Generell personvernerklæring OBRE

Oslo brann- og redningsetat har ansvaret for å behandle personopplysninger som er registrert i forbindelse med ditt forhold til oss som virksomhet. Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med tidligere kunder, leverandører og annen offentlig virksomhet.

Innledning

I denne personvernerklæringen gis informasjon om hvilke personopplysninger Oslo brann- og redningsetat behandler, for hvilke formål disse behandles og hvilke tredjeparter som er involvert. Personvernerklæringen gir også informasjon om hvordan personopplysninger sikres, og om dine rettigheter knyttet til personvernforordningen, som innsyn, retting og sletting. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjonen helt nederst i personvernerklæringen.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Brann- og redningsetaten skal ivareta forbyggende og beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker måte (Brann- og eksplosjonsvernloven §9). Vi behandler personopplysninger om deg knyttet til plikter i forvaltningsloven, offentleglova, arkivloven, brannforskriften, og personopplysningsloven og personvernforordningen av 2018.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Du har søkt på en stilling hos oss
 • Vi utfører feietilsyn og feietjenester hos deg
 • Dersom du står som ansvarlig for arrangement, overnattinger eller fakkeltog
 • Du er innmelder eller den berørte i en bekymringsmelding til Brannvesenet
 • Du søker om å avfyre fyrverkeri
 • Du står som kontaktperson for alarmtilkobling
 • Du er kontaktperson for bygårdstilsyn som vi utfører
 • Du er på et skadested og Brann- og redningsetaten trenger opplysninger om deg
 • for å kunne ivareta dine vitale interesser på best mulig måte, når det er snakk om
 • fare for liv og helse.
 • Du ringer inn til 110-sentralen
 • Du er på eller i umiddelbar nærhet til et skadested hvor vi benytter videoopptak/streaming til operasjonelt bruk

Hvilke type personopplysninger har Brann- og redningsetaten?

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Brann- og redningsetaten registrerer personopplysninger som:

 • Navn, fødselsnummer, telefonnummer, e-postadresse, besøksadresse,
 • folkeregistert adresse.
 • Bilder, video og lydopptak i forbindelse med hendelser
 • Helseopplysninger i forbindelse med bekymringsmeldinger og nødanrop
 • Opplysninger knyttet til deg som kontaktperson (f.eks styre i borettslag,
 • kontaktperson fra kontraktspartner)

Hvilke personopplysninger registrerer vi under akutte hendelser?

Vi loggfører telefonnummeret ditt når du ringer inn til 110-sentralen. Hvis du er i en akutt hendelse vil vi gjøre opptak av samtalen og lagre den som lydlogg. Når vi gjør innsats på et skadested trenger vi opplysninger om skadestedet og involverte personer. Hvis du er på eller i umiddelbar nærhet til et skadested, kan du bli synlig på videoopptak/streaming dersom vi benytter oss av det det til operasjonelt bruk. Vi offentliggjør ikke videoopptak uten å fjerne identifiserende kjennetegn først (eksempelvis sladding av ansikt, o.l.). Videoopptak lagres i 30-60 dager avhengig av om politiet ber om innsyn i opplysninger som er av betydning for en eventuell straffesaksetterforskning.

110-sentralen og operativ beredskap behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger (særskilt kategori) på bakgrunn av personopplysningsloven artikkel 6 (1)(d) – vitale interesser, og artikkel 9 (2)(c). Formålet er da utelukkende økt situasjonsforståelse, for blant annet å kunne verne om den registrertes vitale interesser, jamfør Brann- og eksplosjonsvernsloven § 16 og Dimensjoneringforskriften §§4-5 og -6 Mottak av nødmelding, Alarmering og Utkalling.

Brann- og redningsetaten kan på forespørsel be innringer eller andre i en hendelse om å filme / ta bilde og sende til 110-sentralen, basert på samtykke fra deg som innringer.

Innhenting og lagring av personopplysninger vedtilsyn og hjemmebesøk

Vi utfører lovpålagte tjenester som feietilsyn, bygårdstilsyn og tilsyn i forbindelse med bekymringsmeldinger. Her samles det inn og behandles personopplysninger fra de registre, blant annet innmeldere og den forholdet gjelder. Vi samler ikke inn mer enn det vi behøver for å kunne ivareta pliktene våre opp mot de lovpålagte oppgavene.

Dette gjør vi i henhold til Personvernforordningen artikkel 6 e, og 9 g, jamfør Brann- og eksplosjonsvernloven §§ 1, 9 og 11, og forskrift om brannforebygging §§ 14 og 17.

Hvem deler vi dine opplysninger med?

