Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak

Frivillige og ideelle organisasjoner i Oslo kan søke tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i aldersgruppen 12-22 år.

Endring av tilskuddet

Fra 2022 har Velferdsetaten overtatt forvaltningen av tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i regi av frivillige og ideelle organisasjoner.

Frist for å søke

Søknadsfristen er utløpt. Neste søknadsfrist forventes å bli i februar 2023.

Kort om tilskuddet: 

Målet med tilskuddsordningen er å støtte opp under frivillige og ideelle organisasjoners deltakelse i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og ungdom i Oslo, slik at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers.  

Tiltak som får støtte skal være i tråd med hovedmål i SaLTo handlingsprogram: å forebygge barne- og ungdomskriminalitet og å forebygge rusmisbruk blant barn og unge.

Informasjon om SaLTo-modellen

Hva kan det søkes støtte til? 

Drift av tiltak eller tidsavgrensede prosjekter: 

 • som fremmer formålet med ordningen 
 • som er rettet mot barn og unge i SaLTo-samarbeidets hovedmålgruppe 12-22 år 
 • som har et byomfattende fokus (det gis ikke tilskudd til lokale tiltak i den enkelte bydel) 

Retningslinjer for tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak

Følgende tiltak prioriteres:

 • bidrar til å nå målet med tilskuddsordningen
 • har en tydelig målsetting og tydelig målgruppe
 • involverer målgruppen i utforming av tiltaket
 • har en realistisk gjennomføringsplan
 • har et realistisk budsjett
 • har god gjennomføringsevne (kvalifikasjoner og erfaring fra lignende tiltak)
 •  har god organisasjonsdrift
 • utløser frivillig innsats
 • samarbeider med andre aktører
 • har en andel egenfinansiering

Slik søker du 


Søknadsfristen er utløpt. Neste søknadsfrist forventes å bli i februar 2023.

Hvordan behandles søknaden? 

 • Velferdsetaten tar imot og vurderer søknadene 
 • Velferdsetaten gir sin anbefaling om fordeling av midler til Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester 
 • Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester fatter vedtak om fordeling 

Krav til rapportering og regnskap

Selv om Velferdsetaten har overtatt forvaltingen av ordningen fra 2022, skal søkere som mottok tilskudd i 2021, levere rapport og regnskap til byrådsavdelingen slik det er gjort tidligere.  

 • Søkere som mottar støtte må levere rapport og regnskap for bruken av midlene så snart som mulig, og senest 1. mars året etter tildelingen. Søkere som ikke har levert tilfredsstillende rapport og regnskap innen fristen vil ikke få ny tildeling.
 • Rapport og attestert regnskap på egne skjemaer skal sendes byrådsavdelingen innen 1. mars 2022.
  • Revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter skal leveres for tilskudd på 200 000 kroner eller mer.
  • For beløp under 200 000 kroner, er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og en person til undertegner regnskap og rapporter.
 • Tilskuddet skal benyttes i løpet av tilskuddsåret.
 • Eventuell overføring kan kun skje gjennom søknad. 
 • Ubrukte midler som ikke er søkt overført vil kreves tilbakebetalt.

Skjema for rapport og regnskap

Tidligere tildelinger

Byrådens fordeling av tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak 2022 (PDF 4 MB)
Tildelinger av midler til kriminalitetsforebyggende tiltak 2021 i Oslo  (PDF 0,4MB)

Kontaktinformasjon

Anniken Jaquet Johansen
E-post: anniken.johansen@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Kathrine Tveit Heggset
E-post: kathrine.tveit.heggset@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 975 78 457

Ved tekniske spørsmål:
Lars Mannsåker
E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 934 53 580