Klimaetaten

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Klimaetaten

Klimaetaten skal være en faglig ressurs og pådriver for å nå kommunens klimamål. Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016, og er en fagetat som har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020-2030, og forvaltning av Klima- og energifondet. Klimaetaten er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).

Vi samarbeider med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å mobilisere til klimavennlig atferdsendring og utvikle gode klimaløsninger i Oslo.

Noen av Klimaetatens oppgaver: 

  • Oppfølging av Klimastrategi 2020–2030, som har som overordnet mål at klimagassutslippene skal reduseres med 95 prosent innen 2030.
  • Utarbeide det faglige grunnlaget for klimabudsjettet, som er Oslo kommunes sentrale verktøy for klimastyring.
  • Koordinere arbeidet med klimatilpasning slik at Oslo blir klimarobust.
  • Drive aktiv klimakommunikasjon for å inspirere til klimavennlig atferdsendring, blant annet gjennom nettsiden KlimaOslo og i sosiale medier.
  • Ansvarlig for «Klimaløftet i Osloskolen» sammen med Utdanningsetaten, som gjør at skoler i Oslo får besøk av klimapiloter med aktuelle klima- og miljøforedrag. I tillegg har vi utviklet undervisningsportalen www.klimaskolen.no hvor lærere får tilgang på kvalitetssikrede undervisningsopplegg.
  • Være sekretariat for næringslivsnettverket Næring for Klima som motiverer, deler kunnskap og er pådrivere for klimaløsningene i næringslivet. Nettverket har over 100 medlemsbedrifter. 
  • Ansvar for det internasjonale prosjektet for utslippsfrie anleggsplasser og klimavennlige materialer i C40 (C40 Clean Construction Initiative)

Klima- og energifondet 

Klima- og energifondet gir tilskudd til klima- og energitiltak i borettslag og sameier, næringsvirksomheter og privatboliger. Fondets midler skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo, samt effektivisere energibruken. Klima- og energifondet skal være en pådriver for at både næringsliv og private tar i bruk ny og mer klimavennlig teknologi.

Tilskudd til klima- og energitiltak

Kontakt oss

For Enøk-rådgiving eller hjelp til å søke støtte fra Klima- og energifondet

Enøk-telefonen (tirsdag, onsdag og fredag kl. 10:00–11:00 og 12:00–13:00)

Telefon: 22 92 14 00

E-post:

Direktør

Heidi Sørensen

Mobilnummer: 95 96 39 27

E-post:

Kommunikasjonssjef

Birgitte Elise Bøen

Mobilnummer: 90 77 94 84

E-post:

Redaktør

Nils Gelting Andresen

Mobilnummer: 47 30 97 19

E-post:

Pressekontakt

Julie Alexandra Lie Pau

Mobilnummer: 41 28 58 17

E-post:

Innsynsbegjæringer

E-post:

Avdelingssjef på klimafaglig avdeling

Audun Garberg

Mobilnummer: 91 35 49 98

E-post:

Koordinator for næring for klima

Ingunn Lie

Mobilnummer: 95 18 45 44

E-post:

Klimaløft i Osloskolen

Elisabet Molander

Mobilnummer: 47 36 81 10

E-post:

Administrasjonssjef

Bjørn Håverstad

Mobilnummer: 93 25 35 46

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Faktura til Oslo kommune.

  • Merkes med Klimaetatens organisasjonsnummer: 876 819 902
  • Faktura skal merkes med ressursnummer 46312945 i feltet «Deres ref.». Feltet skal kun inneholde 8 tegn og ingen tekst

 

Oslo kommune mottar ikke lenger papirbaserte fakturaer. Vi ber alle om å sende elektronisk faktura. Ved eventuelle spørsmål, send gjerne en mail til: efaktura@uke.oslo.kommune.no