Arkitekturpolitikk for Oslo

Hva slags bygninger, plasser og fellesrom gir den gode menneskevennlige byen? Hvordan vil vi at byen vår skal se ut? Arkitekturpolitikken for Oslo peker ut tydelige, felles mål for klima, estetikk og livskvalitet.

Visjon

Oslos arkitektur skal bidra til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.
Vi skal legge til rette for en attraktiv, grønn og klimavennlig byutvikling med nyskapende, utfordrende og utprøvende byggeprosjekter. Gjennom det vi bygger skal vi sikre bedre levekår og økt livskvalitet for både innbyggere og besøkende. Det skal vi gjøre samtidig som vi sikrer arkitektonisk og økologisk kvalitet, og tar hensyn til byens egenart. 

Byrådets Arkitekturpolitikk

Arkitekturpolitikken ble vedtatt av Bystyret 26. februar 2020.

Arkitekturpolitikkens rolle

Arkitekturpolitikken skal bidra til å fremme en attraktiv, grønn og klimavennlig byutvikling med gode levekår og oppvekstforhold for alle. Arkitekturpolitikken for Oslo er forankret i byrådets overordnede mål om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Arkitekturpolitikk handler om utformingen av byens landskap, uterom, anlegg og bygg. Men, det handler også om hvordan arkitektur bidrar til å dekke samfunnets behov. Det dreier seg altså om estetikk og funksjon. I tillegg skal Arkitekturpolitikken bidra til å oppnå politiske mål.

Vi skal legge til rette for at flest mulig skal kunne bo og jobbe i Oslo. Gjennom byutviklingen skal vi også bidra til å løse miljø- og klimautfordringer. I tillegg skal vi sørge for å bevare hovedstadens egenart og historie.

I Oslo er det særlig viktig at det vi bygger og utvikler bidrar til:

  • byvekst og fortetting med kvalitet
  • klimagassreduksjon og klimatilpasning
  • gode levekår og byrom for alle 

Hvordan skal arkitekturpolitikken brukes?

Arkitekturpolitikk for Oslo skal være et veiledende verktøy for Oslos fysiske utvikling. Den skal fremme en god byutvikling der mennesker, klima og kvalitet står sentralt. Arkitekturpolitikken viser til en rekke konkrete eksempler på hva som menes med god arkitektur og god kvalitet i en vedlagt eksempelsamling.

Bakgrunn

I 2016 fikk Plan- og bygningsetaten i oppdrag å utarbeide forslag til arkitekturpolitikk for Oslo. Bestillingen har bakgrunn i byrådsplattformen fra 19. oktober 2015, som framhever at «det skal føres en kommunal arkitekturpolitikk som gir rom for utprøvende og utfordrende prosjekter innen arkitektur og byrom, og som har tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet».

Medvirkning

I arbeidet med arkitekturpolitikken har det vært viktig å engasjere og lytte til de som bor og jobber i byen. For å fange opp synspunkter og holdninger i byens befolkning gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant innbyggerne, utført av COurban.

Vi har arrangert flere verksteder med referansegruppen vår. Gruppen har bestått av representanter fra ulike fagområder.  

Andre arrangementer vi har holdt, er «Oslo Arkifutura», «Tre samtaler om arkitekturpolitikk» og «Kjære ordfører». Målet har vært å drøfte utformingen av de overordnete visjonene i arkitekturpolitikken, og å se på hva andre byer har erfart. 

Arkitekturpolitikk for Oslo er et resultat av dette gode, brede medvirkningsarbeidet.