Tilskudd, legater og stipend

Grønne midler i Bydel Gamle Oslo

Grønne midler er på 500 000 kroner, og er bydelens tilskuddsordning til aktiviteter og tiltak som gir et positivt bidrag til miljøet og nærmiljøet.

Frist for å søke

10. februar 2020.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner, prosjekter, sameier og borettslag med lokal forankring kan søke. Sosiale entreprenører, grønne gründere og andre næringsaktører kan også søke. I tillegg kan egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter søke.

 • Søker må ha tilknytning til bydelen og aktiviteten må gjennomføres i bydelen
 • Aktiviteten må gi et positivt bidrag til miljøet og nærmiljøet
 • Søker må dokumentere nødvendige godkjenninger fra aktuell eier/myndighet
 • Det skal leveres rapport på gjennomførte tiltak over hvordan tilskuddet er benyttet.

Eksempel på tiltak kan det søkes tilskudd til

Tiltak og aktiviteter som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg;

 • Ombruk, sykkelverksted og andre reparasjonsaktiviteter, byttemarkeder og lignende.
 • Dyrkingsprosjekter som skaper møteplasser og er læringsarenaer.
 • Grønne aktiviteter som stimulerer til integrering.
 • Grønne pilotprosjekter.

Det gis ikke støtte til drift eller lønnsutgifter.

Bydel Gamle Oslo jobber aktivt mot all form for diskriminering på bakgrunn av etnisk opprinnelse, religion, kjønn, funksjonsferdighet, alder og seksuell orientering. Bydelen vil derfor avvise søknader som er diskriminerende overfor enkeltgrupper og vil prioritere tiltak som er åpne og inkluderende.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde og beskrive:

 • Hvem som søker og organisasjonsform.
 • Aktiviteten det søkes støtte til med bl.a. mål, målgruppe og plan for gjennomføring.
 • Budsjett for gjennomføring av tiltaket og søknadsbeløp.
 • Hvordan synliggjøre at tiltaket er støttet av Bydel Gamle Oslo.
 • Bankkonto og navn på konto.

Vi anbefaler at leser gjennom retningslinjene for tilskudd til grønne midler i Bydel Gamle Oslo før du starter på søknaden.

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til grønne midler i Bydel Gamle Oslo (PDF 0,1MB)

Forskrift

Saksbehandlingen er underlagt offentlighetsloven og innsendte søknader er i utgangspunktet å anse som offentlig tilgjengelige. Ved særlige tilfeller kan det bes om unntak for enkeltvedlegg. Grunnet postmottaksrutiner må forespørsler om unntak fra offentlig innsyn rettes i egen, separat henvendelse.

Kontroll

Oslo kommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av tilskuddsmidlene. Oslo kommune forbeholder seg rett til å kreve midlene tilbakebetalt, hvis det er gitt uriktige opplysninger eller hvis midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene.

Krav om rapportering

Søkere må oppgi søknadsbeløp og spesifisere bruk av midlene i budsjettet. Dersom det er søkt om støtte andre steder, skal dette fremkomme. Søkere som ikke bruker de tildelte midlene i henhold til forutsetningene vil bli utelukket fra å søke de to påfølgende år. 

Slik søker du

 • 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfristen var 10. februar 2020.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt, så om du er i tvil om vi har mottatt den kan kontakte oss.

 • 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak med tildeling av støtte til Grønne midler blir endelig behandlet i bydelsutvalgets møte i mard. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 • 3Tildeling av midler

  Søknadene vil bli behandlet i bydelsutvalgsmøte 19. mars 2020.

  Alle søkere blir kontaktet når vedtak er fattet. Du får svar på søknaden etter bydelsutvalgets behandling. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for møtet.

 • 4Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 • 5Rapportering og regnskap

  Frist for rapportering på bruk av midlene er 31. oktober.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Du kan klage på avslag på søknaden eller der søknaden ikke innvilges fullt ut. Eventuell klage sendes Bydel Gamle Oslo og må være innsendt senest tre uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål?

Marianne Netland
Mobil: 901 75 691
E-post:
Stina Lindholm
Mobil: 909 28 220
E-post:

Sende klage på vedtak

Postadresse
Postboks 9406, Grønland, 0135 OSLO


E-post: