Installere tilbakestrømningsbeskyttelse

Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning må sikre seg mot å forurense
vannledningsnettet.

Hendelser som kan føre til tilbakestrømning

Det er to hovedgrunner til at tilbakestrømning oppstår:

  • trykkfall på kommunens vannledningsnett for eksempel ved ledningsbrudd.
  • interne installasjoner har høyere trykk enn trykket på det offentlige ledningsnettet, for eksempel ved bruk av høytrykkspyler eller annet trykkøkningsutstyr.

Slik kan du sikre deg mot tilbakestrømning

For å sikre deg mot tilbakestrømning må du installere korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse (også kalt tilbakeslagsventil) ved hovedvanninntaket, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker.

Alle som er tilknyttet en offentlig vannledning, er forpliktet til å sikre seg mot å forurense vannledningsnettet. For å unngå dette er det viktig at korrekt tilbakestrømningsbeskyttelse er installert.

Velg riktig tilbakestrømningsbeskyttelse

Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal være godkjent for høyeste væskekategori som vannet i interne ledningsnett kan komme i kontakt med. Hvis alle tappepunkt og utstyr er sikret i henhold til sin væskekategori, kan det monteres en kontrollerbar EA-ventil på hovedvanninntaket.

Graden av forurensning avhenger av hva slags væske som er på det interne rørsystemet og som kan føres tilbake på det offentlige vannledningsnettet. Væsker inndeles i ulike væskekategorier ut i fra hvilken forurensningsgrad de kan medføre ved tilbakestrømning, hvor væskekategori 5 er den mest kritiske.

Ulike typer tilbakestrømningsbeskyttelse
VæskekategoriBeskrivelseEksemplerMinimumskrav til tilbakestrømningsbeskyttelse
5væske som utgjør en helserisiko fordi den kan inneholde bakterier, virus eller parasitterdrikkevannsinstallasjoner i forbindelse med landbruk og husdyrhold, vanningsanlegg i drivhus med resirkulering, påfylling av svømmebasseng og akvariet, biologiske laboratorier, avløpspumpestasjoner, havneanlegg, sykehus og sykehjemLuftgap (Brutt vannspeil) AA «Uinnskrenket luftgap» AB «Luftgap med ikke-sirkulært overløp»
4væske som utgjør en helserisiko fordi den kan inneholde stoffer som er giftige, kreftfremkallende, radioaktive eller mutagenevaskeanlegg/vaskehaller hvor det benyttes kjemikalier, kjemisk- og prosessindustri, kjemiske laboratorier, nedgravde vanningssystemer, badekar med bunnfylling. sprinkleranlegg med og uten tilsetninger*BA-ventil «Tilbakestrømningsbeskyttelse med kontrollerbare trykksoner»
3væske som utgjør en viss helserisiko fordi den kan inneholde skadelige kjemikaliervarme- og kjøleanlegg, vanningsanlegg i drivhus uten resirkuleringCA-ventil «Tilbakestrømningsbeskyttelse med ikke kontrollerbare trykksoner» DA-ventil «Vakuumventil» GA-ventil «Mekanisk avbryter»
2drikkevann som kan ha endret lukt, smak, utseende eller temperatur, men ikke utgjør noen helserisikovanlige sanitære installasjoner, brus- og kaffemaskinerEA-ventil «Kontrollerbar kontraventil»
1rent drikkevann, direkte fra vannledningsnettet.Krever ingen sikring

* Hvis vanntilførselen til sprinkleranlegget er tilkoblet i kum, skal det installeres en EA-ventil utvendig i kummen og en BA-ventil innvendig i bygget så nær grunnmur som mulig etter innvendig hovedstoppekran. Dette er fordi BA-ventiler skal plasseres frostfritt og uten fare for oversvømmelse.

Plassering av tilbakestrømningsbeskyttelsen

  • Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal monteres ved hovedinntaket for vann, rett etter innvendig hovedstoppekran og før første røravstikker.
  • Tilbakestrømningsbeskyttelsen skal være plassert slik at det er mulig å komme til, for kontroll og vedlikehold.

Vi anbefaler at interne tappepunkt også sikres mot tilbakestrømning, for å unngå intern forurensning av vannet.

Illustrasjon av tilbakestrømningsbeskyttelse (JPG)

Illustrasjon av tilbakestrømningsbeskyttelsen
Bilde: Vann- og avløpsetaten

Installering av ekspansjonskar

Ved installasjon av tilbakestrømningsbeskyttelse kan trykket i det interne ledningsnettet øke fordi vann ekspanderer når det varmes opp i varmtvannsberederen. For å sikre at det ikke medfører
skade, bør det installeres et ekspansjonskar på tilførselsledningen til varmtvannsberederen.

Registrere installert tilbakestrømningsbeskyttelse

Etter å ha installert tilbakestrømningsbeskyttelse, eller hvis det er installert fra før, skal det registreres ved å fylle ut skjema for registrering av installert tilbakestrømnings­beskyttelse. Husk å legg ved foto av den installerte tilbakestrømningsbeskyttelsen.

Når du registrerer tilbakestrømningsbeskyttelse får vi en oversikt over all installert tilbakestrømningsbeskyttelse. Ved en eventuelt situasjon der drikkevannet ble forurenset på grunn av tilbakestrømning kan vi lettere finne kilden til hvor tilbakestrømningen av forurenset vann kommer fra.

Krav til kontroll og vedlikehold

  • Det er huseiers ansvar at utstyret blir kontrollert og vedlikeholdt.
  • BA-ventiler og EA-ventiler skal kontrolleres årlig.
  • De andre typene skal kontrolleres og vedlikeholdes som angitt av leverandøren. Hvis ikke annet er angitt fra leverandøren skal det gjøres en årlig kontroll.
  • Vi anbefaler at eier fører en journal over utførte kontroller.

Kontaktinformasjon

Spørsmål angående tilbakestrømningsbeskyttelse kan rettes til Vann- og avløpsetaten på telefon 23 44 00 00 eller sendes på e-post til postmottak@vav.oslo.kommune.no.

Relevante regler, veileder og standard

Gjeldende regelverk

Standard

Veileder

Vær oppmerksom på at Vann- og avløpsetaten kan ha andre krav til væskekategori enn i veilederen fra Norsk Vann og VA-miljøblad nummer 61, som for eksempel væskekategori for sprinkleranlegg.

Andre veiledere