Prosjekt for rekruttering, inkludering og mangfold (PRIM)

PRIM jobber for en mer mangfoldig og inkluderende bygge- og anleggsnæring. Prosjektet har også som mål å øke rekrutteringen til næringen.

Flere unge, og spesielt jenter, til næringen

PRIM står for prosjekt for rekruttering, inkludering og mangfold, og er et initiativ fra Oslobygg KF. Byggenæringens landsforening og Utdanningsetaten i Oslo er samarbeidspartnere i prosjektet.

Totalt sett er kvinneandelen i bygge- og anleggsnæringen på bare rundt ni prosent, mens om lag to prosent av fagarbeiderne er kvinner. Sammen med leverandører, utdanningsinstitusjoner og bestillere skal prosjektet jobbe for økt mangfold og rekruttering til næringen fra hele befolkningen.

Tøyenbadet som pilotprosjekt

Utbyggingen av Tøyenbadet er pilotprosjekt for arbeidet med rekruttering, inkludering og mangfold. Det er mange barn og unge som har et forhold til badet, og det ligger sentralt til for skolene i byen. Byggeprosessen vil by på mange anledninger til å vise frem hvor spennende det er å jobbe i bygge- og anleggsnæringen.

Etter staten er Oslo kommune Norges nest største offentlige innkjøper, og en av landets største offentlige byggherrer. Vi vil bruke denne posisjonen til å stille konkrete krav til leverandørene i utlysningen av konkurranser i tilknytning til Tøyenbadet.

Prosjektets målsetninger

 • Bidra til å rekruttere og beholde kvinnelige lærlinger og fagarbeidere i samarbeid med prosjektets leverandører

  • Kvinnelige lærlinger skal utføre minst 20 prosent av timene som er satt av til lærlingplasser innenfor visse kontrakter på Tøyenbadet

 • Bidra til å øke attraktiviteten til byggenæring som arbeidsplass for unge, også for jenter

 • Tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø på byggeplass, hvor det er rom for alle.

Tiltak for å nå målene

 • Stille krav til leverandører om:
  • HMS og et godt psykososialt arbeidsmiljø
  • Sette seg inn i kjøreregler på byggeplassen
  • Fysisk tilrettelegging for begge kjønn på byggeplassen, blant annet adskilte garderober
 • Stille krav til rekruttering og mangfold i kontraktene med entreprenørene som skal bygge det nye Tøyenbadet
 • Stille krav til bruk av lærlinger ved utlysning av kontrakter
 • Etablere et besøkssenter på Tøyenbadet i byggeperioden og frem til badet er ferdig
 • Tilby læringsprogram for ungdomsskolen i tilknytning til besøkssenteret på Tøyenbadet. Læringsprogrammet inngår i Arbeidslivets skolesekk
 • Tilby læringsopplegg for ulike fagretninger på videregående skole

Byggeplass = Inkluderende arbeidsplass

Vi trenger mer kunnskap om hvordan man kan gjøre byggeplasser inkluderende for alle. Prosjektet skal derfor kartlegge status for inkludering på byggeplasser. Basert på funnene, skal vi lage tiltak for en inkluderende arbeidsplass.

Prosjektets samarbeidspartnere

Samarbeid i hele verdikjeden, med leverandører, utdanningsinstitusjoner og bestillere er nødvendig for å få til en endring og øke mangfoldet i bransjen.

Oslobygg KF er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom, og mange spennende prosjekter i porteføljen. Vår oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden.

Byggenæringens Landsforening er landets største interesseorganisasjon for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen. De har jobbet målrettet for å få flere kvinner til å velge byggenæringen de to siste årene.

Utdanningsetaten i Oslo har satt i gang flere tiltak for å øke rekrutteringen av jenter til tekniske fag, blant annet gjennom Arbeidslivets skolesekk. De har utviklet eget kurs i teknikk for jenter og jenter som søker utradisjonelt, får tilbud om samlinger før de begynner på videregående skole.

Aktuelle politiske strategier, føringer og lover