Grønne midler i Bydel Gamle Oslo 2024

Grønne midler i 2024 er på 1,000,000 kroner og er bydelens tilskuddsordning til aktiviteter og tiltak som gir et positivt bidrag til klimaet, miljøet og nærmiljøet.

Tenker du å søke om midler, men er usikker på hva et miljøvennlig prosjekt innebærer? Det skal holdes grønne midler-workshop 6. februar, hvor vi skal legge spesiell vekt på dyrkeprosjekter. Dessuten setter vi av en hel dag den 8. februar, hvor du kan få søknadsveiledning én til én.

Frist for å søke

Søknadsfristen er 12. februar 2024.

Søknadsveiledning

8. februar, i tidsrom kl. 11:30–15:00: I Deichman Tøyen sin storsal får man 15 minutter med grønne midler-ansvarlig fra bydelen.

Grønne midler-workshop: 6. februar, kl. 18:00–19:30, i underetasjen på Deichman Tøyen. Nytt av året er at det blir arrangert en workshop for grønne midler-søkere i tillegg til søknadsveiledning.

Workshoppen legger spesiell vekt på dyrkeprosjekter. Her kan man lære hva prosjektplan og søknad må inkludere samt hva bydelen vil prioritere. Workshopholderen, Natalie Keene, har hatt jobb som bydelsbonde for BGO og vært med på å behandle søknader om grønne midler i tre år.

Kort om tilskuddet

Bydel Gamle Oslo ønsker å stimulere til at lokale krefter tar initiativ og ansvar for å gjennomføre grønne prosjekter i bydelen.

Med grønne prosjekter mener vi:

 • Prosjekter som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg.
 • Prosjekter som bidrar til å endre praksis og å fremme alternativer til handlinger, atferd og/eller problemstillinger som per i dag ikke er bærekraftige.
 • Prosjekter som bidrar til å øke engasjementet til omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig og grønn retning.

Prosjektet ditt kan ta tak i/bidra til:

 • FNs bærekraftmål,
 • Redusert forbruk. Bidra til at de 5 r’ene etterleves (refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle).
 • Inspirasjon eller kunnskap om miljøvennlig matproduksjon og dyrking.
 • Å teste ut nye grønnere løsninger.
 • Klimatilpasning.

Eksempel på tiltak kan det søkes tilskudd til:

 • Tiltak og aktiviteter som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg.
 • Ombruk, sykkelverksted og andre reparasjonsaktiviteter, byttemarkeder og lignende.
 • Bærekraftige dyrkingsprosjekter som skaper møteplasser og læringsarenaer.
 • Grønne aktiviteter som stimulerer til integrering.
 • Grønne pilotprosjekter.

Dyrkeprosjekter som er miljøvennlige og bærekraftige:

 • bruker økologisk prinsipper, midler og løsninger,
 • unngår torv hvor det er mulig ved å velge torv-fri jord og gjødsel, les på det som posen inneholder på baksiden,
 • velger aktivt flerårige vekster over ettårige,
 • velger aktivt lokale produsenter av økologiske frø og planter når det er mulig,
 • bruker klimatilpasset løsninger,
 • har gode gjennomtenkte vanningsløsninger, for eksempel alternativer til drikkevannskilder,
 • tenker på og bidrar til å bedre forhold for pollinatorer,
 • passer på humler og villbier innenfor bydelens sårbarhetssoner,
 • har skriftlig tillatelse fra grunneieren.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • Sameier og borettslag med adresse i bydelen.
 • Organisasjoner, lag og foreninger, stiftelser, institusjoner, prosjekter med lokal forankring*.
 • Sosiale entreprenører, grønne gründere og andre næringsaktører med lokal forankring*.
 • Kommunale tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter med adresse i bydelen.
 • Privatpersoner og uformelle grupper med lokal forankring*. Privatpersoner og uformelle grupper trenger ikke organisasjonsnummer for å søke.

* Søkere av Grønne midler må kunne bekrefte at tiltaket har tilknytning til Bydel Gamle Oslo og at midlene kommer til gode for innbyggere som bor i bydelen gjennom tiltak der innbyggere i bydelen er hovedmålgruppe.

Bydel Gamle Oslo jobber aktivt mot all form for diskriminering på bakgrunn av etnisk opprinnelse, religion, kjønn, funksjonsferdighet, alder og seksuell orientering.

Hva vi støtter

Grønne midler kan støtte tiltak som gir en bedret miljøeffekt. Tilskudd kan gis til gjennomføring av både enkeltarrangementer og mer langsiktige aktiviteter eller prosjekter. Prosjektet skal komme til gode for innbyggere som bor i bydelen og har innbyggere i bydelen som hovedmålgruppe.

