Diakonveien 14 m.fl. – Utbyggingsavtale på offentlig høring

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har forhandlet frem forslag til utbyggingsavtale med Det norske Diakonhjem om gjennomføring av reguleringsplan for Diakonveien 14 med flere. 

Avtalen regulerer finansiering og opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området.

Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 06.05.2020 og er tilgjengelig i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, saksnummer 201307770.

Dette varselet er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 17-4 andre ledd. 

Merknader

Frist for å sende inn merknader til utbyggingsavtalen er 4. januar 2022.

Merknadene kan du sende inn via post eller e-post til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Merk saken med «Sak 20/2623».

Kontakt

Line Ringsøy Johnsen
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no