Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til trivselstiltak ved langtidshjem og helsehus

Formålet med tilskuddet er å videreføre satsing på trivselstiltak for å styrke tilbudet i langtidshjem og helsehus.

Frist for å søke

5. februar 2020.

Kort om tilskuddet

Tiltakene skal øke trivselen slik at beboerne og pasienter i Oslo langtidshjem og helsehus opplever åpenhet, inkludering og mulighet for deltagelse på lik linje med andre innbyggere i Oslo.

I 2020 har Sykehjemsetaten bevilget 2,5 millioner kroner i tilskudd til trivselstiltak ved langtidshjem og helsehus i Oslo. Trivselstiltakene skal skje gjennom ukens syv dager på dag og kveldstid.

Når trivselstiltaket gjennomføres skal det komme tydelig fram at tiltaket har mottatt tilskudd fra Oslo kommune.​

Tilskuddet skal

 • Bidra til en videreutvikling av konseptet Bedre hverdagsliv – Leve hele livet. Dette omfatter at langtidshjem skal være et godt sted å bo, og at beboerne skal få tilrettelagt og meningsfulle aktiviteter ut fra egne ønsker og behov i hverdagen.
 • Bidra til å styrke langtidshjem og helsehus sitt samarbeid med aktører i nærmiljøet.
 • Stimulere til deltagelse og samarbeid med pårørende, frivillige foreninger/organisasjoner og andre aktører i nabolaget til det enkelte langtidshjem/helsehus.
 • Stimulere til økt samarbeid mellom langtidshjem og dagsenter som driftes av Oslosykehjemmene. 
 • Stimulere til generasjonsmøter mellom beboere, barn og ungdom for samspill og etablering av sosiale nettverk på tvers av generasjoner.
 • Stimulere til møter med besøksdyr.
 • Stimulere til fysisk aktivitet og komme seg ut i frisk luft.

Kriterier for å søke

Søknaden må inneholde minst en av følgende kriterier:

 • Tiltak som omfattes i Bedre hverdagsliv - Leve hele livet sine satsningsområder.
 • Samarbeidsprosjekt mellom langtidshjem/helsehus/dagsenter (dagsenter som driftes av Oslosykehjemmene) og aktører i nærmiljøet.
 • Tiltak som stimulerer til generasjonsmøter mellom beboere, barn og ungdom.

Hvem kan søke

 • Frivillige foreninger, organisasjoner og institusjoner
 • Venneforeninger og pårørendeforeninger
 • Lokal aktør i nærmiljøet/nabolaget til langtidshjem/helsehus
 • Langtidshjem og helsehus som driftes av Oslo kommune
 • Langtidshjem og helsehus som driftes av private aktører
 • Sosiale entreprenører

Hver aktør kan kun sende én søknad.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknader

  Sykehjemsetaten registrerer alle søknader. Ved tvil om at søknaden er mottatt, kan du kontakte oss på postmottak@sye.oslo.kommune.no.

 • 2Behandling av søknader

  Alle søknader behandles etter at fristen har gått ut. Det utarbeides en innstilling på bakgrunn av alle søknadene, og innstillingen behandles i Sykehjemsetatens lederteam som vedtar hvem som skal få tilskudd.

 • 3Motta svar

  Alle søkere får svar etter at Sykehjemsetatens lederteam har vedtatt hvem som skal få tilskudd.

 • 4Utbetaling av penger

  Hvis du har mottatt vedtak om tilskudd, må du sende faktura på det beløpet du har fått tildelt. Fakturainformasjon vil stå i vedtaket. Faktura skal sendes som EHF (elektronisk handelsformat). Ta kontakt dersom du har problemer med dette fakturaformatet.  

  Det kan sendes faktura til Sykehjemsetaten når vedtaket er mottatt. Tilskuddet må brukes i 2020, ellers tilbakebetales innen 31. desember 2020.

 • 5Rapport og regnskap

  De som har mottatt tilskudd skal levere rapport og regnskap innen 8. januar 2021.

  Rapportskjema for 2020 kommer sammen med brevet om vedtak. Mangelfull rapportering, eller at tilskudd ikke brukes i tråd med søknad, vil kunne medføre krav om tilbakebetaling. Dette vil også kunne få konsekvenser for vurdering av framtidige søknader. Vi kan be om komplett regnskap.

  Kontaktinformasjon

  Merete Øyberg
  E-post: merete.oyberg@sye.oslo.kommune.no
  Telefon: 903 68 132

  Solrun Tjøstheim
  E-post: solrunmerete.roland@sye.oslo.kommune.no
  Telefon: 482 67 242