Torg og møteplasser

Hva

Byens torg og møteplasser er viktige arenaer for byens innbyggere og besøkende. For å etablere nye og videreutvikle eksisterende torg og møteplasser har byrådet fra 2007 til 2023 bevilget tilsammen 226 millioner kroner til formålet.

Innbyggere kan gi innspill til den bydelen de bor i. Se oversikt over bydelene.

Til grunn for bevilgningene ligger Kommunedelplan for torg og møteplasser, vedtatt av Oslo bystyre 22. april 2009, i sak 107.

Hvorfor

Hovedmål for kommunedelplan for torg og møteplasser er å få etablert gode bruks- og oppholdsarealer for innbyggerne i Oslo. I tillegg skal byrommene også ha en miljøprofil, for eksempel ved at byrommet styrker grønnstrukturen på stedet, legger til rette for redusert bilbruk eller at folkehelsen fremmes. Hensikten er å utvikle gode uterom i byen tilpasset et mangfold av brukergrupper. Byrommene skal oppleves som inkluderende, ha kvalitet og god tilgjengelighet. Flere torg og møteplasser er etablert og blitt oppgradert til bruk og glede for byens innbyggere og fremstår nå som nye, åpne og funksjonelle plasser med god tilgjengelighet.

Hvem

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har en koordinerende rolle i samarbeidet mellom kommunens etater, bydeler og private. Tiltakene gjennomføres som hovedregel av bydelene eller Bymiljøetaten.

Når

Midlene bevilges fra år til år i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling. I år var fristen for å søke midler til etablering av torg og møteplasser 1. februar 2023. Eiendoms- og byfornyelsesetaten utarbeider forslag til fordeling av midlene, etter søknadsinnspill fra bydelene. Endelig fordeling vedtas av byrådet. Vedtak i byrådet kan normalt forventes i mai eller juni måned.

Kostnad

Byrådet bevilget til sammen 226 millioner kroner.

Årets bevilgning

Disse prosjektene har til sammen fått 10 millioner kroner i torg og møteplass-midler i 2023 (byrådssak 1038/23, vedtatt 11.05.2023)

  • Trygve Lies plass (Bydel Alna): 2 500 000 kroner
  • Eltonveien 5 (Bydel Bjerke): 330 000 kroner
  • Graner'n park (Bydel Bjerke): 180 000 kroner
  • Isdammen (Bydel Bjerke): 320 000 kroner
  • Økernparken (Bydel Bjerke): 360 000 kroner
  • Mauritz Hansens gate m/Mauren ballplass (Bydel Frogner/Bymiljøetaten): 1 500 000 kroner
  • Håkons gate (Bydel Gamle Oslo): 2 500 000 kroner
  • Arne Gjestis plass (Bydel Sagene): 310 000 kroner
  • Grøntområde ved Vekterveien (Bydel Østensjø): 2 000 000 kroner

Kontakt

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Hilde Gunn Øye
Mobil


Dokumenter

Lenker