Tilskudd til trivselstiltak ved langtidshjem og helsehus

Trivselstiltak skal styrke aktivitetstilbudet i langtidshjem og helsehus, og samarbeid med pårørende, frivilligheten og andre aktører.

Frist for å søke

1. november 2021.

Kort om tilskuddet

Tiltakene skal øke trivselen slik at beboerne og pasienter i Oslo langtidshjem og helsehus opplever åpenhet, inkludering og mulighet for deltagelse på lik linje med andre innbyggere i Oslo.

For 2022 har Sykehjemsetaten bevilget 2,5 millioner kroner i tilskudd til trivselstiltak ved langtidshjem og helsehus i Oslo. Trivselstiltakene skal skje gjennom ukens syv dager på dag og kveldstid.

Når trivselstiltaket gjennomføres skal det komme tydelig fram at tiltaket har mottatt tilskudd fra Oslo kommune.

Tilskuddet skal

 • Bidra til en videreutvikling av konseptet Bedre hverdagsliv og reformen Leve hele livet. Dette omfatter blant annet at langtidshjem skal være et godt sted å bo, og at beboerne skal få tilrettelagt meningsfulle aktiviteter ut fra egne ønsker og behov i hverdagen.

 • Bidra til å styrke samarbeid med pårørende, frivilligheten og andre aktører i nabolaget til det enkelte langtidshjem/helsehus.

 • Stimulere til fysisk aktivitet og komme seg ut i frisk luft.

 • Stimulere til økt samarbeid mellom langtidshjem og dagsenter som driftes av Oslosykehjemmene. 

Kriterier for å søke

 • Det kan søkes på inntil 5 tiltak per søknad. Tiltak skal være i prioritert rekkefølge og beløp skal påføres hvert enkelt tiltak.
 • Det er en grense på inntil 200 000 kroner per søknad. Kommunale virksomheter bør ikke søke trivselstiltak for tiltak som parallelt meldes inn som investeringer for samme år.
 • Det er kun mulig å sende en søknad per virksomhet/aktør.

Hvem kan søke

 • Langtidshjem og helsehus som driftes av Oslo kommune
 • Langtidshjem og helsehus som driftes av private aktører
 • Frivillige foreninger, organisasjoner og institusjoner
 • Venneforeninger og pårørendeforeninger
 • Lokal aktør i nærmiljøet/nabolaget til langtidshjem/helsehus
 • Sosiale entreprenører

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden
  • Søknaden skal være kort og konkret.
  • Det er mulig å skrive en tekst om prioriteringslisten sin.
  • All informasjon skal stå i søknadsskjemaet, det skal ikke sendes vedlegg.
  • Sykehjemsetaten tar kontakt dersom det er behov for mer informasjon.

  Søk tilskudd til trivselstiltak

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Registrering av søknader

  Sykehjemsetaten registrerer alle søknader. Ved tvil om at søknaden er mottatt, kan du kontakte oss på postmottak@sye.oslo.kommune.no.

 2. 2Behandling av søknader

  Alle søknader behandles etter at fristen har gått ut.

  Det utarbeides en innstilling på bakgrunn av alle søknadene. Innstillingen behandles i Sykehjemsetatens lederteam som vedtar hvem som skal få tilskudd.

 3. 3Motta svar

  Alle søkere får svar etter at Sykehjemsetatens lederteam har vedtatt hvem som skal få tilskudd.

 4. 4Utbetaling av penger

  Hvis du har mottatt vedtak om tilskudd, må du sende faktura på det beløpet du har fått tildelt. Fakturainformasjon vil stå i vedtaket. Faktura skal sendes som EHF (elektronisk handelsformat). Ta kontakt dersom du har problemer med dette fakturaformatet.  

  Det kan sendes faktura til Sykehjemsetaten når vedtaket er mottatt. Tilskuddet må brukes i 2022, ubrukt tilskudd tilbakebetales innen 31. desember 2022.

 5. 5Rapport og regnskap

  De som har mottatt tilskudd skal i etterkant levere rapport og regnskap innen 10. januar 2023.

  Rapportskjema for 2022 kommer sammen med brevet om vedtak.

  Mangelfull rapportering, eller at tilskudd ikke brukes i tråd med søknad, vil kunne medføre krav om tilbakebetaling. Dette vil også kunne få konsekvenser for vurdering av framtidige søknader. Vi kan be om komplett regnskap.

  Kontaktinformasjon

  Merete Øyberg
  E-post: merete.oyberg@sye.oslo.kommune.no
  Telefon: 903 68 132

  Solrun Tjøstheim
  E-post: solrunmerete.roland@sye.oslo.kommune.no
  Telefon: 482 67 242