Torg og møteplasser

Hva

Byens torg og møteplasser er viktige arenaer for byens innbyggere og besøkende. For å etablere nye og videreutvikle eksisterende torg og møteplasser har byrådet fra 2007 til 2024 bevilget tilsammen 236 millioner kroner til formålet.

Innbyggere kan gi innspill til den bydelen de bor i. Se oversikt over bydelene.

Til grunn for bevilgningene ligger Kommunedelplan for torg og møteplasser, vedtatt av Oslo bystyre 22. april 2009, i sak 107.

Hvorfor

Hovedmål for kommunedelplan for torg og møteplasser er å få etablert gode bruks- og oppholdsarealer for innbyggerne i Oslo. I tillegg skal byrommene også ha en miljøprofil, for eksempel ved at byrommet styrker grønnstrukturen på stedet, legger til rette for redusert bilbruk eller at folkehelsen fremmes. Hensikten er å utvikle gode uterom i byen tilpasset et mangfold av brukergrupper. Byrommene skal oppleves som inkluderende, ha kvalitet og god tilgjengelighet.

Flere torg og møteplasser er etablert og blitt oppgradert til bruk og glede for byens innbyggere og fremstår nå som nye, åpne og funksjonelle plasser med god tilgjengelighet.

Hvem

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har en koordinerende rolle i samarbeidet mellom kommunens etater, bydeler og private. Tiltakene gjennomføres som hovedregel av bydelene eller Bymiljøetaten.

Når

Midlene bevilges fra år til år i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling. I år er fristen for å søke midler til etablering av torg og møteplasser 1. februar 2024. Eiendoms- og byfornyelsesetaten utarbeider forslag til fordeling av midlene, etter søknadsinnspill fra bydelene. Endelig fordeling vedtas av byrådet. Vedtak i byrådet kan normalt forventes i mai eller juni måned.

Kostnad

Byrådet bevilget til sammen 236 millioner kroner.

Kontakt

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Hilde Gunn Øye
Mobil


Dokumenter

Lenker