Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak

Frivillige og ideelle organisasjoner i Oslo kan søke tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i aldersgruppen 12-22 år.

Har du behov for veiledning på søknadsskriving? Ta direkte kontakt på e-post med en saksbehandler - du finner navn og e-postadresser nederst på siden.

Frist for å søke

Søknadfristen for tilskudd 2024 er passert. Neste søknadsfrist forventes å bli i november 2024.

Kort om tilskuddet:

Målet med tilskuddsordningen er å støtte opp under frivillige og ideelle organisasjoners deltakelse i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og ungdom i Oslo, slik at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers.

Tiltak som får støtte, skal være i tråd med hovedmål i SaLTo handlingsprogram: å forebygge barne- og ungdomskriminalitet og å forebygge rusmisbruk blant barn og unge.

Informasjon om SaLTo-modellen

Hva kan det søkes støtte til?

Drift av tiltak eller tidsavgrensede prosjekter:

 • som fremmer formålet med ordningen
 • som er rettet mot barn og unge i SaLTo-samarbeidets hovedmålgruppe 12-22 år
 • som har et byomfattende fokus (det gis ikke tilskudd til lokale tiltak i den enkelte bydel)

Retningslinjer for tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak

Følgende tiltak prioriteres:

 • bidrar til å nå målet med tilskuddsordningen
 • har en tydelig målsetting og tydelig målgruppe
 • involverer målgruppen i utforming av tiltaket
 • har en realistisk gjennomføringsplan
 • har et realistisk budsjett
 • har god gjennomføringsevne (kvalifikasjoner og erfaring fra lignende tiltak)
 • har god organisasjonsdrift
 • utløser frivillig innsats
 • samarbeider med andre aktører
 • har en andel egenfinansiering

Slik søker du

Søknadsskjema blir publisert her.

Hvordan behandles søknaden?

 • Velferdsetaten tar imot og vurderer søknadene
 • Velferdsetaten gir sin anbefaling om fordeling av midler til Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester
 • Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester fatter vedtak om fordeling

Krav til rapportering og regnskap

Organisasjoner som mottok tilskudd i 2023 skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. mars 2024.

Når du skal rapportere, må du først gå inn på organisasjonens søknad for 2023 i meldingsboksen Dine skjemaer, og velge "Rapport og regnskap".

Tidligere tildelinger

Kontaktinformasjon

Anniken Jaquet Johansen
E-post: anniken.johansen@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 924 25 476

Kathrine Tveit Heggset
E-post: kathrine.tveit.heggset@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 975 78 457

Ved tekniske spørsmål:
Lars Mannsåker
E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 934 53 580