Høring om forslag om navnsetting av ny skole i Treschows gate

Høsten 2020 skal bydelsutvalg i Bydel Sagene bestemme hva ny ungdomsskole skole som åpner i Treschows gate i 2024, skal hete. Se navneforslag og kom med innspill innen 6. oktober 2020.

Bakgrunn for saken

Høsten 2024 åpner ny 8-10 skole i Treschows gate 16 med ungdomstiltak og flerbrukshall. Skolen skal ha plass til seks paralleller per årstrinn, altså ca. 540 elever.

Den nye skolen blir liggende i Bydel Sagene, og det er dermed Sagene bydelsutvalg som har myndighet til å bestemme det nye navnet. Utdanningsetaten har derfor anmodet Bydel Sagene om å gi den nye skolen navn.

Anmodningen ble lagt fram til orientering for bydelens komité for Miljø-, kultur- og byutvikling i deres møte 10. juni 2020.

Bydelen har også vært i kontakt med Torshov-Sagene historielag, Oslo Museum ved Arbeidermuseet og Leif Gjerland, tidligere informasjonssjef i Bydel Sagene om navnsettingen.

Navneforslaget er sendt ut på høring 11. august, i henhold til § 8 i Lov om stadsnamn.

Skoletomten i Treschows gate 16

Utdanningsetatens navneforslag

Utdanningsetaten har et ønske om at skolen ikke skal hete Treschow skole. Dette fordi navnet er vanskelig å uttale, og generelt ønsker ikke Utdanningsetaten at personnavn benyttes ved navnsetting av grunnskoler i Oslo.

I tillegg mener Utdanningsetaten at det finnes flere andre navn som har sterkere tilknytting til Bydel Sagene.

Her er Utdanningsetatens forslag:

Torshov skole 

Begrunnelse:

 • Det vil løfte frem et gammelt strøksnavn. Strøket ligger riktignok noe vest for der skolen bygges, tomten skolen bygges på ligger nærmere Bjølsen og Sagene enn Torshov, men da vi allerede har Bjølsen skole og Sagene skole ønsker vi å foreslå det navnet.
 • Det finnes ikke en Torshov skole i dag (historisk har det ligget en spesialskole på Torshov som het Torshov skole. Deler av anlegget har i senere tid blitt benyttet til barnehage).
 • Torshov ligger kun noen hundre meter fra den nye skolen.

Såpefabrikken skole

Begrunnelse:

 • Skole blir bygget på tomten til en del av anlegget til den gamle såpefabrikken til Denofa Lilleborg.
 • Plassering binder sammen historien knyttet til tomten – Såpetomta. På eiendommen Lilleborg, litt nord for skoletomta, ble det etablert en såpefabrikk i 1842. A/S Lilleborg Fabriker ble grunnlagt i 1897, som en fortsettelse av denne virksomheten.  Produksjonen ble flyttet fra Oslo i 1997, og det gamle fabrikkområdet ble utviklet til et bolig- og næringsområde på midten av 2000-tallet.
 • Det kan være spennende navnevalg utover et vanlig stedsnavn (i tillegg finnes Teglverket skole i Bydel Grünerløkka) og kan bidra til å vekke barn og unges interesse for historien og historier i nærmiljøet deres.

Bentsebrua skole

Begrunnelse:

 • Navnet har historisk tilknytting til Bydel Sagene. Bentsebrua ble oppført i 1898 – 1901 og ligger rett bak tomten til den nye skolen. Bentsebrua er en del av det historiske industrimiljøet langs Akerselva.
 • Navnet er også å gjenfinne i Bentsegata på Sagene og Bentsebrugata som strekker seg mellom Bjølsen og Torshov.
 • Brua har navn etter Bentse brug, opprinnelig et kvernbruk eid av forretningsmannen Ole Bentsen og senere papirfabrikk (se mer informasjon under).

Last ned: Brev fra Utdanningsetaten til Bydel Sagene om navnsetting av skole i Treschows gate (PDF 0,2MB)

Andre navneforslag

Forslagene under har kommet inn fra bydelens Miljø-, kultur- og byutviklingkomité og de andre aktørene bydelen har vært i kontakt med:

Akerselva skole

Begrunnelse:

 • Akerselva strekker seg gjennom Oslo og er et viktig natur- og friområde som også har store kulturminneverdier knyttet til norsk industrihistorie. Flere av de viktige kulturmiljøene med gamle industribygg ligger i bydel Sagene.
 • Skolen ligger sentralt i Akerselva miljøpark, rett ved Akerselva og i nærheten av viktige natur- og kulturverdier knyttet til elva og områdets industrihistorie. I Kommundelplan for Akerselva miljøpark står det at miljøparken skal «…utvikles som et nasjonalt og lokalt område for rekreasjon og læring».

Anna Sethne skole

Begrunnelse:

 • Anna Cathrine Sethne (født Anna Cathrine Johannesen, 1872 – 1961) var en pedagog, forfatter, redaktør og fagforeningsleder som var med på å reformere det norske skolesystemet. Fra 1919 – 1938 var hun overlærer ved Sagene skole. I 1912 bidro hun til å stifte Norges Lærerinneforbund. I 1928 stiftet hun Norsk seksjon for ny oppdragelse, som var en organisasjon for reformpedagogikk. Sethne ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1932. En gate på Torshov og et bygg ved OsloMet - storbyuniversitetet er oppkalt etter henne.

Bentsehagen skole, Ole Bentsen skole eller Bentse skole

Begrunnelse:

 • Ole Bentsen (1653 – 1734) var en norsk forretningsmann, og kjent som en av grunnleggerne av norsk papirindustri. På slutten av 1600-tallet anla Bentsen og hans kompanjong Gerhard Treschow Norges første papirfabrikk på Bentse brug, på tomten der den nye skolen skal bygges. Fabrikken fikk landets første papirmaskin i 1838. Bentse brug gikk konkurs i 1889 og området ble benyttet av en rekke industribedrifter før fabrikkbygningene ble revet i 1976. I siste halvdel av 1970-tallet ble det bygget lagerbygg for Denofa Lilleborg på tomten.

Sagene ring skole

Begrunnelse:

 • Sagene Ring var en tidligere trikkelinje som gikk Sagene– St. Hanshaugen–Stortorvet–Grünerløkka– Torshov–Sagene. Ringlinjen oppsto i 1914, da en ny linjestrekning over Bentsebrua forbandt trikken mellom Sagene og Torshov. Trikker fra Sagene via Torshov opphørte i 1961, med ny drift mellom 1988 og 1998. To gamle vognhaller tilknyttet linjene er i dag fredet, og et borettslag på Sagene bærer navnet Sagene ring. 

Slik kommer du med innspill

Send dine innspill til navneforslag på e-post eller som brev. Merk innspill med saksnummer 2013/581. 

Frist

6. oktober 2020

Videre behandling

Etter høringsperioden skal saken behandles politisk i Sagene bydelsutvalg.

Det er bydelsutvalget som fatter endelig avgjørelse i navnesaker i den enkelte bydel, jf. Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser mv. i Oslo, vedtatt 30. august 2000.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med bydelens saksbehandler Martin Svingen Refseth på telefon 903 64 123 eller e-post martin.refseth@bsa.oslo.kommune.no.