Tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende

Midlene utlyses med forbehold om bystyrets vedtak av budsjett for 2022.

Frist for å søke

Fristen for å søke er 8. desember 2021.

Tildelingskriterier

 • Tilskudd gis til frivillige og ideelle organisasjoner i Oslo
 • Tilskudd skal gå til tiltak som tilbyr akuttovernatting og/eller sanitærtilbud for bostedsløse/tilreisende EØS-borgere i Oslo
 • Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner eller organisasjoner, foreninger, stiftelser eller tiltak med forretningsmessig formål eller kommersiell karakter

Tilskudd gis av Oslo kommune, Velferdsetaten ut i fra en samlet skjønnsmessig vurdering basert på formålet med ordningen. Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på om:

 1. tiltaket er innenfor formålet med tilskuddsordningen
 2. tiltaket holder et tilfredsstillende faglig nivå
 3. tiltaket utløser frivillig virksomhet
 4. tiltaket har en andel egenfinansiering
 5. tilskuddsmottaker har erfaring med lignende tiltak
 6. lokalene som tilbys til akuttovernatting er egnet og godkjent til formålet

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for bostedsløse/tilreisende EØS-borgere (PDF 0,2MB)

Kontaktinformasjon

Anniken Jaquet Johansen
E-post: anniken.johansen@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Kathrine Tveit Heggset
E-post: kathrine.tveit.heggset@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 975 78 457

Slik søker du tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende

 1. Fyll ut søknadsskjema

Etter at du har sendt søknaden

 1. Vi behandler søknaden

  Velferdsetaten tar i mot og behandler søknadene. Byrådet har gitt Velferdsetaten fullmakt til å fordele midlene.

 2. Få svar

  Svaret på søknaden kommer senest i midten av januar 2022.