Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO)

Om tilskuddet

Hovedformålet med tilskuddsordningen er å bidra til at bedrifter med store omstillingsbehov skal kunne gi kompetanseheving til sine ansatte for å håndtere omstillingen. Et mål for ordningen er også at bedrifter som opplever omstilling skal kunne unngå å helt eller delvis permittere eller si opp medarbeidere. BIO skal også bidra til å øke kompetansen i bedriftene slik at de kan omstille seg til nye krav i samfunnet, som for eksempel knytter seg til digitalisering, teknologi, miljø og bærekraft.

Søknadene må gjelde fremtidig opplæring.

Det er løpende søknadsfrist. Oslo kommune har i 2023 satt av 18,9 millioner til tilskudd til bedriftsintern opplæring.

Tilskuddsordningen reguleres i forskrift om tilskudd til bedriftsintern opplæring, Oslo kommune, Oslo.

Målgruppe

 • Bedrifter som ikke er statlig eller kommunalt eid.
 • Bedrifter som har et reelt behov for kompetanseheving av deres ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften
 • Selvstendig næringsdrivende kan søke. Enkeltpersonforetak uten ansatte vil normalt ikke få støtte.
 • Bedrifter som har behov for opplæringstiltak fordi de er i en oppstartsfase er ikke i målgruppen for tilskuddsordningen. Ansatte som skal ha opplæringen som finansieres av tilskuddet må ha vært ansatt i bedriften i minimum seks måneder.
 • Eventuelt tilskudd tildeles som såkalt bagatellmessig støtte, jf. forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. Bedrifter som tidligere har mottatt bagatellmessig støtte må oppgi dette i søknaden. Bedrifter kan motta maks 200 000 euro i bagatellmessig støtte samlet sett over de siste tre regnskapsårene. Ved vurderingen av grensen for bagatellmessig støtte legges det vekt på om flere foretak kan regnes som tilknyttet hverandre, og slik ha nådd grensen gjennom tidligere bagatellmessig støtte. Konsern regnes her som én mottaker i henhold til gjeldende EU-lovgivning. Les mer på regjeringens hjemmeside.

Hva kan det gis tilskudd til

Bedriften kan søke om tilskudd til opplæring på inntil 400 000 kroner. Tilskuddet skal gå til å dekke kostnader ved gjennomføring av opplæringen, som for eksempel kursavgift, innleie av kursholder og eventuelle materielle kostnader.

Bedriften kan også søke om tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne i opplæringen. Tilskuddet til lønnskostnader er begrenset oppad til maksimalt 700 kroner per time, inkludert alle personalkostnader, som feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader. Merk at dette ikke er et sjablonmessig tilskudd og skal gjenspeile bedriftenes faktiske lønnskostnader. Disse blir krevd dokumentert fra bedriftens side. Tilskudd til lønn kan ikke overstige 800 000 totalt. Hvis bedriften søker om tilskudd til lønnsutgifter, skal det kun tas med lønnsutgifter som inngår i de timene deltakerne faktisk deltar i opplæringen, etter fratrekk av eventuell produktiv tid.

Tilskuddet kan ikke brukes til opplæring som er obligatorisk for at medarbeiderne skal oppfylle nasjonale krav til kompetanse og sertifiseringer. Oppgradering av eksisterende produksjonsutstyr er ikke å betrakte som omstilling, og tilskuddet kan følgelig ikke benyttes til slike oppgraderinger.

Opplæringstiden kan vare i inntil ett år.

Vurderingskriterier

Søknader blir vurdert etter følgende kriterier i forskriften § 5:

a. "Behovet for omstilling og behovet for opplæring knyttet til omstillingen bedriften står i."
b. "Omfang av opplæring og konsekvensvurdering for bedriften dersom opplæringstiltak ikke settes inn, herunder også en vurdering av om opplæringstiltaket vil kunne forhindre permitteringer/oppsigelser."
c. "Bedriftens historikk, herunder spesielt evne til inntjening og lønnsforpliktelser."
d. "Omfang av opplæringen og plan for opplæringen, herunder også en vurdering av verdien av opplæringen for bedriften og den enkelte ansatte som skal delta i opplæringen samt antallet ansatte som får delta i opplæringen."
e. "Bedriftens evne til å gjennomføre omstillingen og opplæringen."
f. "Eventuelt tidligere mottak av bagatellmessig støtte."

Krav til egenfinansiering

Kravet til egenfinansiering er på 30 prosent av den budsjetterte summen for små og mellomstore bedrifter (færre enn 100 årsverk), og 40 prosent for store bedrifter (over 100 årsverk). Ved samarbeid mellom små og store bedrifter, er egenfinansieringen 30 prosent. Bedriftens lønnsutgifter til ansatte som skal delta i opplæringen kan regnes inn som egenfinansiering, så lenge dette er timer brukt inn i selve opplæringstiltaket. Kommunen skal avslå søknader fra søkere som ikke har brukt tilskudd tildelt tidligere år etter forutsetningene. For å få utbetalt tilskuddet må det sendes inn attest for skatt og merverdiavgift.

Utbetaling og kontroll

Tilskuddet utbetales kort tid etter at klagefristen har gått ut. For tilskudd over 500 000 kroner utbetales 75 prosent av tilskuddssummen og resterende 25 prosent utbetales etter at sluttrapporten er levert og godkjent.

Ved å ta imot tilskuddet aksepter mottaker også automatisk vilkårene i tilsagnsbrevet.

Oslo kommune vil kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon med mer. De til enhver tid gjeldende lover og regler for lønn- og arbeidsforhold skal følges.

Dersom midlende ikke brukes etter forutsetningene, skal kommunen kreve hele eller deler av tilskuddet tilbake. Ubrukte midler tilbakebetales til kommunen innen 8 uker etter at opplæringstiltaket er avsluttet.

Se mer om krav for utbetaling og rapportering i forskrift om tilskudd til bedriftsintern opplæring.

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadskjema

  Husk å legge ved skjema for bekreftelse om enighet mellom arbeidsgiver og ansatte (PDF).

  Du får bekreftelse med et referansenummer på at søknaden er mottatt. Du kan finne en kopi av søknaden din i bedriftens «Søknad og skjema» på Oslo kommunes nettsider. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

  Behandling av søknader skjer fortløpende. Du vil vanligvis få svar innen seks uker. Svar på søknaden sendes til bedriftens postkasse i Altinn.​​​​

 2. Ettersending

  Hvis du trenger å ettersende informasjon, kan du gjøre dette ved å finne igjen søknaden i bedriftens Søknad og skjema og velge "Ettersend informasjon".

Etter at du har sendt søknaden

 1. Rapportering

  Etter gjennomført prosjekt må tilskuddsmottaker sende en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet, med resultater og måloppnåelse.  Du må levere både rapport og regnskap innen seks uker etter avsluttet opplæringstiltak.

  Les mer om rapportering

 2. Klage

  Du kan klage på vedtaket. Klagen sender du til postmottak@vel.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Oversikt over hvem som har fått tilskudd

Kontakt

Aslak Larsen Molvær
E-post: aslaklarsen.molvar@vel.oslo.kommune.no

Fredrik Storebø Bachke
E-post: fredrik.storebo.bachke@vel.oslo.kommune.no