Tilskudd, legater og stipend

Integrerings- og mangfoldstiltak

Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 2021

Frist for å søke

Søknadsfristen for i år har utløpt. 

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad, med rom for mangfold og livsutfoldelse. Ordningen skal legge til rette for frivillig innsats for inkludering og sosial mobilitet, slik at barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn skal klare seg i samfunnet, skaffe seg utdanning og jobb, og leve et godt liv i en by fri for rasisme og diskriminering.

Vi tar forbehold om at bystyret vedtar å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2021, og beløpet som settes av til tilskuddsordningen. I 2020 vedtok byråden tilskudd på til sammen 12 048 000 kroner på denne ordningen. Du kan se tidligere tildelinger nederst på siden.

Informasjon og veiledning

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset, vil ikke Velferdsetaten arrangere informasjonsmøte eller veiledningsmøter. Ta direkte kontakt med oss, dersom du har spørsmål eller vil ha veiledning. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden. 

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner i Oslo.
 • Virksomheter som står bak aktiviteter med et ideelt samfunnsmessig formål, og som samarbeider med Oslo kommune.

Kriterier for å søke

Hva kan det søkes om støtte til?

 1. Tiltak og prosjekter i Oslo
 2. Drift av organisasjon i Oslo

Det gis ikke tilskudd til tiltak og organisasjoner som har et kommersielt formål.

Hva slags tiltak gis det støtte til?

Kommunen gir støtte til tiltak i Oslo som involverer frivillig innsats, og som tilfredsstiller ett eller flere av disse prioriterte områdene:

A: Tiltak som motiverer barn og ungdom med minoritetsbakgrunn til å gjøre det bra på skolen og til å fullføre videregående utdanning, og foreldre til å engasjere seg for barnas skolegang og utdanning.

Vi gir ikke tilskudd til tiltak med et kommersielt formål eller leksehjelp (se egen tilskuddsordning for leksehjelp).

B: Økt samfunnsdeltakelse: Tiltak som gir deltakerne økt kunnskap om det norske samfunnet, og som gjør dem i stand til å greie seg bedre og mer selvstendig i samfunnet. Dette kan for eksempel være tiltak som gir kunnskap om rettigheter og plikter, demokratiske verdier og offentlige tjenester, og tiltak som styrker frivillige organisasjoner.

C: Jobb: Tiltak som kan bidra til økt deltakelse i arbeidslivet blant personer med minoritetsbakgrunn. Dette kan for eksempel være kurs, traineeprogrammer, mentorordninger og tiltak som bidrar til at kompetansen i minoritetsbefolkningen blir mer synlig for bedrifter og arbeidsgivere.

D: OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle: Tiltak som motarbeider rasisme, fordommer og diskriminering basert på etnisitet, religion, seksuell orientering eller kjønnsidentitet, og som fremmer likestilling og likeverd. 

Hvem kan søke om støtte til drift?

Kommunen kan gi støtte til løpende drift av store organisasjoner og sentra som:

 • har integrering og mangfold som hovedarbeidsområde 
 • jobber byomfattende og har aktiviteter/virksomhet gjennom hele året
 • fremmer interkulturelle relasjoner og arbeider for dialog, samhandling og gjensidig forståelse mellom mennesker med ulik bakgrunn og forutsetninger
 • kan vise til vedvarende innsats på ett eller flere av områdene A-D beskrevet ovenfor

Se fullstendige retningslinjer for tilskudd til integrering og mangfold (PDF)

Slik søker du

 • 1Gjør klar vedlegg

  Du trenger disse vedleggene/dokumentene:

  • Budsjett (du kan velge om du vil bruke budsjettmalen inne i søknadsskjemaet, eller om du vil legge ved budsjett separat)
  • Vedtekter for organisasjonen
  • Skatteattest hvis dere har ansatte
  • Andre relevante vedlegg som kan gi nyttig informasjon om tiltaket eller organisasjonen
 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknadsskjema med vedlegg

  Søknadsfristen har utløpt.

  Når du logger deg inn kan du søke på vegne av din organisasjon på disse to måtene:

  1. Logg inn på vegne av organisasjonen og svar «Ja» på at du kan representere organisasjonen i Altinn. Det er kun styreleder, daglig leder og andre som er registrert med rollene «Kommunale tjenester» og «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn som kan søke på denne måten. Da lagres utkastet til søknaden i organisasjonens meldingsboks på Oslo kommune Min side, og alle som har disse rollene i organisasjonen kan gå inn og redigere og sende inn søknaden. Hvis du ønsker å søke på denne måten må du på forhånd sjekke om du har de riktige rollene i organisasjon.
  2. Logg inn som privatperson og skriv inn organisasjonens organisasjonsnummer i søknadsskjemaet. Da lagres utkastet kun i din personlige meldingsboks på Oslo kommune Min side, og det er kun du som kan redigere og sende inn søknaden. Når søknaden er sendt inn sendes det en kopi til organisasjonens meldingsboks.

Etter at du har sendt søknaden