Tilskudd til kulturambassadører

Tilskuddet er til frivillige organisasjoner i Oslo som vil etablere kulturambassadørordninger.

Frist for å søke

26. november 2021.

Kort om tilskuddet

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til å rekruttere og støtte innbyggere 60+ som ønsker å bli kulturambassadører.

Oslo kommune har satt av 200 000 kroner til organisasjoner som ønsker å etablere kulturambassadører. Kulturambassadører er frivillige seniorer som tar med andre seniorer på kulturelle aktiviteter, som for eksempel teater eller konserter. 

Målet med å etablere kulturambassadører er å utvikle aldersvennlig frivillighet, og å legge til rette for at innbyggere 60 år og eldre (60+) kan bli med i sosialt fellesskap gjennom å delta i de mange kulturelle aktivitetene og arrangementene som finner sted i byen vår.

Kriterier og prioriteringer

 • Aktivitetene må være for innbyggere 60+ som bor i Oslo. Aktivitetene skal være uten krav til medlemskap i organisasjonen. 
 • Aktivitetene bør ta sikte på å bidra til kulturopplevelser for mange.
 • Organisasjonen kan ikke allerede ha en kulturambassadørordning på plass.
 • Du kan søke om tilskudd til etableringskostnader, som for eksempel:
  • utgifter til planlegging av kulturambassadørordningen.
  • utgifter til rekruttering av kulturambassadører, det vil si frivillige 60+.
  • utgifter til utstyr for kulturambassadørene.
  • utgifter til annonsering av tilbudet om å delta på kulturelle aktiviteter sammen med en kulturambassadør.
 • Hvis du får midler, må du bruke dem innen 31. desember 2022. 

Vi gir ikke tilskudd til subsidiering av billetter.

Organisasjonene som får tilskudd skal, i samarbeid med kulturambassadørene, lage en plan for hvilke kulturelle aktiviteter de vil invitere til. Organisasjonene skal bidra med annonseringen av kulturarrangementene som tilbys og kunne administrere deltakernes innbetalinger for eventuelle utgifter som billetter og transport.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner i Oslo, med et organisasjonsnummer, kan søke om midler. 

Slik søker du

 1. 1Last ned og fyll ut søknaden
 2. 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@hel.oslo.kommune.no innen utløpet av søknadsfristen.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknaden

  Helseetaten behandler søknader som er mottatt innen fristen. Søknader som kommer etter fristen blir ikke behandlet. Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknadene basert på kriteriene for, og formålet med, tilskuddet.

 2. 2Få svar

  Når vedtak er fattet, vil søker få skriftlig beskjed.

 3. 3Motta midler

  Tilskuddsbeløpet utbetales innen utgangen av 2021.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@hel.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Klagen må inneholde begrunnelse, dato og underskrift.

Regnskap og møtedeltakelse

Det er krav om regnskap og deltakelse på møter med erfaringsdeling. 

Møtedeltakelse

Organisasjoner som får midler, skal delta på tre møter som Helseetaten arrangerer, med formål om idéutveksling og erfaringsdeling. Møtene vil finne sted primo og medio 2022 og primo 2023. 

Regnskap

Organisasjonene skal, innen 1. februar 2023, sende et regnskap over hva midlene er brukt til. Veiledning til innsending av regnskap og plan for erfaringsdeling finner du i vedtaksbrevet.

Tilbakebetaling

Dokumenterte resultater vil bli vurdert opp mot kriteriene for tildeling og måloppnåelse. 

Hvis du ikke bruker midlene til det du har søkt om, ikke deltar på møtene eller ikke leverer regnskap innen fristen, kan vi kreve å få midlene tilbakebetalt. 

Kontaktinformasjon

Guro E. Lilleås
Telefon: 48 10 62 91 eller  21 80 21 80
E-post: postmottak@hel.oslo.kommune.no