnsfordeling blant flyktningene som er bosatt

 • Kvinner: 1045 stk, 63 prosent
 • Menn: 588 stk, 35 prosent
 • Ikke registrert: 24 stk, 1 prosent

Aldersfordeling blant flyktningene som er bosatt

 • Under 18 år: 509 stk, 31 prosent
 • 18-29 år: 290 stk og 18 prosent
 • 30-55 år: 550 stk, 33 prosent
 • 56-67 år: 196 stk, 12 prosent
 • Over 67 år: 112 stk, 7 prosent

Bosettingskvote fordelt mellom bydeler

Hvert år vedtar kommunen å bosette et visst antall flyktninger. I 2022 vedtok Oslo kommune å bosette 225 flyktninger før Ukraina-krigen. I mars vedtok kommunen å bosette totalt 2 000 flyktninger. Tabellen under viser hvor mange flyktninger bydelene skal bosette i 2022.

Bosetting av flyktninger fordelt på bydelene
BydelFordeling av 2000 flyktningerAntall enslige mindreårige flyktninger
Gamle Oslo1688
Grünerløkka175
Sagene1306
St.Hanshaugen1203
Frogner200
Ullern100
Vestre Aker145
Nordre Aker15518
Bjerke716
Grorud728
Stovner100
Alna12924
Østensjø1452
Nordstrand195
Søndre Nordstrand955
Oslo i alt200080

Antall flyktninger IMDi har bedt om at Oslo bosetter siden 2013

 • 2013: 450
 • 2014: 500
 • 2015: 811
 • 2016: 1000
 • 2017: 850
 • 2018: 300
 • 2019: 250
 • 2020: 137
 • 2021: 206
 • 2022: 2000*

*Oppjustert tall etter utbruddet av krigen i Ukraina.

Tall og statistikk over integreringen i Oslo kommune (imdi.no)

Koordinering i kommunen

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester har det koordinerende ansvaret for bosetting og inkludering av flyktninger i Oslo.

Arbeidet med å legge til rette for rask bosetting og inkludering av flyktninger i bydelene gjennomføres i samarbeid mellom virksomhetene i sektorene for helse, eldre og innbyggertjenester, oppvekst og kunnskap og næring og eierskap.

Vil du bidra med å bosette flyktninger i Oslo?

Du kan leie ut bolig, stille som fosterhjem eller verge.

Du kan bidra gjennom frivillig arbeid.