Kapasitetsberegning og tappetester

Etablering av sprinkleranlegg er søknadspliktig til Oslo kommune. Søkeren må legge ved en kapasitetsberegning utført av Vann- og avløpsetaten sammen med søknaden.

Søknad om kapasitetsberegning

Skjema for søknad om kapasitetsberegning (sprinkelberegning)

Veileder om kapasitetsberegning

Veileder om kapasitetsberegning for etablering av sprinkelanlegg (PDF)

Godkjenning av tappestester for sprinkelanlegg

Ta kontakt med en av våre distriktsledere for godkjenning av tappetest. Skillet mellom distrikt vest og øst går ved Akerselva.

Distriktsleder vest

Tom Flinskau
Telefon: 952 76 370
E-post: tom.helmer.flinskau@vav.oslo.kommune.no

Distriktsleder øst

Hugo Flinskau
Telefon: 905 60 340
E-post: hugo.hartvig.flinskau@vav.oslo.kommune.no

Vann- og avløpsetaten godkjenner tappetester inntil 10 L/s etter avtale med våre distriktsledere.

  • De som skal utføre tappetesten er ansvarlig for å lede tappevannet til avløps-/ overvannsnettet på en forsvarlig måte.
  • Hvis tappevannet skal ledes til avløps-/overvannsnettet bør ikke tapping skje på dager med mye nedbør eller stor snøsmelting.
  • Tappingen bør ikke pågå lengre enn høyst nødvendig.