Frivillighetsmidler i Bydel Bjerke

Frist for å søke

Fristen for å søke var 28. februar 2022.

Kort om tilskuddet

Frivillighetsmidlene skal stimulere til aktive nærmiljø, et mangfoldig organisasjonsliv, frivillighet, lokalt engasjement og arrangementer for beboerne i Bydel Bjerke. Støtten skal bidra til innovasjon, aktivitet, opplevelser, mestring, inkludering, engasjement og tiltak på tvers av generasjoner, organisasjoner og grupper.

Kriterier for å søke

Du kan søke om:

 • Støtte til kulturaktiviteter, prosjekter, arrangementer og aktivitetsfremmende utstyr.
 • Ukentlige aktiviteter og arrangementer som når bredt i lokalmiljøet og omfatter flere enn organisasjonens egne medlemmer eller målgruppe, vil bli prioritert i tildelingen.
 • Levekårsutsatte områder prioriteres og spesielt gratis kultur og fritidstilbud, for barn og unge.
 • Prosjekter som bidrar til økt deltakelse fra flyktninger og migranter i nærmiljøet og brobygging mellom organisasjoner og grupper.
 • Tiltak som stimulerer folkehelsen med økt fysisk aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv i parker, grøntdrag og i marka, samt vern av naturområder og bydelens lokalhistorie.
 • Samskaping mellom frivillige organisasjoner og kommunal virksomhet, for å skape helsefremmende aktiviteter og møteplasser.

Du kan ikke søke om:

 • Støtte til nærings- eller næringsliknende virksomhet, borettslag, boligsameier eller bydelens/kommunens tjenestesteder.
 • Støtte til ordinær drift, til å finansiere eksisterende tilbud, stillinger, eller medlemsavgifter.

Hvem kan søke

Organisasjoner, grupper, institusjoner og enkeltpersoner. Søkeren må ha sitt medlemsgrunnlag eller virksomhet hovedsakelig innen Bydel Bjerke.

Se fullstendige retningslinjer for frivillighetsmidler i Bydel Bjerke (PDF)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknadene

  Bydelsdirektøren fremmer en innstilling til bydelens kultur- og oppvekstkomite som behandler saken.

 2. Motta svar

  Du blir kontaktet når saken er politisk behandlet.

 3. Rapportering

  Du må rapportere om resultat av aktiviteten du har fått støtte til, og du må legge fram regnskap for dette. Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

  For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, kreves signert, eller revisorbekreftet regnskap.

 4. Ubrukte midler

  Hvis støttede arrangementer eller prosjekter går med overskudd må vi få informasjon om det. Hvis du ikke bruker alle midlene, kan du søke om omdisponering eller overføring til neste kalenderår, eller til annen frivillig aktivitet som oppfyller frivillighetsmidlenes formål. Vi kan imidlertid kreve ubrukte midler tilbakebetalt.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bbj.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Arild Sørum
Epost: arild.sorum@bbj.oslo.kommune.no
Telefon: 93063873