Ansatte i Brann- og redningsetaten vil få tilgang til dine personopplysninger dersom dette er nødvendig for at vi får utført våre lovpålagte oppgaver.

Personopplysningene vi er behandlingsansvarlig for brukes i all hovedsak for å oppfylle avtaleforhold, lover eller forskrifter. I de tilfeller tredjepartsleverandører bistår oss, kan kontakt- og brukerinformasjon bli utlevert til disse.

Bydeler i Oslo kommune og Plan- og bygningsetaten vil kunne få personopplysninger av oss for å kunne følge opp bekymringsmeldinger.

Kommuneadvokaten vil i enkelttilfeller kunne få tilgang til personopplysninger i forbindelse med rådgivning og rettssaker.

Oslo brann- og redningsetat har inngått kontrakter for drift og vedlikehold av våre datasystemer. Disse leverandørene har signert databehandleravtaler og taushetserklæringer som ivaretar personvernet.

Utlevering av personopplysninger:

 • Politiet har hjemmel til å be om at lydlogg og bildeinformasjon fra hendelser utleveres i forbindelse med etterforsking av hendelser. De kan også be om en brannevaluering. Her vil det kunne fremkomme personopplysninger, som navn og adresse, helseopplysninger, i sjeldnere tilfeller helseopplysninger og unntaksvis straffeopplysninger.
 •  Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentleglova og forvaltningsloven. Særskilte personopplysninger skal aldri utleveres i henhold til offentleglova, med mindre den registrerte samtykker til dette.
 • Opplysninger som er nødvendige for behandling av klager på vedtak sendes til klagenemdas faglige sekretariat, byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).
 • Klage på avslag på innsynsbegjæring på oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken. Her kan også Statsforvalteren i forbindelse med klagebehandling be om dokumentasjon i opprinnelig behandling, for å kunne fatte riktig vedtak.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

I henhold til personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 17, vil vi ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

I våre CRM- og ERP-systemer tilknyttet beredskap lagres opplysninger om kunders kontaktpersoner.

Lydlogg er lagret i forbindelse med hendelser, i henhold til dimensjoneringsforskriften §4-5 og skal lagres i minimum en måned.

Oslo brann- og redningsetat lagrer i 30 dager fra hendelsen inntraff, for lydlogg og annet datamateriale fra hendelser, der materiale kan vurderes som egnet for læring. Men ikke uten at det gis samtykke til dette i forkant av involverte / pårørende i hendelser.

Brann- og redningsetaten skal følge arkivloven i saksbehandling. §9 i arkivloven regulerer bevaring og sletting av dokumentasjon. Oslo brann- og redningsetat følger i tråd med dette også bevaring- og kassasjonsreglementet til Oslo kommune der det fastsettes hvor lenge data skal lagre, og om det eventuelt skal bevares.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig for din personopplysninger:
• Rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (GDPR artikkel 15)
• Rett til utlevering av dine personopplysninger (GDPR artikkel 20)
• Rett til å fremme en innsigelse (GDPR artikkel 21)
• Rett til å be om korrigering av opplysninger (GDPR artikkel 16)
• Rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen begrenses (GDPR artikkel 17 og 18)
• Rett til å vite hvilket formål personopplysningene dine behandles etter.

For å få innsyn i hva virksomheter i Oslo kommune, deriblant Brann- og redningsetaten oppbevarer om deg som privatperson kan du fylle ut skjemaet for å få innsyn i dine personopplysninger her.

Det kan være behov for at du møter opp personlig med gyldig ID for å sikre at vi ikke utleverer sensitiv informasjon til uvedkommende. Vi kan også sende disse opplysningene via Altinn eller digital postkasse, men da må vi ha ditt fødselsnummer for å kunne håndtere henvendelsen. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Hvis du mener vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag eller på andre måter ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, kan du henvende deg til oss. Se kontaktinformasjon nedenfor. Vi skal besvare din henvendelse innen 30 dager.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Det anbefales på Datatilsynets nettsider at du tar kontakt med virksomheten, i dette tilfellet Brann- og redningsetaten som behandlingsansvarlig med dine spørsmål, før du eventuelt tar videre kontakt med Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelig for eventuelle spørsmål du måtte ha angående Brann- og
redningsetatens behandling av dine personopplysninger:

Oslo brann- og redningsetat:
personvern@bre.olso.kommune.no

Personvernkoordinator i Brann- og redningsetaten: Miriam Askeland Thuen

Du kan også sende henvendelse til personvernombudet i Oslo kommune dersom du har spørsmål om hvordan Oslo kommune behandler dine personopplysninger:
personvernombud@oslobystyre.no
Personvernombudet i Oslo kommune: Morten Haug Frøyen