Styrking av bosetning i Nordmarka

Styrking av bosetning i Nordmarka i Bydel Vestre Aker

Frist for å søke

1. april 2022.

Kriterier for å søke

 • Nordmarka er definert som området innenfor bommene i Nordmarka.
 • Bosetning er definert som fastboende tilknyttet nordmarksmiljøet.

I bystyrets budsjett 2022 er det avsatt 150 000 kroner som særskilt tildeling til Nordmarka velforening. Midlene skal benyttes til tiltak som bygger opp rundt fast bosetning i Nordmarka og som skaper bedre livskvalitet for de fastboende og derigjennom virker til det beste for hele byens befolkning.

Tiltak som du søker midler til, prioriteres ut fra følgende kriterier:

 • Støtter opp rundt svake grupper som unge og eldre og som gjør levevilkårene for disse gruppene i Nordmarka bedre.
 • Midler som brukes til å utjevne skjevheter som oppstår som en ” utilsiktet ” konsekvens av ” storbybeslutninger ” og som medfører at det å bo i marka blir vanskeligere enn å bo i mer bynære strøk. (For eksempel tilbakebetaling av piggdekkgebyr, transportkostnader til lege).
 • Tiltak som begrenser fare for skader og ulykker for beboerne i marka og turister og som er med på å trygge hverdagen for markabeboerne.
 • Midler som brukes til å utjevne skjevheter som oppstår som en konsekvens av rasjonaliseringshensyn i byens- og landets tjenestetilbud til befolkningen og som slår særlig skjevt ut for markabefolkningen.
 • Tilskudd til lag, foreninger, park og barnehager, skoler, eldre og ungdoms organisasjoner m.m. i Maridalen og Sørkedalen.
 • Kulturtiltak i marka som ” en bygd i byen ”, støtte til velhus, utstyr, innkjøp av utstyr til markas aktivitetslag m.m. etter søknad fra Nordmarka vel.
 • Årsdugnad der markabefolkningen plukker søppel i marka og container må leies inn.
 • Miljøskapende tiltak i Nordmarka for markabefolkningen og byens befolkning for øvrig.

Slik søker du

 1. Last ned og fyll ut søknadsskjema

  Søknadsskjema for nordmarksmidler (ODT 0,1MB)

  • Du kan fylle ut skjemaet elektronisk.
  • Søknaden skal inneholde beskrivelse av frivillige aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett.
 2. Send inn søknaden

  Søknaden sendes på e-post til Nordmarken velforening v/Jostein Andersen, jostein@andersenskog.no

Etter at du har sendt søknaden

 1. Tildeling av midler

  Midlene deles ut av Nordmarken velforening etter søknad mens Bydel Vestre Aker administrerer ordningen.

  Kontaktinformasjon

  Benedikte Olafsen, Bydel Vestre Aker
  Telefon: 92 24 67 54
  E-post: benedikte.olafsen@bva.oslo.kommune.no