Vannmåler

Vannmåler

  • Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Har du vannmåler skal du minst gi en årlig tilbakemelding om målerstand (tallet på målerskiven).

Slik leser du av vannmåleren  

Hovedavlesningsperioden gjennomføres på høsten hvert år. 


Les av forbruket ditt, logg inn og registrer.

 

  • Det er kun tilgang til å registrere målerstand fra vannmåler på våre nettsider under hovedavlesningsperioden.
  • Du mottar ett avlesningskort per vannmåler. Alle som har mottatt kort for kontroll- og hovedavlesning av vannmålere kan under hovedavlesningsperioden legge inn målerstand (tallet på målerskiven) på våre nettsider.
  • De fleste målerne som finnes i Oslo har fem eller seks sifre. Du skal kun ta med sifrene før et eventuelt komma (tallene i rødt eller bakgrunn skal ikke tas med).  
    Målenummer finner du på avlesningskort du har mottatt fra oss.
  • Ved elektronisk registrering skal du ikke sende inn manult avlesningskort.

Abonnere på varsling om vannmåleravlesing.

Kontroll av vannmålere

Vi fører tilsyn med alle vannmålerinstallasjoner, og sørger for å gjennomføre kontroll- og hovedavlesninger. Dette gjelder også bygge- og brakkevannsmålere. Dette kan skje uanmeldt. 

Kontrollene gjennomføres for å kvalitetssikre gebyrgrunnlaget for deg. Vi vurderer vannmålerdimensjon på eksisterende vannanlegg på eiendommen i forhold til faktisk vannforbruk.

Bestille og montere vannmåler

For å bestille og montere en vannmåler må du kontakte en rørlegger. Du må selv betale for installasjon av vannmåleren. Pris for ny vannmåler varierer ut i fra hvilket rørleggerfirma du velger.

Montering skal følge Norm for vannmålerinnstallasjoner (PDF).

Dersom det gjelder bygge- og brakkevannmålere må du fylle ut innlevering av bygge-/brakkevannmåler (PDF 0,3MB) og utlevering av bygge-/brakkevannmåler (PDF 0,4MB). For å få utlevert bygge- og brakkevannmåler må du ta med utfylt skjema til kundeseksjonen i Vann- og avløpsetaten, Herslebs gate 5

Vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning 

Dersom du trenger å låne vannmåler til kortvarig vannforsyning i inntil 15 dager kan du søke om lån av vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning.

Dersom du trenger vannmåler til vannforsyning i mer enn 15 dager må du betale tilknytningsgebyr og søke om forhåndsuttalelse. Alle arbeider skal prosjekteres/utføres av autorisert rørlegger, og dette skjemaet bør sendes inn i samråd med rørlegger.

Registrering av vannmåler

Søknadsskjema for registrering av vannmåler.

Levering av vannmåler

Har du spørsmål om levering av vannmåler kan du kontakt Vann- og avløpsetaten på e-post postmottak@vav.oslo.kommune.no eller telefon 21 80 21 80.

Dersom det gjelder bygge- og brakkevannmålere må du fylle ut skjema for bygge- og brakkevannsmålere. Skjema og vannmåler leveres til kundeseksjonen i Vann- og avløpsetaten, Herslebs gate 5

Skifte ut vannmåler

Du vil få beskjed fra oss når det er tid for å skifte ut måleren.