Tilskudd, legater og stipend

Styrking av bosetning i Nordmarka

Styrking av bosetning i Nordmarka i Bydel Vestre Aker

Frist for å søke

1. april 2020.

Kriterier for å søke

 • Nordmarka er definert som området innenfor bommene i Nordmarka.
 • Bosetning er definert som fastboende tilknyttet nordmarksmiljøet.

I bystyrets budsjett 2020 er det avsatt 150 000 kroner som særskilt tildeling til Nordmarka velforening. Midlene skal benyttes til tiltak som bygger opp rundt fast bosetning i Nordmarka og som skaper bedre livskvalitet for de fastboende og derigjennom virker til det beste for hele byens befolkning.

Tiltak som du søker midler til, prioriteres ut fra følgende kriterier:

 • Støtter opp rundt svake grupper som unge og eldre og som gjør levevilkårene for disse gruppene i Nordmarka bedre.
 • Midler som brukes til å utjevne skjevheter som oppstår som en ” utilsiktet ” konsekvens av ” storbybeslutninger ” og som medfører at det å bo i marka blir vanskeligere enn å bo i mer bynære strøk. (For eksempel tilbakebetaling av piggdekkgebyr, transportkostnader til lege).
 • Tiltak som begrenser fare for skader og ulykker for beboerne i marka og turister og som er med på å trygge hverdagen for markabeboerne.
 • Midler som brukes til å utjevne skjevheter som oppstår som en konsekvens av rasjonaliseringshensyn i byens- og landets tjenestetilbud til befolkningen og som slår særlig skjevt ut for markabefolkningen.
 • Tilskudd til lag, foreninger, park og barnehager, skoler, eldre og ungdoms organisasjoner m.m. i Maridalen og Sørkedalen.
 • Kulturtiltak i marka som ” en bygd i byen ”, støtte til velhus, utstyr, innkjøp av utstyr til markas aktivitetslag m.m. etter søknad fra Nordmarka vel.
 • Årsdugnad der markabefolkningen plukker søppel i marka og container må leies inn.
 • Miljøskapende tiltak i Nordmarka for markabefolkningen og byens befolkning for øvrig.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Tildeling av midler

  Midlene deles ut av Nordmarken velforening etter søknad mens Bydel Vestre Aker administrerer ordningen.

  Kontaktinformasjon

  Inger Thommessen, Bydel Vestre Aker
  Telefon: 924 86 282
  E-post: inger.thommessen@bva.oslo.kommune.no