Integrerings- og mangfoldstiltak

Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 2022

Frist for å søke

Søknadsfristen er utløpt. Neste søknadsfrist forventes å bli 1. april 2022.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad, med rom for mangfold og livsutfoldelse. Ordningen skal legge til rette for frivillig innsats for inkludering og sosial mobilitet, slik at barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn skal klare seg i samfunnet, skaffe seg utdanning og jobb, og leve et godt liv i en by fri for rasisme og diskriminering.

Vi tar forbehold om at bystyret vedtar å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2022, og beløpet som settes av til tilskuddsordningen. I 2021 vedtok byråden tilskudd på til sammen 14 572 000 kroner til 23 søknader på denne ordningen. Du kan se tidligere tildelinger nederst på siden.

Tilleggsutlysning for 2021

For 2021 ble det satt av tilleggsmidler på 5 millioner kroner på denne tilskuddsordningen. Midlene er øremerket prioritert område C i ordningen. Søknadsfristen er utløpt.

Les mer om tilleggsutlysningen for 2021.

Fra 2022 vil satsningen inngå som en del av prioritert område C i den ordinære utlysningen.

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner i Oslo.
 • Virksomheter som står bak aktiviteter med et ideelt samfunnsmessig formål, og som samarbeider med Oslo kommune.

Kriterier for å søke

Hva kan det søkes om støtte til?

 1. Tiltak og prosjekter i Oslo
 2. Drift av organisasjon i Oslo

Det gis ikke tilskudd til tiltak og organisasjoner som har et kommersielt formål. 

Hva slags tiltak gis det støtte til?

Kommunen gir støtte til tiltak i Oslo som involverer frivillig innsats, og som tilfredsstiller ett eller flere av disse prioriterte områdene:

A: Skole og utdanning: Tiltak som motiverer barn og ungdom med minoritetsbakgrunn til å gjøre det bra på skolen og til å fullføre videregående utdanning, og foreldre til å engasjere seg for barnas skolegang og utdanning. Vi gir ikke tilskudd til leksehjelptiltak

B: Økt samfunnsdeltakelse: Tiltak som gir deltakerne økt kunnskap om det norske samfunnet, og som gjør dem i stand til å greie seg bedre og mer selvstendig i samfunnet. Dette kan for eksempel være tiltak som gir kunnskap om rettigheter og plikter, demokratiske verdier og offentlige tjenester, og tiltak som styrker frivillige organisasjoner.

C: Jobb: Tiltak som kan bidra til økt deltakelse i arbeidslivet blant personer med minoritetsbakgrunn. Dette kan for eksempel være kurs, traineeprogrammer, mentorordninger og tiltak som bidrar til at kompetansen i minoritetsbefolkningen blir mer synlig for bedrifter og arbeidsgivere.Tiltak rettet mot fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere prioriteres særskilt.

D: OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle: Tiltak som motarbeider rasisme, fordommer og diskriminering basert på etnisitet, religion, seksuell orientering eller kjønnsidentitet, og som fremmer likestilling og likeverd. 

Hvem kan søke om støtte til drift?

Kommunen kan gi støtte til løpende drift av store organisasjoner og sentra som:

 • har integrering og mangfold som hovedarbeidsområde 
 • jobber byomfattende og har aktiviteter/virksomhet gjennom hele året
 • fremmer interkulturelle relasjoner og arbeider for dialog, samhandling og gjensidig forståelse mellom mennesker med ulik bakgrunn og forutsetninger
 • kan vise til vedvarende innsats på ett eller flere av områdene A-D beskrevet ovenfor

Veiledning og retningslinjer

Slik søker du

 1. 1Gjør klar vedlegg

  Du trenger disse vedleggene/dokumentene:

  • Budsjett (du kan velge om du vil bruke budsjettmalen inne i søknadsskjemaet, eller om du vil legge ved budsjett separat)
  • Vedtekter for organisasjonen
  • Skatteattest hvis dere har ansatte
  • Andre relevante vedlegg som kan gi nyttig informasjon om tiltaket eller organisasjonen
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknadsskjema med vedlegg


  Søknadsfristen er utløpt.

  Når du logger deg inn, kan du søke på vegne av din organisasjon på disse to måtene:

  1. Logg inn på vegne av organisasjonen og svar «Ja» på at du kan representere organisasjonen i Altinn. Det er kun styreleder, daglig leder og andre som er registrert med rollene «Kommunale tjenester» og «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn som kan søke på denne måten. Da lagres utkastet til søknaden i organisasjonens meldingsboks på Oslo kommune Min side, og alle som har disse rollene i organisasjonen kan gå inn og redigere og sende inn søknaden. Hvis du ønsker å søke på denne måten må du på forhånd sjekke om du har de riktige rollene i organisasjonen.
  2. Logg inn som privatperson og skriv inn organisasjonens organisasjonsnummer i søknadsskjemaet. Da lagres utkastet kun i din personlige meldingsboks på Oslo kommune Min side, og det er kun du som kan redigere og sende inn søknaden. Når søknaden er sendt inn sendes det en kopi til organisasjonens meldingsboks.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Du får automatisk en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden med et referansenummer. Kopi av søknaden ligger i meldingsboksen på Min side.

 2. 2Behandling av søknaden

  Velferdsetaten vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. 

  Byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester legger frem sitt forslag til fordeling i september i forbindelse med budsjettforslaget for 2022, og fatter vedtak om fordeling etter at bystyret har vedtatt budsjettet.

 3. 3Få svar på søknaden

  Søkere kan forvente endelig svar på søknaden innen utgangen av februar 2022. Svaret sendes gjennom SvarUt, til organisasjonens meldingsboks på Oslo kommune Min side.

 4. 4Send rapport og regnskap

  Dere må levere rapport og regnskap for tilskuddet senest 1. februar året etter at dere har mottatt tilskuddet. De som mottar 200 000 kroner eller mer må levere revidert regnskap innen 31. mars.

  For å sende inn rapport og regnskap må dere logge inn på Oslo kommune Min side og finne søknaden dere sendte inn. Kopi av søknaden ligger i meldingsboksen til organisasjonen og til den personen som sendte inn søknaden. I meldingen velger dere knappen "Rapport og regnskap" for å få opp rapportskjemaet.

  Logg inn på Min side

  Til rapporten skal dere legge ved:

  • Regnskap som er datert og underskrevet av to personer. Bruk eventuelt malen nedenfor (valgfritt). 

  Mal for regnskap til integrerings- og mangfoldstiltak (ODF 0,1MB).

  • Bekreftelse på digital rapport, datert og underskrevet av to personer. Gjelder de som mottok 200 000 kr eller mer. Bruk malen nedenfor.

  Mal for bekreftelse på digital rapport (ODT 0,1MB).

  • Andre vedlegg som gir nyttig informasjon om gjennomføringen av tiltaket

  Tildelinger

  Kontaktinformasjon

  Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

  Ved tekniske spørsmål:

  Lars Mannsåker
  E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
  Mobil: 93 45 35 80

  Ved andre spørsmål og veiledning:

  Bodil Fremstad
  E-post: bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no

  Mobil: 41 58 71 22 

  Ingerd Semb
  E-post: ingerd.semb@vel.oslo.kommune.no 
  Mobil: 99 79 60 88

  Margrethe Siem
  E-post: margrethe.siem@vel.oslo.kommune.no
  Mobil: 91 72 96 37