Integrerings- og mangfoldstiltak

Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak 2024

Frist for å søke

Neste søknadsfrist forventes å bli i april 2024

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad, med rom for mangfold og livsutfoldelse. Ordningen skal legge til rette for frivillig innsats for inkludering og sosial mobilitet, slik at barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn skal klare seg i samfunnet, skaffe seg utdanning og jobb, og leve et godt liv i en by fri for rasisme og diskriminering.

Vi tar forbehold om at bystyret vedtar å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2024, og beløpet som settes av til tilskuddsordningen. I 2023 vedtok byråden tilskudd til 28 ulike søknader på til sammen 18,881 mill på denne ordningen. Du kan se tidligere tildelinger nederst på siden.

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner i Oslo.
 • Virksomheter som står bak aktiviteter med et ideelt samfunnsmessig formål, og som samarbeider med Oslo kommune.

Kriterier for å søke

Hva kan det søkes om støtte til?

 1. Tiltak og prosjekter i Oslo
 2. Drift av organisasjon i Oslo

Det gis ikke tilskudd til tiltak og organisasjoner som har et kommersielt formål.

Hva slags tiltak gis det støtte til?

Kommunen gir støtte til tiltak i Oslo som involverer frivillig innsats, og som tilfredsstiller ett eller flere av disse prioriterte områdene:

A: Skole og utdanning: Tiltak som motiverer barn og ungdom med minoritetsbakgrunn til å gjøre det bra på skolen og til å fullføre videregående utdanning, og foreldre til å engasjere seg for barnas skolegang og utdanning. Vi gir ikke tilskudd til leksehjelptiltak.

B: Økt samfunnsdeltakelse: Tiltak som gir deltakerne økt kunnskap om det norske samfunnet, og som gjør dem i stand til å greie seg bedre og mer selvstendig i samfunnet. Dette kan for eksempel være tiltak som gir kunnskap om rettigheter og plikter, demokratiske verdier og offentlige tjenester, og tiltak som styrker frivillige organisasjoner.

C: Jobb: Tiltak som kan bidra til økt deltakelse i arbeidslivet blant personer med minoritetsbakgrunn. Dette kan for eksempel være kurs, traineeprogrammer, mentorordninger og tiltak som bidrar til at kompetansen i minoritetsbefolkningen blir mer synlig for bedrifter og arbeidsgivere. Tiltak rettet mot fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere prioriteres særskilt.

D: OXLO – Oslo Extra Large, en by for alle: Tiltak som motarbeider rasisme, fordommer og diskriminering basert på etnisitet, religion, seksuell orientering eller kjønnsidentitet, og som fremmer likestilling og likeverd.

Hvem kan søke om støtte til drift?

Kommunen kan gi støtte til løpende drift av store organisasjoner og sentra som:

 • har integrering og mangfold som hovedarbeidsområde
 • jobber byomfattende og har aktiviteter/virksomhet gjennom hele året
 • fremmer interkulturelle relasjoner og arbeider for dialog, samhandling og gjensidig forståelse mellom mennesker med ulik bakgrunn og forutsetninger
 • kan vise til vedvarende innsats på ett eller flere av områdene A-D beskrevet ovenfor

Veiledning og retningslinjer

Slik søker du

 1. Gjør klar vedlegg

  Du trenger disse vedleggene/dokumentene:

  • Budsjett. Budsjettet må inneholde forklaring på hvordan organisasjonen har kommet fram til de ulike beløpene i budsjettet.
   Hvis du søker om tilskudd til et tiltak kan du velge om du vil bruke budsjettmalen inne i søknadsskjemaet, eller om du vil legge ved budsjett separat.
   Hvis du søker tilskudd til drift av organisasjon må du legge ved årsbudsjett for organisasjonen.
  • Vedtekter for organisasjonen
  • Skatteattest hvis dere har ansatte
  • Andre relevante vedlegg som kan gi nyttig informasjon om tiltaket eller organisasjonen
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknadsskjema med vedlegg

  Du må logge inn på søknadsskjemaet ved å bruke elektronisk ID, som for eksempel MinID eller bankID.

