Grønne midler i Bydel Bjerke

Grønne midler skal bidra til mer miljøvennlige og bærekraftige nærmiljø i Bydel Bjerke.

Frist for å søke

12. april 2021

Kriterier for å søke

 • Tiltaket må skje i Bydel Bjerke.
 • Tiltaket skal synliggjøres og skape engasjement slik at flere kan lære av prosjektet
 • Prosjektet bør ha potensial for varige endringer innen forvaltning av biologisk mangfold, miljø og klima.
 • Du kan søke om tilskudd opp til 40 000 kroner.

Hvem kan søke?

Borettslag, sameier, velforeninger, frivillige lag- og organisasjoner, sosiale entreprenører, kommunale eller private virksomheter. Enkeltpersoner uten organisasjonsnummer som har et prosjektforslag kan kontakte lag, forening eller sitt borettslag/sameiet for å samarbeide om å søke grønne midler. 

Søkere som bor i bydelen prioriteres, men det er ikke et krav at man må bo i bydelen for å søke.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om midler til små eller større prosjekter utenom virksomhetens løpende aktiviteter. Det kan være for eksempel opplysningsarbeid om miljø og klima, dyrking i nabolaget, bie- og humlefremmende tiltak, arrangementer, kurs, verksteder og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, gjenbruk og reduksjon av avfall, utslipp eller energibruk.

Du kan søke om støtte til et flerårig prosjekt. Men da må du levere rapport og oppdatert søknad for hvert år i prosjektet. Vi tar forbehold om at Bydelsutvalget bevilger penger på neste års budsjett.

Du kan ikke søke om midler til ordinære driftsoppgaver, for eksempel i et borettslag, eller til tiltak som ikke kommer Bydel Bjerkes innbyggere og miljø til gode.

Slik søker du

 1. 1Last ned og fyll ut søknaden

  Søknadsskjema for Grønne midler i Bydel Bjerke (ODT 0,3MB)

  Send søknaden til postmottak@bbj.oslo.kommune.no. Skriv "Grønne midler 2021" og lagets/foreningens navn i emnefeltet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknadene

  Bydelsadministrasjonen skriver innstilling til Bjerke bydelsutvalg om hvilke prosjekter som bør støttes. 

 2. 2Motta svar og midler

  Tilsagnsbrev sendes ut snarlig etter bydelsutvalgets møte. Bydelen overfører midlene til den kontoen som søker har fylt inn i søknadsskjema.

 3. 3Send inn rapport og regnskap

  Støttemottaker må sender inn rapport og regnskap innen 30. november 2021.

  • Kortfattet rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltakene, med resultater det har medført. Støttemottakere vil få tilsendt et rapportskjema og de vil også publiseres her etter søknadsfristen.
  • Minimum 3 foto fra prosjektet skal legges ved eller i rapporten.
  • Regnskap kan enten bestå av bestå av rapportskjema hvor alle utgifter og inntekter er ført opp, samt kopier av kvitteringer, eller revisorgodkjent regnskap.
  • Søkere som bruker revisor kan ettersende revisorgodkjent regnskap og må oppgi i rapporten når dette foreligger og hvilken revisor de bruker.

  Rapport og regnskap skal sendes til postmottak@bbj.oslo.kommune.no og merkes med “Grønne midler 2021”.

  Hvis rapport og regnskap ikke blir sendt inn, eller støttemottaker ikke kan gjøre rede for bruk av støtten, vil bydelen kreve hele tilskuddet tilbakebetalt.

Klage

Du kan klage hvis du har fått helt eller delvis avslag på søknaden. Klagen sender du til postmottak@bbj.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Klagen skal merkes med «Grønne midler 2020».

Kontaktinformasjon

Erik Anders Aurbakken
E-post: erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no
Tlf: 908 05 339