Grønne midler i Bydel Nordre Aker

Frist for å rapportere

Frist for å rapportere på mottatt tilskudd i 2023 er 15. desember 2023.

Frist for å søke

Søknadsfristen er 1. desember året før tilskuddsåret.

Kort om tilskuddet

Grønne midler i Nordre Aker er en tilskuddsordning som skal bidra til økt engasjement i det grønne skiftet, og fremme miljø og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.

Bydelsutvalget vektlegger følgende satsingsområder ved tildeling av Grønne midler i 2024:

 • Tiltak som støtter utlån og deling
 • Tiltak som ombruk og reparasjon (av f.eks. sykler og klær)
 • Tiltak som bevarer eller etablerer leveområder for pollinerende insekter
 • Tiltak som bidrar til å sette miljø og bærekraft på agendaen (herunder mataktiviteter og læringsarenaer)
 • Tiltak som bidrar til tilgjengeliggjøring av grønne områder
 • Tiltak til grønn næringsutvikling som skaper sosiale møteplasser i bydelens parker, sommer som vinter

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Organisasjoner og institusjoner
 • Borettslag og sameier
 • Lokale lag og foreninger
 • Næringsaktører
 • Kommunale virksomheter (herunder bydelens tjenestesteder)
 • Sosiale entreprenører og grønne gründere

Søkeren må ha sin hovedvekt av medlemmer, aktivitet og virke i Bydel Nordre Aker.

Hva kan du søke om?

 • Tiltak med klar miljøprofil som bidrar til et bedre miljø i lokalsamfunnet på både kort og lang sikt.
 • Offentlige utendørsarrangementer med grønn profil som har bred deltakelse fra bydelens egen befolkning.
 • Tiltak og aktiviteter som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg, som f.eks. ombruk, sykkelverksted, grønn mobilitet, byttemarkeder, reduksjon av forbruk og avfall eller lignende.
 • Tiltak og prosjekter som bidrar til å sette miljø og bærekraft på agendaen, for eksempel dyrkingsprosjekter, biologisk mangfold, mataktiviteter og læringsarenaer, grønne tak og grønt entreprenørskap.
 • Støtte til samarbeidstiltak der flere aktører går sammen og for å løse fellesoppgaver og som har en grønn profil.
 • Grønne tiltak som stimulerer til integrering.

Det kan søkes ut fra flere kriterier samtidig.

Fullstendige kriterier Grønne midler i Nordre Aker (PDF)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send søknaden

  Søknadsportalen åpner i løpet av siste del av oktober 2023.

  Du må sende inn ett søknadsskjema per tiltak. Vi behandler ikke søknader som sendes inn etter søknadsfristen.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Bydelsutvalget vedtar størrelse på avsetning til tilskuddsmidler i forbindelse med behandling av budsjett hvert år.

 2. Når får du svar?

  Fordeling av tilskuddsmidler gjøres av bydelsutvalget i første kvartal i tilskuddsåret.

 3. Rapportering

  • Frist for rapportering på bruk av grønne midler er 15. desember i tilskuddssåret.
  • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, kreves revisorgodkjent regnskap. For øvrige tilskudd er det tilstrekkelig at regnskapet undertegnes med underskrift av organisasjonens leder og én person til. Organisasjonens ordinære regnskap skal ikke benyttes.
  • Organisasjoner som har mottatt midler til flere ulike tiltak må levere separate rapporter og regnskap for hvert enkelt av disse.
  • Skal du rapportere på vegne av en organisasjon? Da må du ha tilgang til å representere denne. Tilgangen gis som regel av styreleder i organisasjonen. Les mer på altinn.no
  • For utbetaling må tilskuddsmottaker registrere seg med tilhørende kontonummer. Regnskapskontoret vil få beskjed om at pengene skal overføres deres konto når rapport og regnskap er levert, og søkers kundeprofil i Oslo kommune er komplett.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i Søknad og skjema, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Eventuell klage sendes Bydel Nordre Aker og må være innsendt senest 3 uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket. Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling og ikke i forhold til det skjønn som er utvist.

Klagen sender du til postmottak@bna.oslo.kommune.no

Kontakt

Brita Mikkelsen
E-post: brita.mikkelsen@bna.oslo.kommune.no