Torg og møteplasser

Hva

Byens torg og møteplasser er viktige arenaer for byens innbyggere og besøkende. For å etablere nye og videreutvikle eksisterende torg og møteplasser har byrådet fra 2007 til 2021 bevilget tilsammen 206 millioner kroner til formålet.

Innbyggere kan gi innspill til den bydelen de bor i. Se oversikt over bydelene.

Til grunn for bevilgningene ligger Kommunedelplan for torg og møteplasser, vedtatt av Oslo bystyre 22. april 2009, i sak 107.

Hvorfor

Hovedmål for kommunedelplan for torg og møteplasser er å få etablert gode bruks- og oppholdsarealer for innbyggerne i Oslo. I tillegg skal byrommene også ha en miljøprofil, for eksempel ved at byrommet styrker grønnstrukturen på stedet, legger til rette for redusert bilbruk eller at folkehelsen fremmes. Hensikten er å utvikle gode uterom i byen tilpasset et mangfold av brukergrupper. Byrommene skal oppleves som inkluderende, ha kvalitet og god tilgjengelighet. Flere torg og møteplasser er etablert og blitt oppgradert til bruk og glede for byens innbyggere og fremstår nå som nye, åpne og funksjonelle plasser med god tilgjengelighet.

Hvem

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har en koordinerende rolle i samarbeidet mellom kommunens etater, bydeler og private. Tiltakene gjennomføres som hovedregel av bydelene eller Bymiljøetaten.

Når

Midlene bevilges fra år til år i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling. I år er fristen for å søke midler  til etablering av torg og møteplasser 1. mars 2021. Eiendoms- og byfornyelsesetaten utarbeider forslag til fordeling av midlene, etter søknadsinnspill fra bydelene. Endelig fordeling vedtas av byrådet. Vedtak i byrådet kan normalt forventes i mai eller juni måned.

Årets bevilgning

Byrådet bevilget 10 millioner til torg og møteplasser i 2021 og i år fikk disse prosjektene midler:

  • Hallénparken, Bydel Grünerløkka: 500 000 kroner i tilskudd
  • Advokat Dehlis plass, Bydel Sagene: 550 000 kroner i tilskudd
  • Bestumkilen, samarbeid mellom Bydel Ullern og Bymiljøetaten: 500 000 kroner i tilskudd
  • Ragnhild Trosteruds plass, samarbeid mellom Bydel Grorud og Bymiljøetaten: 800 000 kroner i tilskudd
  • Friområde ved Vestbyveien 15, Bydel Grorud: 4 300 000 kroner i tilskudd
  • Svarttjernparken, Bydel Grorud: 1 600 000 kroner i tilskudd
  • Trosterudparken, Bydel Alna: 1 750 000 kroner i tilskudd

Les mer i byrådssak 1099/21, vedtatt 01.07.2021

Mer om hvilke torg og møteplasser som har mottatt bevilgning, informasjon om prosjektet og bilder av prosjektene se under «Dokumenter».

Kostnad

Byrådet har bevilget til sammen 206 millioner kroner.

Kontakt

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Hilde Gunn Øye

Mobilnummer
92 63 40 77

E-post