Tilskudd, legater og stipend

Kriminalitetsforebyggende tiltak

Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i 2020 i regi av frivillige og ideelle organisasjoner

Frist for å søke

15. februar 2020.

Kriterier for å søke

Frivillige og ideelle organisasjoner kan søke tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i aldersgruppen 12-22 år.

Følgende tiltak prioriteres:

 • Tiltak i tråd med føringer i SaLTo handlingsprogram
 • Samarbeid med hovedaktørene i SaLTo-samarbeidet: Oslo kommune og Oslo politidistrikt
 • Tiltak rettet mot barn og unge i SaLTo-samarbeidets målgruppe (12-22)
 • Tiltak som involverer målgruppen i utforming av tiltaket
 • Tiltak som legger vekt på å utløse frivillig aktivitet
 • Tiltak som har en andel egenfinansiering
 • Byomfattende tiltak eller tiltak som når unge fra mange bydeler (det gis ikke tilskudd til lokale tiltak i den enkelte bydel)

Informasjon om SaLTo-modellen

Krav om skatte- og momsattest

Du må legge ved skatteattest og attest for merverdiavgift som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Det tar normalt kort tid å få attestene. Organisasjoner som ikke er skatte- og merverdipliktige må også dokumentere fritak. Les mer om skatteattest her.

Krav til rapportering og regnskap

 • Eget skjema skal benyttes.
 • Søkere som mottar støtte må levere rapport og regnskap for bruken av midlene så snart som mulig, og senest 1. mars året etter tildelingen. Søkere som ikke har levert tilfredsstillende rapport og regnskap innen fristen vil ikke få ny tildeling.
 • For tildelinger opp til kr 50 000 er det ikke revisjonsplikt. Her skal regnskapsskjema fylles ut og kopi av kvitteringer og en liste over utleggene legges ved.
 • Tilskuddet skal benyttes i løpet av tilskuddsåret.
 • Eventuell overføring kan kun skje gjennom søknad.
 • Ubrukte midler som ikke er søkt overført vil kreves tilbakebetalt.
 • Last ned rapportskjema for 2019 (ODT)
 • Last ned regnskapsskjema for 2019 (ODT)

midler til kriminalitetsforebyggende tiltak

Etter at du har sendt søknaden