Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO)

Frist for å søke

Årets budsjett har nå blitt økt med 13 382 000 kr i øremerkede midler og vi forlenger derfor fristen til å søke BIO-tilskudd i 2022 til ut året.

Det er løpende søknadsfrist og vi behandler søknader etter hvert som vi får dem inn og inntil årets budsjettmidler eventuelt er brukt opp. Noen utbetalinger kan først komme til å finne sted i regnskapsåret 2023 hvis søknadene har kommet inn sent i 2022.

Søknadene må gjelde fremtidig opplæring, og vi støtter ikke opplæringstiltak bedriften allerede har startet eller gjennomført på søknadstidspunktet. Bedriften kan på egen risiko starte opplæringstiltakene før de har fått svar fra kommunen, så lenge søknaden er sendt inn i forkant, men vil ikke av den grunn være garantert tilskudd.

Om tilskuddet

Tilskuddsordningen har som formål at bedrifter med alvorlige omstillingsproblemer og/eller større endringer i rammebetingelser skal unngå å si opp medarbeidere. Vi vil at bedriftene skal kunne utvikle kompetanse heller enn å miste kompetanse. BIO skal også bidra til å øke kompetansen i bedriftene slik at de kan omstille seg til nye krav i samfunnet, som for eksempel knytter seg til digitalisering, teknologi, miljø og bærekraft.

Det ble i opprinnelig budsjett for 2022 satt av 7 056 000 kroner til tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring. Årets budsjett har nå blitt økt med ytterligere 13 382 000 kroner i øremerkede midler, slik at budsjettet for 2022 blir på totalt 20 438 000 kroner.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • Alle bedrifter som ikke er statlig eller kommunalt eide kan søke, dersom dere har et reelt behov for kompetanseheving av deres ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften
 • Flere bedrifter/klynger kan gå sammen om søknaden og undervisningsopplegget.
 • Selvstendig næringsdrivende kan søke, alene eller sammen med andre innenfor samme bransje.
 • Bedrifter som har behov for opplæringstiltak fordi de er i en oppstartsfase er ikke i målgruppen for tilskuddsordningen. Ansatte som skal ha opplæringen som finansieres av tilskuddet må ha vært ansatt i bedriften i minimum seks måneder.
 • Eventuelt tilskudd tildeles som såkalt bagatellmessig støtte, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Bedrifter som tidligere har mottatt bagatellmessig støtte må oppgi dette i søknaden. Bedrifter kan motta maks 200 000 euro i bagatellmessig støtte samlet sett over de siste tre regnskapsårene. Merk at ved vurderingen av om støtteordningen er overskredet, legges det vekt på om flere foretak kan regnes som tilknyttet hverandre, og på den måten ha nådd taket gjennom tidligere bagatellmessig støtte. Konsern regnes her som én mottaker i henhold til gjeldende EU-lovgivning. Les mer på regjeringens hjemmeside.

Her finner du en oversikt over bedrifter som fikk støtte i 2021 (PDF).

Søknaden om midler og planen for opplæringen bedriften ønsker å gjennomføre skal være utarbeidet i dialog med tillitsvalgte eller en eller flere representanter for de ansatte. I søknaden må dere laste opp en form for dokumentasjon som bekrefter at arbeidsgiver og de ansatte er enige om at opplæringen skal gjennomføres.

Hva kan du få støtte til?

Bedriften kan søke om tilskudd til opplæring på inntil 400 000 kroner. Tilskuddet skal gå til å dekke kostnader ved gjennomføring av opplæringen, som for eksempel kursavgift, innleie av kursholder og eventuelle materielle kostnader.

Bedriften kan også søke om tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne i opplæringen. Tilskuddet til lønnskostnader er begrenset oppad til 700 kroner per time, inkludert alle personalkostnader, som feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader. Merk at dette ikke er et sjablonmessig tilskudd og skal gjenspeile bedriftenes faktiske lønnskostnader. Disse kan bli krevd dokumentert fra bedriftens side. Tilskudd til lønn kan ikke overstige 800 000 totalt. Hvis bedriften søker om tilskudd til lønnsutgifter, skal det kun tas med lønnsutgifter som inngår i de timene deltakerne faktisk deltar i opplæringen, etter fratrekk av eventuell produktiv tid.