Prosjekter som skal prioriteres:

 • Prosjekter som ha en klar miljø- og bærekraftprofil, og som bidrar til å bedre miljøet på kort og lang sikt.
 • Prosjekter som fører til en positiv endring i nabolaget eller nærmiljøet, skaper en positiv miljøeffekt for nærmiljøet og synliggjør hvordan en kan bidra lokalt med å løse klima- og miljøutfordringene.
 • Prosjekter som er innovative eller viser potensiale til nye bærekraftige løsninger.
 • Prosjekter som foregår i bydelen eller for bydelens innbyggere.
 • Prosjekter med høy andel ulønnet, frivillig innsats og lave administrasjons- og lønnskostnader.

Bydelen har et ønske om at flere ungdommer fra bydelen får arbeidserfaring. Gjennom Grønne midler er det mulig å søke støtte til lønnsutgifter for lokal ungdom som blir ansatt eller engasjert i prosjektene.

Bydelen vil støtte grønne grundere, og ildsjeler. Det er i enkelttilfeller mulig å gi begrenset støtte til lønn og honorar for prosjekter og aktiviteter som treffer formålet med tilskuddsordningen. Prosjekter med lav andel frivillig innsats kombinert med særlig høy andel honorar, lønn og administrasjonskostnader i budsjettene prioriteres ikke. Midler til honorar og lønn vurderes opp mot prioriteringslisten over.

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til grønne midler i Bydel Gamle Oslo (PDF)

Krav til søknaden

Søker må bruke bydelens søknadskjema innen fastsatt frist og søknaden skal inneholde og beskrive:

Fakta om søker:

 • Hvem står bak søknaden.
 • Søkers tilhørighet til Bydel Gamle Oslo

Fakta om prosjektet/drift:

 • Hva skal gjennomføres og plan for gjennomføring.
 • Miljøprofilen til prosjektet og hvorfor det burde få støtte.
 • Hvor og når skal tiltaket foregå. Prosjektet må ha en start- og sluttdato.
 • Om tiltaket innebærer samarbeid med andre aktører, der samarbeid ikke er et kunde / leverandør forhold.
 • Hvem er målgruppen.
 • Budsjett for gjennomføring av prosjektet og søknadsbeløp, og eventuell annen finansiering.
 • Hvordan dere tenker å vise at prosjektet eller aktiviteten er støttet av Bydel Gamle Oslo.

Dersom du søker på vegne av en organisasjon må du være registrert i Brønnøysundregisteret som enten økonomiansvarlig, eller leder, og det er organisasjonens bankkonto som må oppgis. Dersom det ikke er samsvar mellom navnet på søker og informasjonen registret på organisasjonens bankkonto vil utbetaling stoppes. Det er også viktig å forsikre seg om at organisasjonsnummer og bankkonto samsvarer med informasjonen i Brønnøysundregisteret.

Søkere som søker fra et enkeltpersonsforetak kan ikke oppgi personlig kontonummer, men må bruke bedriftskonto.

Private personer og uformelle grupper må sikre på at bankkontoen er oppdatert inn i Faktura og kontonummer på Min side.

Bydel Gamle Oslo jobber aktivt mot all form for diskriminering på bakgrunn av etnisk opprinnelse, religion, kjønn, funksjonsferdighet, alder og seksuell orientering. Bydelen vil derfor avvise søknader som er diskriminerende overfor enkeltgrupper og vil prioritere tiltak som er åpne og inkluderende.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål?

Natalie Keene

Mobil: 47 78 53 65

E-post: natalie.keene@bgo.oslo.kommune.no

Slik søker du

 1. Logg inn, velg hvem du vil representere, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfristen er 12. februar 2024.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Registering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt, så om du er i tvil om vi har mottatt den kan du logge deg inn på Min side for å sjekke om du finne din søknad ferdig levert der.

 2. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak med tildeling av støtte til Grønne midler blir endelig behandlet i bydelsutvalgets møte 21. mars. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 3. Tildeling av midler

  Søknadene vil bli behandlet i bydelsutvalgsmøte 21. mars 2024.
  Alle søkere blir kontaktet når vedtak er fattet. Du får svar på søknaden etter bydelsutvalgets behandling. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for møtet.

  Møteprotokoller for politiske saker i Bydel Gamle Oslo.

 4. Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet og etter tildelingsbrevet har blitt sendt ut. Sjekk Altinn eller Digipost for ditt brev.

 5. Rapportering og regnskap

  Rapportering kan gjøres fortløpende og endelig frist for å rapportere er 15. januar 2025. Vi ber om 3-5 gode bilder av prosjektet.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  Mottaker kan bli bedt om å vise detaljert regnskap og bilag på forespørsel.

Klage

Du kan klage på avslag på søknaden eller der søknaden ikke innvilges fullt ut. Eventuell klage sendes Bydel Gamle Oslo og må være innsendt senest tre uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket.

Sende klage på vedtak

E-post: postmottak@bgo.oslo.kommune.no

Postboks 9406, Grønland, 0135 OSLO