Grønne midler i Bydel Bjerke

Grønne midler skal bidra til mer miljøvennlige og bærekraftige nærmiljø i Bydel Bjerke.

Frist for å søke

Søknadsfristen var 31. mars 2022.

Du kan ettersende opplysninger til søknaden din fram til 13. april.

Kriterier

 • Tiltaket må skje lokalt i Bydel Bjerke.
 • Tiltaket skal synliggjøres og skape engasjement slik at flere kan lære av prosjektet.
 • Prosjekter som har potensial for varige endringer innen forvaltning av biologisk mangfold, miljø og klima blir prioritert.
 • Det kan søkes om maks 40 000 kroner fra hver søker. Det er ikke krav om økonomisk egenandel er ikke påkrevd.

Hva kan du søke om?

 • Små eller større prosjekter utenom virksomhetens/organisasjonens løpende aktiviteter. Det kan være for eksempel opplysningsarbeid om miljø og klima, dyrking i nabolaget, bie- og humlefremmende tiltak, arrangementer, kurs, verksteder og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, gjenbruk og reduksjon av avfall, utslipp eller energibruk.
 • Prosjektmidler til utredning og gjennomføring av lokale miljøprosjekt.
 • Det kan søkes om støtte til et flerårig prosjekt. Men søker må levere rapport og oppdatert søknad for hvert år i prosjektet. Det tas forbehold om at Bydelsutvalget bevilger penger på neste års budsjett.

Hva kan du ikke søke om?

 • Ordinære driftsoppgaver (for eksempel i borettslag).
 • Tiltak som ikke kommer Bydel Bjerkes innbyggere og miljø til gode.
 • Lønn/honorar/økonomisk godtgjøring til aktøren som gjennomfører prosjektet. Som hovedregel skal ikke Grønne midler gå til lønn eller honorar til den som søker, men unntak kan vurderes. Det kan gis støtte til kjøp av tjenester for utføring av fagoppgaver som søker ikke kan utføre selv (som gravemaskin og elektriker) og til oppgaver hvor det kreves spesiell kompetanse (som å kartlegge biomangfold, filme/fotografere og holde kurs).

Hvem kan søke?

Borettslag, sameier, velforeninger, frivillige lag- og organisasjoner, sosiale entreprenører, kommunale eller private virksomheter. Enkeltpersoner uten organisasjonsnummer som har konkret prosjektinitiativ bes kontakte lag, forening eller sitt borettslag/sameiet for å samarbeide om å søke grønne midler.

Søkere som bor i bydelen prioriteres. Men det er ikke et krav at man må bo i Bydel Bjerke for å søke.

Logg inn i søknadsskjema

 1. Last ned og fyll ut søknaden

  Søknadsfristen var 31. mars 2022.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknaden

  Bydelsadministrasjonen skriver innstilling til Bjerke bydelsutvalg om hvilke prosjekter som bør støttes. Bydelsutvalget har møte 5. mai og bestemmer hvilke prosjekter som skal få støtte.

 2. Motta svar og midler

  Tilsagnsbrev sendes ut snarlig etter endelig vedtak i bydelsutvalget. Bydelen overfører tilsagnet til den kontoen som står i søknadsskjemaet.

 3. Klage

  Du kan klage hvis du har fått avslag eller delvis avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bbj.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. E-posten merkes «Grønne midler 2022».

Rapport og regnskap

Fristen for å sende inn rapport og regnskap er 30. november 2022.
Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Du må legge inn:

 • En kortfattet rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltakene, med resultater de har gitt.
 • Regnskap. Regnskap kan enten bestå av et utleggskjema hvor alle utgifter og inntekter er ført opp, samt kopier av kvitteringer, eller revisorgodkjent regnskap.
 • Minimum 3 foto fra prosjektet. Bildene må være høyoppløselige og i digitalt format.
 • Søkere som bruker revisor kan ettersende revisorgodkjent regnskap og må oppgi i rapporten når dette foreligger og hvilken revisor de bruker.

Hvis det ikke sendes inn rapport og regnskap, eller støttemottaker ikke kan gjøre rede for støtten, vil bydelen kreve hele tilskuddet tilbakebetalt.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Erik Anders Aurbakken: