Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Lykke, Erik (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Leder av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Øyvind Lind-Fossen

Lind-Fossen, Øyvind (Høyre)

Leder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Leder av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Telefon

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Nordre Aker råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Telefon

Koren, Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Telefon

Wiker, Paul Viktor (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Telefon

Melkersen, Vivi (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Telefon

Onarheim, Frode (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet