Arbeider i gata

Vann- og avløpsetaten anlegger og fornyer vann- og avløpsledninger i Oslo.

Hvor graver vi?

Se kart over pågående arbeid med vann- og avløpledninger

Det er mange gamle vann- og avløpsledninger som trenger utskifting i Oslo og byen er i kraftig vekst. Vi har til en hver tid mange pågående anleggsprosjekter for rehabilitering og nyanlegg for vann og avløp.

Hvorfor graver vi?

Rehabilitering

Vi utbedrer utette og skadete rør eller kummer, for å slippe lekkasjer og kloakkstopper og bruke mindre ressurser på akutte hendelser.

Utbygging

Vi flytter eksisterende rør eller legger nye vann- og avløpsrør fordi byen vokser.

Miljø

Vi separerer avløp (kloakk) og overvann (regnvann) i hver sin ledning. Da trenger vi ikke å føre rent regnvann til renseanlegget og bruke energi på å rense det før det går ut i fjorden. Vi slipper også at det blir fullt i avløpsrørene når det regner mye, noe som kan føre til oversvømmelser av kjellere og andre steder.

Vi graver opp og gjenåpner gamle bekker som er lagt i rør nede i bakken. Da kan vannet finne veien til de naturlige bekkeløpene og hindre flom på uønskede steder.

Hvordan foregår et graveprosjekt?

Hvorfor tar det så lang tid?

Ved graveprosjekter må man ta hensyn til flere ting. Noen er planlagte og noen dukker opp plutselig.

 • Vann- og avløpsledninger må ligge dypt for å unngå frostskader.
 • Grøftene må være brede nok til at man kan arbeide under trygge forhold.
 • Masser fra graving og sprenging av fjell må fraktes bort.
 • Grøftene må sikres mot at bakken raser ut eller at mennesker faller ned i grøften.
 • Vi må sikre at det ikke blir skader på hus i nærheten og begrense støy og anleggstrafikk.
 • Sørge for god trafikkavvikling om vi må stenge deler av vei og fortau.
 • Noen steder må vi jobbe på natten fordi veien ikke kan være stengt på dagtid
 • Vi må passe på de ansattes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Hvis ting ikke går som planlagt, må prosjektet settes på pause. Som for eksempel:

 • Hvis det dukker opp overraskelser underveis og planene må legges om.
 • Hvis det er andre strukturer, som kabler for strøm og bredbånd, vi må ta hensyn til når vi graver..
 • Hvis vi støter på arkeologiske funn eller må gjøre tiltak for å verne rødlistede arter.
 • Hvis vi, i samarbeidsprosjekter, må vente på at andre blir ferdige med sitt arbeid før vi kan komme videre med vårt arbeid.
 • Andre hasteoppdrag.

Rehabilitering med gravefrie metoder

Vi bruker metoder med minst mulig oppgraving der dette er mulig. Arbeidet går raskere og er rimeligere, og vi slipper stengte veier, støy og anleggstrafikk. Metodene går ut på at vi legger nye ledninger inni de gamle.

Nye vann- og avløpsledninger i et område

Hvis det ikke har ligget vann og avløp i bakken fra før av kalles det nyanlegg. Dette er typisk i utbyggingsområder der det tidligere har vært industri eller friområde. Ved de fleste nyanlegg graver vi en grøft til vann- og avløpsledningene, hvis vi ikke kan bruke gravefrie metoder.

Nye kummer og god drikkevannskvalitet

En kum kan være mye større under bakken enn det ser ut til. Når vi må reparere eller bygge nye kummer krever det derfor mye oppgraving. For å sikre god drikkevannskvalitet bygger vi to nye kummer for hver av de gamle, én kum for vannledninger og én for avløpsledninger.

Våre store prosjekter

I tillegg til arbeider på vann- og avløpsnettet har vi også flere store utviklingsprosjekter:

Mye av arbeidet vårt foregår også i forbindelse med andre store byutviklingsprosjekter i Oslo:

Kontakt oss