Kriminalitetsforebyggende tiltak

Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i 2021 i regi av frivillige og ideelle organisasjoner

Frist for å søke

15. februar 2021.

Det er satt av 3,2 millioner kroner til fordeling i 2021.

Kriterier for å søke

Frivillige og ideelle organisasjoner kan søke tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i aldersgruppen 12-22 år.

Følgende tiltak prioriteres:

 • Tiltak i tråd med føringer i SaLTo handlingsprogram
 • Tiltak som legger til rette for samarbeid med hovedaktørene i SaLTo-samarbeidet: Oslo kommune og Oslo politidistrikt.
 • Tiltak rettet mot barn og unge i SaLTo-samarbeidets målgruppe (12-22)
 • Tiltak som involverer målgruppen i utforming av tiltaket
 • Tiltak som legger vekt på å utløse frivillig aktivitet
 • Tiltak som har en andel egenfinansiering
 • Byomfattende tiltak eller tiltak som når unge fra mange bydeler (det gis ikke tilskudd til lokale tiltak i den enkelte bydel)

Informasjon om SaLTo-modellen

Krav om skatte- og momsattest

Du må legge ved skatteattest og attest for merverdiavgift som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Det tar normalt kort tid å få attestene. Organisasjoner som ikke er skatte- og merverdipliktige må også dokumentere fritak. Les mer om skatteattest her.

Krav til rapportering og regnskap

 • Søkere som mottar støtte må levere rapport og regnskap for bruken av midlene så snart som mulig, og senest 1. mars året etter tildelingen. Søkere som ikke har levert tilfredsstillende rapport og regnskap innen fristen vil ikke få ny tildeling.
 • Rapport og attestert regnskap på egne skjemaer skal sendes byrådsavdelingen innen 1. mars 2021.
  • Revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter skal leveres for tilskudd på 200 000 kroner eller mer.
  • For beløp under 200 000 kroner, er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og en person til undertegner regnskap og rapporter.
 • Tilskuddet skal benyttes i løpet av tilskuddsåret.
 • Eventuell overføring kan kun skje gjennom søknad. 
 • Ubrukte midler som ikke er søkt overført vil kreves tilbakebetalt.

Skjema for rapport og regnskap

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknadsskjema
 2. 2Send søknadsskjema

  Utfylt søknadsskjema sendes postmottak@byr.oslo.kommune.no  
  Merkes: Kriminalitetsforebyggende tiltak, organisasjoner, 2021.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Tildeling av midler

  Alle søkere blir kontaktet når vedtaket om tildelingen er klar.

  Tildelinger i 2021

  Tildelinger av midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo (PDF 0,4MB)

  Kontaktinformasjon for spørsmål

  Kjersti Varang
  Spesialrådgiver
  Telefon: 95 89 64 83
  E-post: