Klimaetaten

Klimaetaten skal være en faglig ressurs og pådriver for å nå kommunens klimamål. Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016, og er en fagetat som har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020-2030, og forvaltning av Klima- og energifondet. Klimaetaten er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).

Vi samarbeider med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å mobilisere til klimavennlig atferdsendring og utvikle gode klimaløsninger i Oslo.

Noen av Klimaetatens oppgaver:

  • Oppfølging av Klimastrategi 2020–2030, som har som overordnet mål at klimagassutslippene skal reduseres med 95 prosent innen 2030.
  • Utarbeide det faglige grunnlaget for klimabudsjettet, som er Oslo kommunes sentrale verktøy for klimastyring.
  • Koordinere arbeidet med klimatilpasning slik at Oslo blir klimarobust.
  • Drive aktiv klimakommunikasjon for å inspirere til klimavennlig atferdsendring, blant annet gjennom nettsiden KlimaOslo og i sosiale medier.
  • Ansvarlig for «Klimaløftet i Osloskolen» sammen med Utdanningsetaten, som gjør at skoler i Oslo får besøk av klimapiloter med aktuelle klima- og miljøforedrag. I tillegg har vi utviklet undervisningsportalen www.klimaskolen.no hvor lærere får tilgang på kvalitetssikrede undervisningsopplegg.
  • Være sekretariat for næringslivsnettverket Næring for Klima som motiverer, deler kunnskap og er pådrivere for klimaløsningene i næringslivet. Nettverket har over 100 medlemsbedrifter.
  • Ansvar for det internasjonale prosjektet for utslippsfrie anleggsplasser og klimavennlige materialer i C40 (C40 Clean Construction Initiative)

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet gir tilskudd til klima- og energitiltak i borettslag og sameier, næringsvirksomheter og privatboliger. Fondets midler skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo, samt effektivisere energibruken. Klima- og energifondet skal være en pådriver for at både næringsliv og private tar i bruk ny og mer klimavennlig teknologi.

Tilskudd fra Klimaetaten

Tilskudd til klima- og energitiltak

Kontakt oss

For Enøk-rådgiving eller hjelp til å søke støtte fra Klima- og energifondet

Enøk-telefonen (onsdag og fredag kl. 10:00–11:00 og 12:00–13:00)
Telefon
Direktør
Heidi Sørensen
Mobil
Kommunikasjonssjef
Birgitte Elise Bøen
Mobil
Redaktør
Nils Gelting Andresen
Mobil
Pressekontakt
Julie Alexandra Lie Pau
Mobil

Innsynsbegjæringer

Avdelingssjef på klimafaglig avdeling
Audun Garberg
Mobil
Koordinator for næring for klima
Ingunn Lie
Mobil
Klimaløft i Osloskolen
Elisabet Molander
Mobil
Administrasjonssjef
Bjørn Håverstad
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Faktura til Oslo kommune.

  • Merkes med Klimaetatens organisasjonsnummer: 876 819 902
  • Faktura skal merkes med ressursnummer 46312945 i feltet «Deres ref.». Feltet skal kun inneholde 8 tegn og ingen tekst

Oslo kommune mottar ikke lenger papirbaserte fakturaer. Vi ber alle om å sende elektronisk faktura. Ved eventuelle spørsmål, send gjerne en mail til: efaktura@uke.oslo.kommune.no

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@kli.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gate 4
0161 OSLO