  Når du har logget inn på skjemaet, kan du søke på vegne av din organisasjon på disse to måtene:

  • Svar «Ja» på at du kan representere organisasjonen i Altinn. Det er kun styreleder, daglig leder og andre som er registrert med rollene «Kommunale tjenester» og «Post/arkiv» for organisasjonen i Altinn som kan søke på denne måten. Da lagres utkastet til søknaden i meldingsboksen "Dine påbegynte skjemaer", og alle som har disse rollene i organisasjonen kan gå inn og redigere og sende inn søknaden. Hvis du ønsker å søke på denne måten må du på forhånd sjekke om du har de riktige rollene i organisasjonen.
  • Hvis du ikke har de nødvendige rollene svarer du “Nei” på at du kan representere organisasjonen og skriver inn organisasjonens organisasjonsnummer i søknadsskjemaet. Da lagres utkastet kun i din personlige meldingsboks  "Dine påbegynte skjemaer", og det er kun du som kan redigere og sende inn søknaden. Når søknaden er sendt inn, vil organisasjonen motta en kopi i organisasjonens meldingsboks. 

  Digitalt søknadsskjema blir publisert på denne siden i mars 2024

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Du får automatisk en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden med et referansenummer. Kopi av søknaden finner du i meldingsboksen "Dine skjemaer".

 2. Behandling av søknaden

  Velferdsetaten vurderer søknadene og gir en anbefaling om fordeling av tilskuddsmidlene til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

  Byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester legger frem sitt forslag til fordeling i september i forbindelse med budsjettforslaget for 2024, og fatter vedtak om fordeling etter at bystyret har vedtatt budsjettet.

 3. Få svar på søknaden

  Søkere kan forvente endelig svar på søknaden innen utgangen av februar 2024. Svaret sendes til organisasjonens Innboks i AltInn.

 4. Send rapport og regnskap

  Dere må levere rapport og regnskap for tilskuddet senest 1. februar året etter at dere har mottatt tilskuddet. De som mottar 200 000 kroner eller mer må levere revidert regnskap innen 31. mars.

  For å sende inn rapport og regnskap må dere logge inn i meldingsboksen "Dine skjemaer" og finne søknaden dere sendte inn. Hvis søknaden ble sendt inn uten at innsender logget inn på vegne av organisasjonen, vil søknaden også finnes i den personlige meldingsboksen "Dine skjemaer" til innsender. Trykk på den innsendte søknaden og velg knappen "Rapport og regnskap" for å få opp rapportskjemaet.

  Logg inn i meldingboksen "Dine skjemaer"

  Til rapporten skal dere legge ved:

  • Regnskap som er datert og underskrevet av to personer. Bruk eventuelt malen nedenfor (valgfritt).

  Mal for regnskap til integrerings- og mangfoldstiltak (ODT).

  • Bekreftelse på digital rapport, datert og underskrevet av to personer. Gjelder de som mottok 200 000 kr eller mer. Bruk malen nedenfor.

  Mal for bekreftelse på digital rapport (ODT).

  • Andre vedlegg som gir nyttig informasjon om gjennomføringen av tiltaket

  Tildelinger


  Kontaktinformasjon

  Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner

  Ved tekniske spørsmål:

  Lars Mannsåker
  E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
  Mobil: 93 45 35 80

  Ved andre spørsmål og veiledning:

  Bodil Fremstad
  E-post: bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no
  Mobil: 41 58 71 22

  Ingerd Semb
  E-post: ingerd.semb@vel.oslo.kommune.no
  Mobil: 99 79 60 88

  Margrethe Siem
  E-post: margrethe.siem@vel.oslo.kommune.no
  Mobil: 91 72 96 37