Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO)

Frist for å søke

Det er løpende søknadsfrist, og vi behandler søknader etter hvert som vi får dem inn.

Om tilskuddet

Tilskuddsordningen har som formål at bedrifter med alvorlige omstillingsproblemer og/eller større endringer i rammebetingelser skal unngå å si opp medarbeidere. Vi vil at bedriftene skal kunne utvikle kompetanse heller enn å miste kompetanse. BIO skal også bidra til å øke kompetansen i bedriftene slik at de kan omstille seg til nye krav i samfunnet, som for eksempel knytter seg til digitalisering, teknologi, miljø og bærekraft.

Vi har rundt 14 millioner til fordeling i 2021. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • Alle bedrifter som ikke er statlig eller kommunalt eide kan søke, dersom dere har et reelt behov for kompetanseheving av deres ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften
 • Flere bedrifter/klynger kan gå sammen om søknaden og undervisningsopplegget. 
 • Selvstendig næringsdrivende kan søke, alene eller sammen med andre innenfor samme bransje. 
 • Bedrifter som startet en omstilling før korona kan søke.
 • Eventuelt tilskudd tildeles som såkalt bagatellmessig støtte, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Bedrifter som tidligere har mottatt bagatellmessig støtte må oppgi dette i søknaden. Bedrifter kan motta maks 200 000 euro i bagatellmessig støtte samlet sett over de siste tre regnskapsårene.

Søknaden om midler og planen for opplæringen bedriften ønsker å gjennomføre skal være utarbeidet i dialog med tillitsvalgte eller en eller flere representanter for de ansatte. I søknaden må dere laste opp en form for dokumentasjon som bekrefter at arbeidsgiver og de ansatte er enige om at opplæringen skal gjennomføres. 

Hva kan du få støtte til?

Bedriften kan søke om tilskudd til opplæring på inntil 400 000 kroner. Tilskuddet skal gå til å dekke kostnader ved gjennomføring av opplæringen, som for eksempel kursavgift, innleie av kursholder og eventuelle materielle kostnader. 

Bedriften kan også søke om tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne i opplæringen. Tilskuddet til lønnskostnader er begrenset oppad til 700 kroner per time, inkludert alle personalkostnader, som feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader. Tilskudd til lønn kan ikke overstige 800 000 totalt. Hvis bedriften søker om tilskudd til lønnsutgifter, skal det kun tas med lønnsutgifter som inngår i de timene deltakerne faktisk deltar i opplæringen, etter fratrekk av eventuell produktiv tid.  

Personer som er ansatt og som står i fare for å permitteres, personer som er delvis permitterte og helt permitterte kan delta i opplæringen. For personer som er helt permittert og mottar dagpenger fra NAV, så vil deltakelse kunne påvirke mottak av dagpenger. Det kan komme endringer i regelverket for dagpenger med snarlig virkning, og vi ber søker holde seg oppdatert på regelverket. 

Regelverk om dagpenger og utdanning.

Tilskuddet kan ikke brukes til ordinær opplæring, som for eksempel HMS-kurs eller opplæring som er obligatorisk for at medarbeiderne skal oppfylle nasjonale krav til kompetanse og sertifiseringer. Oppgradering av eksisterende produksjonsutstyr er ikke å betrakte som omstilling, og tilskuddet kan følgelig ikke benyttes til slike oppgraderinger.

Opplæringstiden for hver deltaker kan vare i inntil 26 uker. Det kan utbetales tilskudd som benyttes over en lengre periode enn 26 uker, dersom opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte. 

Oslo kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon med mer. De til en hver tid gjeldende lover og regler for lønn- og arbeidsforhold skal følges.

Vurderingskriterier

Søknader blir skjønnsmessig vurdert etter blant annet følgende kriterier:

 • behovet for opplæring
 • omfang av opplæring og konsekvensvurdering for bedriften dersom opplæringstiltak ikke settes inn, herunder også en vurdering av om opplæringstiltaket vil kunne forhindre permitteringer/oppsigelser
 • plan for opplæringen
 • gjennomføringsevne
 • eventuelt samarbeid mellom flere bedrifter.

For fullstendig oversikt over kriterier må dere se mer informasjon i Byrådens sak nr. 1620 ligger til grunn for utlysningen av tilskuddsordningen (PDF).

Krav og rammer 

Kravet til egenfinansiering er på 10 prosent  av den budsjetterte summen for små bedrifter (færre enn 100 årsverk), og 30 prosent for store bedrifter. Ved samarbeid mellom små og store bedrifter, er egenfinansieringen 10 prosent. Bedriftens lønnsutgifter til ansatte som skal delta i opplæringen kan regnes inn som egenfinansiering, så lenge dette er timer brukt inn i selve opplæringstiltaket.

Tilskuddet utbetales raskt etter at klagefristen har gått ut, altså normalt 3-4 uker etter at tilsagnsbrevene er sendt ut. For tilskudd over 500 000 kroner utbetales 75 % av tilskuddssummen og resterende 25 % utbetales etter at sluttrapporten er levert og godkjent. 

Byrådens sak nr. 1620 ligger til grunn for utlysningen av tilskuddsordningen (PDF).

Slik søker du

 1. 1Finn frem vedlegg

  Før du går videre til søknaden ha følgende dokumenter klart:

 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden
 3. 3Ettersending

  Hvis du trenger å ettersende informasjon, kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i meldingsboksen på Min side, og velge "Ettersend informasjon".

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. 2Saksbehandlingstid

  Behandling av søknader skjer fortløpende.

 3. 3Motta svar på søknaden

   Du vil vanligvis få svar innen seks uker. Svar på søknaden sendes til bedriftens postkasse i Altinn.

 4. 4Rapportering og regnskap

  Du må levere rapport innen seks uker etter avsluttet opplæringstiltak.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

 5. 5Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn attest for skatt-og merverdiavgift. Først må du bestille attest for skatt-og merverdiavgift, så finner du igjen søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velger «Be om utbetaling». Du finner også informasjon om dette i vedtaksbrevet ditt.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@byr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontakt

Marte Aarvik
spesialrådgiver
Telefon: 400 43 839 (vanlig kontortid)
E-post: martemarit.aarvik@byr.oslo.kommune.no

Veilednings- og mobiliseringsressurs hos Oslo Business Region

Mange bedrifter er rammet av tiltakene som er innført for å bekjempe viruset Covid-19. Det finnes en rekke støtteordninger og virkemidler som skal bidra til å avhjelpe situasjonen bedriftene befinner seg i. Oslo Business Region har etablert en veilednings- og mobiliseringstjeneste overfor startup-miljøet og de selvstendig næringsdrivende i Oslo, for å informere om de ulike ordningene som finnes og bidra med annen relevant veiledning.  Informasjonen og veiledningen som gis gjelder både nasjonale, regionale og lokale virkemidler og ordninger.

Oslo Business Region