Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Har du vannmåler skal du minst gi en årlig tilbakemelding om målerstand (tallet på målerskiven).

Slik leser du av vannmåleren

Hovedavlesningsperioden gjennomføres på høsten hvert år.

Les av forbruket ditt, logg inn og registrer

  • Du kan bare registrere målerstand fra vannmåler på våre nettsider under hovedavlesningsperioden på høsten.
  • Du får ett avlesningskort per vannmåler. Alle som har mottatt kort for kontroll- og hovedavlesning av vannmålere kan legge inn målerstand (tallet på målerskiven).
  • De fleste målerne som finnes i Oslo har fem eller seks sifre. Du skal kun ta med sifrene før et eventuelt komma (tallene i rødt eller bakgrunn skal ikke tas med).
    Målenummer finner du på avlesningskort du har mottatt fra oss.
  • Ved elektronisk registrering skal du ikke sende inn manuelt avlesningskort.

Kontroll av vannmålere

Vi fører tilsyn med alle vannmålerinstallasjoner, og sørger for å gjennomføre kontroll- og hovedavlesninger. Dette gjelder også bygge- og brakkevannsmålere. Dette kan skje uanmeldt.

Kontrollene gjennomføres for å kvalitetssikre gebyrgrunnlaget for deg. Vi vurderer vannmålerdimensjon på eksisterende vannanlegg på eiendommen i forhold til faktisk vannforbruk.

Bestille og montere vannmåler

For å bestille og montere en vannmåler må du kontakte en rørlegger. Du må selv betale for installasjon av vannmåleren. Pris for ny vannmåler varierer ut i fra hvilket rørleggerfirma du velger.

Montering skal følge Norm for vannmålerinnstallasjoner (PDF).

Dersom det gjelder bygge- og brakkevannmålere må du fylle ut innlevering av bygge-/brakkevannmåler (PDF) og utlevering av bygge-/brakkevannmåler (PDF). For å få utlevert bygge- og brakkevannmåler må du ta med utfylt skjema til kundeseksjonen i Vann- og avløpsetaten.

Vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning

Dersom du trenger å låne vannmåler til kortvarig vannforsyning i inntil 15 dager kan du søke om lån av vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning (logg inn).

Dersom du trenger vannmåler til vannforsyning i mer enn 15 dager må du betale tilknytningsgebyr og søke om forhåndsuttalelse. Alle arbeider skal prosjekteres/utføres av autorisert rørlegger, og dette skjemaet bør sendes inn i samråd med rørlegger.

Trenger du å registrere vannmåler?

Søknadsskjema for registrering av vannmåler (logg inn)

Levering av vannmåler

Har du spørsmål om levering av vannmåler kan du kontakte Vann- og avløpsetaten på e-post postmottak@vav.oslo.kommune.no eller telefon 21 80 21 80.

Dersom det gjelder bygge- og brakkevannmålere må du fylle ut skjema for bygge- og brakkevannsmålere. Skjema og vannmåler leveres til kundeseksjonen i Vann- og avløpsetaten, Herslebs gate 5.

Skifte ut vannmåler

Vann- og avløpsetaten har startet et prosjekt hvor vi skifter ut eksisterende vannmålere som er montert i perioden 2010-2016.

Utskiftningen innebærer også testing med fjernavlesning av målere. En tilhørende gateway (liten hvit boks) vil bli festet i nær tilknytning til vannmåler.

På sikt skal alle vannmålere være fjernavlest av Vann- og avløpsetaten (VAV).

Under testperioden må du derfor fortsatt sende inn manuell avlesning av måleren dersom du får melding om det. Den vil bli avregnet én gang i året ved årsoppgjøret, slik som i dag.

VAV har inngått samarbeid med Assemblin AS Ski, som er ansvarlig for arbeidene med bytte av vannmålere.

For å gi rørlegger tilgang til vannmåleren i hus/bygget, er det viktig at det er en person til stede når arbeidet skal utføres.

Dersom Assemblin av tekniske eller byggmessige årsaker ikke får byttet vannmåler, vil du motta et krav om utbedring i etterkant. I henhold til Sanitærreglementet for Oslo, er abonnenten selv ansvarlig for at bytte av vannmåler lar seg gjøre i sitt hus/bygning.

Informasjon om de nye vannmålerne

De nye vannmålerne er kjøpt inn fra Øwre-Johnsen AS, og er av typen Apator Ultrimis. Målerne er CE-merket og oppfyller derfor alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling.

Målerne kan også kobles til sentralanlegg (SD-anlegg), og fremgangsmåten for det finner du i veiledning for Apator tilkobling til SD-anlegg (PDF) .

Mer informasjon om måleren finner du i databladet.

Spørsmål om skifte av vannmåler eller avtale med rørlegger

Har du spørsmål om skifte av vannmåleren, kontakt oss gjerne på e-post postmottak@vav.oslo.kommune.no

Har du spørsmål om avtalen med rørleggeren, kan du ta direkte kontakt med Assemblin Ski på e-post ronny.finstad@assemblin.no eller
telefon 46 43 07 19.