Tilskudd til drift av seniorsenter på Bygdøy

Frist for å søke

16. desember 2020.

Kort om tilskuddet

Vi lyser ut tilskudd til drift av seniorsenter på Bygdøy i perioden 2021-2022 med opsjon på 1 år, med forbehold og årlig budsjettvedtak.

Seniorsentrene er en del av bydelenes tiltakskjede for eldre. Seniorsentrene er et satsningsområde for Oslo kommune som et helsefremmende og forebyggende tiltak, og for å få en bærekraftig pleie- og omsorgssektor.

Med seniorsenter mener vi et sosialt møtested for eldre mennesker som stimulerer til frivillig innsats og aktivitet og dermed motvirker isolasjon og ensomhet. Senteret skal fremme psykisk og somatisk helse hos eldre, være en arena for deres verdiskapende innsats og være et sentralt ledd i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til forutsigbare rammer for drift av seniorsenter i bydel for ikke-kommersielle driftere i form av ideelle og frivillige aktører, herunder menigheter.

Hvem kan søke

Tilskuddet kan gis til ikke-kommersielle driftere av seniorsenter. Med ikke-kommersiell drifter menes en aktør som ikke har profitt eller avkastning på egenkapital som formål, som arbeider for et sosialt formål for fellesskapets beste, og som reinvesterer eventuelt overskudd i aktivitet som oppfyller det sosiale formålet. Forutsatt oppfyllelse av disse vilkårene, kan drifter være organisert som aksjeselskap, stiftelse, forening, organisasjon eller annet.

Vilkår for tilskuddet

Det stilles følgende vilkår for tilskudd:

a) søkeren skal være en ikke-kommersiell aktør som definert i § 2

b) etter tildeling skal det fremgå på søkerens hjemmeside eller lignende at seniorsenteret er støttet av Oslo kommune

c) Eventuelt overskudd fra driften av seniorsenteret skal reinvesteres i senteret.

d) kravene i forskriftens § 9 om rapportering og innlevering av regnskap skal oppfylles

e) bydelen skal informeres dersom det inntrer omstendigheter som innebærer endringer i opplysningene som er gitt i søknaden.

Drifter av seniorsenteret skal sikre brukermedvirkning, ved foreksempel i form av et brukerråd.

Videre skal aktøren:

1) ha ansvaret for driften av senteret, herunder arbeidsgiveransvar for egne ansatte

2) være faglig og administrativt ansvarlig for frivillig aktivitet i og i tilknytning til senteret, herunder at aktiviteten er dekket av ansvars- og ulykkesforsikring

3) ha minimum tre ansatte ved seniorsenteret

4) fastsette tjenestene i nært samarbeid med bydelen slik at de så langt som mulig supplerer tjenestene som bydelen tilbyr

5) ta en aktiv rolle i arbeidet med å rekruttere nye deltakere samt ha en strategi for å beholde nye deltakere

6) tilby varierte aktiviteter for flere generasjoner seniorer; både rettet mot unge eldre og eldre eldre

7) tilby matservering av variert og sunt kosthold alle hverdager.

8) i samråd med bydelen skal det være tilbud om ukentlig fysisk aktivitet for ulike nivåer ved senteret

9) sørge for å ivareta personer med begynnende kognitiv svikt

10) avtale med de andre seniorsentrene om åpningstider om sommeren seg imellom for å sikre at det er tilbud om seniorsenter i hele juli. I påsken og mellom jul og nyttår holder senteret åpent med unntak av røde dager. Seniorsenteret skal ha åpent mellom kl. 08.00-15.30 Seniorsenteret skal vurdere behovet og muligheter for utvidet åpningstid på ettermiddag/kveld.

11) delta med en representant i Oslo kommune sitt nettverk for seniorsentrene

12) tilstrebe å tilby transport ved behov

Forskrift om tildeling av tilskudd av drift av seniorsentrene i bydel (PDF)

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjema og send inn

  Søk tilskudd ved å benytte søknadsskjema (ODT).

  Søknaden sendes via e-post eller per post. Søknaden merkes «Sak: 2020/1669 Tilskudd til drift av seniorsenter på Bygdøy i Bydel Frogner».

Etter at du har sendt søknaden

 1. Få svar

  Dere vil få skriftlig svar på søknaden innen 21.12.2020.

 2. Utbetaling

  For utbetaling må tilskuddsmottaker sende skriftlig anmodning om utbetaling etter at vedtak om tilskudd er mottatt.

 3. Rapport og regnskap

  Det skal snarest mulig, og senest innen 1. april året etter at det er mottatt tilskudd, sendes inn rapport som beskriver driften av seniorsenteret, samt regnskap som viser hvordan tilskuddet fra bydel og eventuelt overskudd fra driften er brukt.

  Årsregnskap og revisors beretning bes oversendes innen 31. mars og skal senest være mottatt av kommunen innen 31. mai etter regnskapsåret.

Klage

Vedtak om tildeling av tilskudd er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages til Oslo kommunes klagenemnd. Klagen skal sendes bydelen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om et vedtak er kommet frem til søkeren.

Klagen sendes via e-post eller per post. Klagen merkes «Sak: 2020/1669 Tilskudd til drift av seniorsenter på Bygdøy i Bydel Frogner».

Kontakt

Elize Liljenkvist, seksjonsleder folkehelse og møteplasser
E-post: elize.liljenkvist@bfr.oslo.kommune.no