Tilskuddet kan ikke brukes til ordinær opplæring, som for eksempel HMS-kurs eller opplæring som er obligatorisk for at medarbeiderne skal oppfylle nasjonale krav til kompetanse og sertifiseringer. Oppgradering av eksisterende produksjonsutstyr er ikke å betrakte som omstilling, og tilskuddet kan følgelig ikke benyttes til slike oppgraderinger.
Opplæringstiden kan vare i inntil ett år.

Oslo kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon med mer. De til enhver tid gjeldende lover og regler for lønn- og arbeidsforhold skal følges.

Vurderingskriterier

Søknader blir behandlet av Oslo kommune, og vurdert etter følgende kriterier:

 • Behovet for omstilling og behovet for opplæring knyttet til omstillingen bedriften står i.
 • Omfang av opplæring og konsekvensvurdering for bedriften der som opplæringstiltak ikke settes inn, herunder også en vurdering av om opplæringstiltaket vil kunne forhindre permitteringer /oppsigelser.
 • Bedriftens historikk, herunder spesielt evne til inntjening og lønnsforpliktelser.
 • Omfang av opplæringen og plan for opplæringen, her under også en vurdering av verdien av opplæringen for bedriften og den enkelte ansatte som skal del ta i opplæringen samt antallet ansatte som får del ta i opplæringen.
 • Bedriftens evne til å gjennomføre omstillingen og opplæringen.
 • Eventuelt tidligere mottak av bagatellmessig støtte.

For fullstendig oversikt over kriterier se forskrift om tilskudd til bedriftsintern opplæring

Krav og rammer

Kravet til egenfinansiering er på 30 prosent av den budsjetterte summen for små og mellomstore bedrifter (færre enn 100 årsverk), og 40 prosent for store bedrifter (over 100 årsverk). Ved samarbeid mellom små og store bedrifter, er egenfinansieringen 30 prosent. Bedriftens lønnsutgifter til ansatte som skal delta i opplæringen kan regnes inn som egenfinansiering, så lenge dette er timer brukt inn i selve opplæringstiltaket. Kommunen skal avslå søknader fra søkere som ikke har brukt tilskudd tildelt tidligere år etter forutsetningene. For å få utbetalt tilskuddet må det sendes inn attest for skatt og merverdiavgift.

Tilskuddet utbetales kort tid etter at klagefristen har gått ut. For tilskudd over 500 000 kroner utbetales 75 % av tilskuddssummen og resterende 25 % utbetales etter at sluttrapporten er levert og godkjent.

Dersom midlende ikke brukes etter forutsetningene, skal kommunen kreve hele eller deler av tilskuddet tilbake. Ubrukte midler tilbakebetales til kommunen innen 8 uker etter at opplæringstiltaket er avsluttet

Slik søker du

 1. Finn frem vedlegg

  Før du går videre til søknaden ha følgende dokumenter klart:

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

 3. Ettersending

  Hvis du trenger å ettersende informasjon, kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i meldingsboksen på Min side, og velge "Ettersend informasjon".

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. Saksbehandlingstid

  Behandling av søknader skjer fortløpende.

 3. Motta svar på søknaden

  Du vil vanligvis få svar innen seks uker. Svar på søknaden sendes til bedriftens postkasse i Altinn.

 4. Rapportering og regnskap

  Du må levere rapport og regnskap innen seks uker etter avsluttet opplæringstiltak.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@vel.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontakt

Aslak Larsen Molvær
E-post: aslaklarsen.molvar@vel.oslo.kommune.no

Fredrik Storebø Bachke
E-post: fredrik.storebo.bachke@vel.oslo.kommune.no

Veilednings- og mobiliseringsressurs hos Oslo Business Region

Mange bedrifter er rammet av tiltakene som er innført for å bekjempe viruset Covid-19. Det finnes en rekke støtteordninger og virkemidler som skal bidra til å avhjelpe situasjonen bedriftene befinner seg i. Oslo Business Region har etablert en veilednings- og mobiliseringstjeneste overfor startup-miljøet og de selvstendig næringsdrivende i Oslo, for å informere om de ulike ordningene som finnes og bidra med annen relevant veiledning. Informasjonen og veiledningen som gis gjelder både nasjonale, regionale og lokale virkemidler og ordninger.

Oslo Business Region