Grønne midler i Bydel Gamle Oslo

Grønne midler er i 2022 på 1 000 000 kroner, og er bydelens tilskuddsordning til aktiviteter og tiltak som gir et positivt bidrag til miljøet og nærmiljøet.

Frist for å søke

Søknadsfristen var 7. februar 2022.

Kort om tilskuddet

Bydel Gamle Oslo ønsker å stimulere til at lokale krefter tar initiativ og ansvar for å gjennomføre grønne aktiviteter og eller prosjekter i bydelen.

Med grønne prosjekter mener vi:

 • Prosjekter som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg
 • Prosjekter som bidrar til å endre praksis og å fremme alternativer til handlinger, atferd og/eller problemstillinger som per i dag ikke er bærekraftige.
 • Prosjekter som bidrar til å øke engasjementet til omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig og grønn retning

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, sameier og borettslag med lokal forankring kan søke.

Sosiale entreprenører, grønne gründere og andre næringsaktører kan også søke. I tillegg kan egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter søke.

Tiltak som prioriteres

Vi vil prioritere tiltak som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • Nærmiljøeffekt: Skaper en positiv miljøeffekt for nærmiljøet.
 • Klima- og miljøeffekt: Bidrar til å spre inspirasjon eller kunnskap om miljøvennlig matproduksjon og dyrking, reduksjon av forbruk, tilrettelegging for ombruk eller andre efffektive klima- og miljøtiltak.
 • Innovasjon: Tester ut nye grønnere løsninger .
 • Samarbeid: Søker samarbeid på tvers med and lokale organisasjoner.

Eksempel på tiltak kan det søkes tilskudd til

Tiltak og aktiviteter som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg;

 • Ombruk, sykkelverksted og andre reparasjonsaktiviteter, byttemarkeder og lignende.
 • Dyrkingsprosjekter som skaper møteplasser og er læringsarenaer.
 • Grønne aktiviteter som stimulerer til integrering.
 • Grønne pilotprosjekter.

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til grønne midler i Bydel Gamle Oslo (PDF 0,1MB)

Krav til søknaden

 • Søker må ha tilknytning til bydelen og aktiviteten må gjennomføres i bydelen.
 • Prosjektet må ha en klar miljøprofil, og bidra til å bedre miljøet på kort og lang sikt.
 • Prosjektet må ha en start- og sluttdato.
 • Det gis ikke støtte til lønnsutgifter.
 • Søker må dokumentere nødvendige godkjenninger fra aktuell eier/myndighet.
 • Søker over en viss sum (20 000 kr) må stille på infomøte for å fortelle om sitt prosjekt til nye søkere.

Dersom du søker på vegne av en organisasjon må du være registrert i Brønnøysundregisteret som enten økonomiansvarlig, eller leder, og det er organisasjonens bankkonto som må oppgis. Dersom det ikke er samsvar mellom navnet på søker og informasjonen registret på organisasjonens bankkonto vil utbetaling stoppes. Det er også viktig å forsikre seg om at organisasjonsnummer og bankkonto samsvarer med informasjonen i Brønnøysundregisteret.

Søkere som søker fra et enkeltpersonsforetak kan ikke oppgi personlig kontonummer, men må bruke bedriftskonto.

Bydel Gamle Oslo jobber aktivt mot all form for diskriminering på bakgrunn av etnisk opprinnelse, religion, kjønn, funksjonsferdighet, alder og seksuell orientering. Bydelen vil derfor avvise søknader som er diskriminerende overfor enkeltgrupper og vil prioritere tiltak som er åpne og inkluderende.

Fikk du støtte til aktiviteter i 2020 eller 2021 som du ikke har fått gjennomført? Husk at du må ha fått innvilget overføring av midlene til 2022 før du eventuelt kan søke om ny støtte. Det vil ikke bli gitt støtte til lignende aktiviteter før du har gjennomført tidligere års prosjekt.

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfristen var 7. februar 2022.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Registering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt, så om du er i tvil om vi har mottatt den kan kontakte oss.

 2. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak med tildeling av støtte til Grønne midler blir endelig behandlet i bydelsutvalgets møte 24. mars. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 3. Tildeling av midler

  Søknadene vil bli behandlet i bydelsutvalgsmøte 24. mars 2022.

  Alle søkere blir kontaktet når vedtak er fattet. Du får svar på søknaden etter bydelsutvalgets behandling. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for møtet.

  Møteprotokoller for politiske saker i Bydel Gamle Oslo.

 4. Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 5. Rapportering og regnskap

  Rapportering kan gjøres fortløpende. Fristen for å rapportere er 15.januar 2023.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  For sammenlagt tilskudd fra Bydel Gamle Oslo over 200 000 kroner må du legge ved godkjent regnskap fra revisor.

  For sammenlagt tilskudd fra Bydel Gamle Oslo under 200 000 kroner må regnskapet signeres av leder og økonomiansvarlig.

  Mottaker kan bli bedt om å vise detaljert regnskap og bilag på forespørsel.

Klage

Du kan klage på avslag på søknaden eller der søknaden ikke innvilges fullt ut. Eventuell klage sendes Bydel Gamle Oslo og må være innsendt senest tre uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket.