Ruster oss for fremtiden til tross for stramt budsjett

Verden utenfor påvirker også budsjettet til Bydel Nordre Aker. – I krevende tider er det spesielt viktig å skjerme områder vi mener har stor betydning for å møte fremtidens utfordringer, sier bydelsdirektør Trine K. Urholt.

For 2023 legges det frem et budsjett som er stramt, men som samtidig har ambisjoner om å videreføre satsinger og starte viktige utviklingsarbeid.

Budsjettforslaget følger opp sentrale føringer i Oslo kommune om å bidra til «en grønnere, varmere, mer skapende by med plass til alle». Bydelsdirektøren mener forslaget ivaretar klima- og nærmiljøarbeid, utvikling av tjenestene i dialog med innbyggerne, arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller, forebygging, samt sikre at flere kan bo trygt hjemme.

Økte krav og flere oppgaver

Utfordringsbildet preges av både indre og ytre faktorer ifølge bydelsdirektøren som nevner befolkningsutvikling, klima- og miljøutfordringer, økte krav til kommunehelsetjenesten, knapphet på arbeidskraft og fagkompetanse som vesentlige utfordringer.

­– Våre ansatte og deres fagkompetanse er bydelens viktigste ressurs. Motiverte og engasjerte ansatte med rett kompetanse bidrar hver dag til å utgjøre en forskjell, både for den enkelte innbygger og i utviklingen av lokalsamfunnet vårt, kommenterer Urholt.

I 2023 etablerer derfor bydelen et mer systematisk arbeid for å sikre fortsatt god rekruttering av ansatte og utvikling av rett fagkompetanse.

­– Det aller viktigste vi driver med er bydelens tjenester til innbyggerne, med særlig vekt på tjenester til de som trenger oss mest. Det har derfor vært viktig for oss å opprettholde det forebyggende arbeidet vårt, fortsette arbeidet med inkludering og sikre lavterskeltilbud til alle aldersgrupper, poengterer hun.

I tillegg styrker bydelen i 2023 muligheten for å kunne utvikle mer fleksible tjenester i egen regi, jobbe mer strategisk med å skaffe gode botilbud, samt sikre kvalitet og likebehandling ved utmåling av kommunale tjenester.

Vaksinesenter og bosetting av flyktninger

I juli 2022 fikk Bydel Nordre Aker oppgaven med å drifte Oslos by-omfattende vaksinesenter i Nydalen i samarbeid med Helseetaten. Vaksinetilbudene i de andre bydelene ble avviklet og Bydel Nordre Aker tok sammen med Helseetaten over ansvaret for Covid-19-vaksineringen.

Oslo kommune og bydel Nordre Aker bosetter i 2022 et rekordhøyt antall flyktninger. Nivået på antall bosettinger vil fortsette i 2023. I tillegg til bosetting og oppfølging av 155 flyktninger, sørger bydelen for helsetjenester til akuttmottak for flyktninger som er ett av to mottak i Oslo.

­– Både vaksinesenteret og flyktningarbeidet er gode eksempler på hvordan vi er i stand til å håndtere uforutsette situasjoner på strak arm takket være tverrfaglig innsats og samarbeid. Lokalmiljøene har i tillegg stilt opp med både boliger og frivillig innsats, forteller Urholt.

Frivillighet forebygger

Frivillighet er en nøkkel som kommer til å bli enda viktigere i forbindelse med både forebygging og inkludering fremover. Prosjektet «Frivillighet i nytt terreng» som startet opp i 2022, fortsetter i 2023. Prosjektet skal bidra til økte muligheter og en kultur for samskaping mellom bydelens tjenester, organiserte lag og foreninger, men også enkeltpersoner eller mindre grupper og initiativ som ønsker å utgjøre en forskjell.

– Bydel Nordre Aker har aktive og engasjerte innbyggere. Sammen kan vi bidra til å skape selvstendige, aktive og gode liv på en mer bærekraftig og inkluderende måte, avslutter bydelsdirektøren.

Her er lenke til budsjett for 2023 i sin helhet

Tall fra budsjett 2023

  • Bydel Nordre Akers budsjettramme for 2023 er på ca. 2 milliarder kroner.
  • Ved inngangen til 2022 hadde Bydel Nordre Aker en kriteriebefolkning på 54.000 innbyggere (inkl. Marka). Prognosen for befolkningsveksten i bydelen viser en forventet økning på 12 prosent eller 6.500 personer frem mot 2033. Det vil si en økning på ca. 600 personer årlig.
  • Bydel Nordre Aker vil i løpet av 2022 ha tatt imot 155 flyktninger, av disse er 15 enslige mindreårige. Det antas at flyktningestrømmen ikke vil avta slik at Oslo kommune og bydelene må forberede seg på å bosette like mange flyktninger i 2023.