Nabolags- og aktivitetsmidler for Grønland og Tøyen

Frist for å søke

18. mars 2021.

Kort om tilskuddet

Målet med tilskuddsordningen er å støtte engasjement, aktivitet og kreativitet på Tøyen og Grønland. Aktører på Grønland og Tøyen som ønsker å bidra til et godt nabolag kan selv lage prosjekter og aktiviteter ut i fra lokale behov, ideer og ressurser. 

Vi deler ut inntil 1 millioner kroner fordelt likt mellom områdene Grønland og Tøyen.

Kriterier for å søke

For å kvalifisere til tilskudd gjennom Nabolags- og aktivitetsmidler for Tøyen og Grønland må tiltak og prosjekter det søkes støtte til gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til innsatsområdet til områdeløft Grønland og Tøyen.

Se kart over innsatsområdene Tøyen og Grønland

Søkere bes om å velge hvor prosjektet eller tiltaket skal utføres. Man kan velge mellom Tøyen, Grønland eller begge. Den siste kategorien er for prosjekter som går på tvers av innsatsområdene.

Hvem kan søke

 • Beboere og nabolagsorganisasjoner, lag, foreninger, grupper og stiftelser
 • Sosiale entreprenører
 • Enkeltpersoner - Enkeltmannsforetak/AS
 • Ikke-kommersielle foretak
 • Offentlige etater/virksomheter kan ikke søke.

Søker må ha eller skaffe seg eget organisasjonsnummer, eller samarbeide med noen som har dette. Ta kontakt med programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen om du har utfordringer med dette, helst i god tid før søknadsfristen går ut.

Kontonummer

Enkeltpersonforetak som søker må oppgi bedriftskonto, ikke personkonto. Vi får ikke utbetalt til personkonto, selv om det er mulig å registrere med personkonto i skjemaet. De som søker fra organisasjon må være direkte koblet til organisasjonens konto, ellers får vi ikke utbetalt til organisasjonen.

Prioriterte prosjekter

Vi prioriterer prosjekter som har fokus på ett eller flere av følgende kriterier:

 • har lokal forankring, der tiltakene og prosjektene fortrinnsvis er drevet av lokale beboere, eller inkluderer dem 
 • er drevet av aktører som selv står i utfordringer i nabolaget, og som ønsker å gjøre noe med dem 
 • bidrar til at barn og unge kommer i positiv aktivitet, som gir dem mestring, tilhørighet eller opplevelser  
 • bidrar til at området oppleves som et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø  
 • gir liv til området, skaper begeistring og samhold
 • er lavterskel, inkluderende og synlig for flest mulig
 • er basert på frivillighet og/eller ikke-profittorientert virksomhet
 • skaper nye nettverk eller ny kunnskap for deltakerne
 • innebærer at flere lokale aktører samarbeider

Prosjekter og tiltak som oppfyller flere av kriteriene foretrekkes.

Krav til rapportering

Når prosjektet er gjennomført må det sendes inn tekst- og økonomirapport. Rapporteringsfrist fastsettes ved tildeling av tilskuddsmidler men er vanligvis åtte måneder.

Kontaktinformasjon

Silje Gitlestad
E-post: silje.gitlestad@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 414 44 305

Odilia Häussler Melbøe
E-post: odillia.melboe@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 458 11 530

Slik søker du

 1. 1Fyll ut og send inn søknadsskjema

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse på mottatt søknad når søknadsfristen har gått ut. Mangler det informasjon i søknaden, vil du også få beskjed om dette.

 2. 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles ved programkontoret for områdeløft Grønland og Tøyen. Tilskudd fordeles etter en skjønnsmessig vurdering.

 3. 3Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed. Vedtaket blir fattet på møtet i Gamle Oslo bydelsutvalg 6. mai 2021.

  Kart over områdene