Tilskudd til tiltak mot plastforsøpling i Oslo

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke innsatsen for å minimere plast- og marin forsøpling i Oslo.

Søknadsfrist

8. april 2022.

Kort om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke innsatsen for å minimere plastforsøpling i Oslo kommune gjennom: 

 • å stimulere til redusert bruk av plast og engangsartikler
 • opprydding og forebygging av plast- og marin forsøpling i indre Oslofjord og vassdragene i Oslo 
 • kunnskapsheving og holdningsskapende arbeid

Hva kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd til tiltak som fremmer formålet med ordningen og støtter opp om Oslo kommunes arbeid med å forhindre plast- og marin forsøpling. Oslo kommunes tiltaksliste finner du her.

Vi legger vekt på å støtte et bredt spekter av tiltak og bidragsytere. Samarbeid mellom aktører vurderes positivt.

Den totale rammen er 3 000 000 kroner. Tiltakene må som hovedregel gjennomføres og midlene brukes innen 12 måneder etter vedtak. Det kan søkes om midler til prosjekter av lenger varighet, men da må behovet for dette begrunnes spesifikt. Søknad kan avslås dersom søker har mottatt midler til samme tiltak fra en annen ordning. 

Hvem kan søke

Alle aktører med organisasjonsnummer kan søke om støtte. 

Krav og vilkår

For at midler skal kunne tildeles er det et krav at tiltaket gjennomføres i Oslo kommune. 

Vennligst se Forskrift om tilskudd til tiltak mot plastforsøpling i Oslo kommune for fullstendige krav og vilkår.

Innvilgede midler må tilbakebetales Oslo kommune snarest og uoppfordret dersom mottaker ikke overholder bestemmelsene.

Tidligere tildelinger

Se oversikt over tidligere tilskuddsmottakere

Krav om rapportering

Søker må levere signert sluttrapport i eget sluttrapportskjema. Siste frist for rapportering av støtte for 2022 er 1. juli 2023. Skjema for sluttrapport for tiltak mot plastforsøpling i Oslo (ODT)

For tilskudd over 200 000 kroner er det fra og med 2022 krav om revisorbekreftet regnskap. 

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknadsskjema
 2. 2Send inn søknadsskjema

  Søknadsskjema sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk eposten med «Søknad om midler til tiltak mot plastforsøpling i Oslo» i emnefeltet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt.

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får midler.

  Fordeling av midler skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene med utgangspunkt i de kriterier som nevnt over og i henhold til tilgjengelig budsjett.

 2. 2Motta svar

  Du mottar svarbrev på e-post når søknaden er behandlet. 

 3. 3Utbetaling av midler

  Utbetaling kan foretas når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er godtatt.

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket. Klagen må sendes innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Kontakt

Har du spørsmål kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk e-posten med «Spørsmål til søknad om midler til tiltak mot plastforsøpling i Oslo» i emnefeltet.