Tilskudd til tiltak mot plastforsøpling i Oslo

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke innsatsen for å minimere plast- og marin forsøpling i Oslo.

Søknadsfrist

1. februar 2024.

Kort om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke innsatsen for å minimere plastforsøpling i Oslo kommune gjennom:

 • å stimulere til redusert bruk av plast og engangsartikler
 • opprydding og forebygging av plast- og marin forsøpling i indre Oslofjord og vassdragene i Oslo
 • kunnskapsheving og holdningsskapende arbeid

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til tiltak som fremmer formålet med ordningen og støtter opp om Oslo kommunes arbeid med å forhindre plast- og marin forsøpling. Oslo kommunes tiltaksliste finner du her.

Vi legger vekt på å støtte et bredt spekter av tiltak og bidragsytere. Samarbeid mellom aktører vurderes positivt.

Den totale rammen er 3.500.000 kroner. For 2024 er 500.000 kr fra rammen øremerket til ryddetiltak av elvebredder, strender og vann. Tiltakene må som hovedregel gjennomføres og midlene brukes innen 12 måneder etter vedtak. Det kan søkes om midler til prosjekter av lenger varighet, men da må behovet for dette begrunnes spesifikt. Søknad kan avslås dersom søker har mottatt midler til samme tiltak fra en annen ordning.

Hvem kan søke

Alle aktører med organisasjonsnummer kan søke om støtte.

Krav og vilkår

For at midler skal kunne tildeles er det et krav at tiltaket gjennomføres i Oslo kommune.

Vennligst se Forskrift om tilskudd til tiltak mot plastforsøpling i Oslo kommune for fullstendige bestemmelser. Det kan i vedtaksbrevet stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av utlysningsteksten og forskriften.

Innvilgede midler må tilbakebetales Oslo kommune snarest og uoppfordret dersom mottaker ikke overholder bestemmelsene.

Det følger av EØS-avtalen at det i utgangspunktet er ulovlig å gi offentlig støtte dersom støttemottaker er et foretak som driver økonomisk aktivitet i konkurranse med andre aktører innenfor EØS-området.

Dette regelverket er gjort til norsk lov ved lov om offentlig støtte av 27.11.1992 nr. 117, og som offentlig organ plikter Bymiljøetaten å sørge for at våre støttetildelinger ikke er i strid med disse reglene.

Vi må derfor stille noen spørsmål i søknadsskjemaet til støttemottaker for å avdekke om dette regelverket kan være til hinder for tildeling av støtte. Vi gjør oppmerksom på at offentlig støtte som er utbetalt i strid med dette regelverket kan kreves tilbakebetalt av støttemottaker.

Tidligere tildelinger

Se oversikt over tidligere tilskuddsmottakere

Krav om rapportering

Søker må levere signert sluttrapport i eget sluttrapportskjema. Siste frist for rapportering av støtte for 2023 er 1. juli 2024. For midlene som tildeles i 2024 vil rapporteringsfrist være 1.juli 2025.

Skjema for sluttrapport for tiltak mot plastforsøpling i Oslo (ODT)

Vedlagt rapporten skal det være et regnskap som viser hvordan pengene har blitt brukt. Har du mottatt tilskudd på 200 000 kroner eller mer er det krav om revisorbekreftet regnskap.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema

  Søknadsskjema for tilskudd til tiltak mot plastforsøpling i Oslo kommune

  Etter innsendt søknad vil du motta en kvittering på e-post. Du vil finne kopi av selve søknaden under «dine skjemaer» i søknadsportalen.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt.

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får midler.

  Fordeling av midler skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene på bakgrunn av oppnåelse av tilskuddsordningens formål og i henhold til tilgjengelig budsjett.

 2. Motta svar

  Du mottar svarbrev på e-post når søknaden er behandlet. Estimert saksbehandlingstid er ca. 2 måneder.

 3. Utbetaling av midler

  Utbetaling kan foretas når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er godtatt.

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket. Klagen må sendes innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Kontakt

Har du spørsmål kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk e-posten med «Spørsmål til søknad om midler til tiltak mot plastforsøpling i Oslo» i emnefeltet.