Forslag om navnsetting av vei i bydel Nordstrand

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening ønsker å gi navn til en vei som i dag mangler navn.

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Foreningen har foreslått navnet Grønnesletten, Grønnestuen eller Grønnestuveien.

Har du forslag eller kommentar?

Bydel Nordstrand er ønsket velkommen til å komme med forslag. Har du innspill til nytt navn eller kommentar til forslagene som allerede er sendt inn?

Send inn navneforslag og begrunnelse for hvorfor du mener navnet passer på mail til: postmottak@bns.oslo.kommune.no

Frist: 20.september 2019

Om veien

Midt på Ekebergsletta går en vei ned forbi EKT ridesenter og ned Jomfrubråtveien ved nummer 41.

Før i tiden lå det gårdsbygninger til Jomfrubråten gård ved denne veien. Bonden pleide å bruke veien for å komme seg til byen. Tar man denne veien i dag passerer man minnestøtten til Rolf Hoffmo (idrettsmann, politiker (Ap), idrettstillitsvalgt og idrettsleder anno 1898 – 1966).

Omtrent der minnestøtten ligger nå lå det en husmannsplass under Ekeberg gård fra 1808 til etter 1875. Plassen ble kalt Grünerstuen, som etterhvert ble til Grønnestuen. På andre siden av Ekebergveien (mot øst) lå det en annen husmannsplass som het Sletta. Da Grønnestuen ble borte begynte man å kalle plassen Sletta for Grønnesletta da den lå alene i nærheten. Ekeberghallen ligger til Ekebergveien. Veien som skal navngis går rett øst-vest på tvers fra Ekebergveien til Jomfrubråtveien. 

Regler og informasjon om navnsetting

Bystyret har vedtatt Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser mv. i Oslo, 30.08.2000. I instruksens punkt fem er det beskrevet følgende vilkår ved navnsetting:

«Ved navnsetting av gater, veier, plasser mv. i Oslo bør det i størst mulig grad tas hensyn til eksisterende navn i det aktuelle området. For øvrig kan man ved navnsetting av gater, veier, plasser mv. benytte navn knyttet til

a) stedegne eller hevdvunne navn,

b) gårdsnavn, husmannsplasser og lignende,

c) kjente/stedstilknyttede betydningsfulle avdøde personer eller

d) kjente steder i den enkelte bydel.

Navn på personer som er i live skal ikke benyttes som gate-, vei- eller plassnavn mv. i Oslo.

Gate-, vei- og plassnavn mv. i Oslo av samme kategori bør i størst mulig grad søkes samlet i samme strøk. En bør unngå å bruke gate-, vei- og plassnavn m.v. som kan forveksles med navn som allerede er i bruk i Oslo».

Alle stedsnavn, også adressenavn, representerer viktige språklige og kulturelle verdier. De er endel av det lokale miljøet og den lokale historien og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye navn skal vedtas, må en ha i tankene at disse skal bli stående i generasjoner framover. Vei- og gatenavn er, som andre stedsnavn, en del av det kollektive minnet til menneskene som bor der.

Mer informasjon om navnsetting kan leses på Språkrådets nettside.

Kontaktinformasjon og vedlegg

Bydel Nordstrand

Eva Kristin Krogh

E-post