Vi skal

arbeide for at det i Oslo kommune ikke blir gjort urett mot helse- og sosialtjenestenes brukere, og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

Vi er også Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, og skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Du kan forvente at du

 • får GRATIS informasjon og veiledning
 • blir møtt med respekt og at saksgangen skjer i samråd med deg
 • får snakke med saksbehandler samme dag ved førstegangshenvendelse enten du henvender deg skriftlig, ringer oss eller møter opp på vårt kontor.
 • får en fast saksbehandler som følger saken din hele veien, eller får beskjed dersom det skjer skifte av saksbehandler.
 • kan få avtale tid med din saksbehandler
 • får beskjed dersom vi ikke har muligheten til å ringe tilbake eller møte som avtalt.
 • får et foreløpig svar fra oss innen 1. virkedag med informasjon om videre saksgang
 • får informasjon/ veiledning og bistand i klagesaker som godt faglig begrunnet på et lettfattelig språk
 • får tilbud om tolk dersom du har behov for det.

Hvis du opplever at vi ikke innfrir?

 • Si i fra til oss dersom du ikke er fornøyd
 • Vi vil da gå igjennom egne rutiner på området og gi deg en tilbakemelding på klagen din