Til innhold
Bydel St. Hanshaugen

Forslag til trafikkplan 2019-2022 for Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen har laget et forslag til trafikkplan for 2019-2022, og tar gjerne i mot flere innspill fra bydelens innbyggere.

I planen har vi samlet fakta over trafikkbildet i bydelen, og beskriver arbeid og tiltak for å bedre trafikksikkerheten og redusere trafikkbelastningen. Første del av planen beskriver status og utfordringer for gående og syklende, med særlig vekt på forholdene for skoleelever, kollektivtilbudet og parkering. Andre del beskriver tiltak som bydelen nå vil jobbe med i neste 4-års periode.

Frist for å sende innspill

6. mai 2019

Innspill sendes

Bydel St. Hanshaugen på e-post: postmottak@bsh.oslo.kommune.no

Trafikkplanen legges frem til endelig behandling i St. Hanshaugen bydelsutvalg 18. juni 2019.