Rådgivningssaker

Kommuneadvokatens rådgivningsoppgave innebærer at advokatene ved kontoret gir råd og betenkninger til kommunens virksomheter og foretak, byrådsavdelingene samt til ordfører/bystyrekomiteene.

Kommuneadvokaten kan bistå i alle typer juridiske spørsmål. Bistanden kan for eksempel omfatte gjennomgang av avtaleutkast og forskrifter, hjelp i forhandlinger og råd og veiledning i saker der det oppstår juridiske problemstillinger av ulik karakter.

For juridisk bistand må det rettes en henvendelse til Kommuneadvokatens kontor. I utgangspunktet bør henvendelsen være skriftlig. Kommuneadvokaten kan også konsulteres over telefon, men dersom rådgivningen skal benyttes videre i virksomhetens saksbehandling, må den være gitt skriftlig.

For at Kommuneadvokaten skal kunne gi best mulig hjelp, må henvendelsen inneholde følgende:

  • en fyldig redegjørelse for sakens faktum
  • kopi av alle relevante dokumenter, ordnet og med dokumentliste
  • opplysninger om det finnes andre saker av tilsvarende karakter og virksomhetens praksis i slike saker
  • opplysninger om Kommuneadvokaten tidligere har vært inne i saken eller i tilsvarende saker, med henvisning til Kommuneadvokatens referansenummer
  • eventuelt virksomhetens eget, foreløpige syn på de rettslige spørsmål
  • Korrespondansen til og fra Kommuneadvokaten er unntatt fra offentlighet og partsoffentlighet og skal behandles fortrolig. Meroffentlighet skal bare gis etter uttalelse fra Kommuneadvokaten, jf. Rundskriv om regler om offentlighet i Oslo kommune