Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler i Bydel Bjerke

Frist for å søke

28. februar 2019.

Kort om tilskuddet

Frivillighetsmidlene skal stimulere til aktive nærmiljø, et mangfoldig organisasjonsliv, frivillighet, lokalt engasjement og arrangementer for beboerne i Bydel Bjerke.

Støtten skal bidra til innovasjon, aktivitet, opplevelser, mestring, inkludering, engasjement og tiltak på tvers av generasjoner, organisasjoner og grupper.

Kriterier for å søke

Du kan det søke om

 • Støtte til kulturaktiviteter, prosjekter, arrangementer og aktivitetsfremmende utstyr.
 • Aktiviteter og arrangementer som når bredt i lokalmiljøet og omfatter flere enn organisasjonens egne medlemmer eller målgruppe.
 • Prosjekter som bidrar til økt deltakelse fra flyktninger og migranter i nærmiljøet og brobygging mellom organisasjoner og grupper.
 • Tiltak som stimulerer folkehelsen med økt fysisk aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv i parker, grøntdrag og i marka, samt vern av naturområder og bydelens lokalhistorie.
 • Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunal virksomhet, for å skape helsefremmende aktiviteter og møteplasser.
 • Frivillighetsmidler kan søkes ut fra flere kriterier samtidig.

Du kan ikke søke om

 • Støtte til nærings- eller næringsliknende virksomhet, borettslag, boligsameier eller bydelens/kommunens tjenestesteder.
 • Støtte til ordinær drift, til å finansiere eksisterende tilbud, stillinger, eller medlemsavgifter.

Hvem kan søke

Organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner. Søkeren må ha sitt medlemsgrunnlag eller virksomhet hovedsakelig innen Bydel Bjerke

Se fullstendige retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Bjerke (PDF)

Krav om rapportering

 • Du må rapportere om resultat av aktiviteten du har fått støtte til, og du må legge fram regnskap for dette.
 • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, kreves signert, eller revisorbekreftet regnskap.

Ubrukte midler

Dersom støttede arrangementer eller prosjekter går med overskudd skal vår saksbehandler informeres. Hvis du ikke bruker alle midlene, kan du søke om omdisponering eller overføring til neste kalenderår, eller til annen frivillig aktivitet som oppfyller frivillighetsmidlenes formål. Vi kan imidlertid kreve ubrukte midler tilbakebetalt.  

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandler søknader

  Bydelsdirektøren fremmer en innstilling til bydelens kultur- og oppvekstkomite som behandler saken.

 • 2Motta svar

  Vedtak og svar kan ventes mot slutten av april.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til postmottak@bbj.oslo.kommune.no innen 3 uker etter at du mottar brev fra bydelen.

Kontaktinformasjon

Arild Sørum
Epost: arild.sorum@bbj.oslo.kommune.no
Telefon: 93063873