Frivillighetsmidler i Bydel Alna

Frist for å søke

16. april 2021.

Kort om tilskuddet

Bydel Alna ønsker å legge til rette for frivillig innsats og deltakelse blant bydelens innbyggere. Tilskuddet skal stimulere til et mangfold av aktiviteter og en nyskapende frivillig sektor.

Kriterier for å søke

Vi gir støtte til aktiviteter som utløser frivillig innsats og skaper engasjement knyttet til miljø, helse, kultur og idrett.

 • Aktiviteter som bidrar til å skape inkluderende og trygge lokalsamfunn
 • Nyskapende aktiviteter
 • Aktiviteter der frivillige organisasjoner samarbeider med bydelens tjenester og/eller på tvers av organisasjoner
 • Aktiviteter som stimulerer til deltakelse, samfunnsengasjement og medansvar

Vi gir ikke støtte til:

 • lønn eller ordinær drift
 • reise- og oppholdsutgifter
 • aktiviteter med kommersielt formål
 • aktiviteter som ikke primært engasjerer bydelens beboere
 • aktiviteter som allerede er gjennomført

Det er satt av ulike beløp til frivillige aktiviteter, festivaler og grønne tiltak, men de har felles retningslinjer og søknadsskjema.

Fullstendige retningslinjer og krav til rapportering (PDF).

Bydelsutvalget ønsker at administrasjonen ser på hvordan vi kan sikre at frivillighetsmidlene brukes best mulig, og har bedt administrasjonen lage en sak om eventuelle krav og forutsetninger for å få frivillighetsmidler. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i «Retningslinjer for tilskudd til frivillige tiltak» som følge av denne saken.

Hvem kan søke?

Ideelle og frivillige lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner, for eksempel idrettslag, brukerråd, foreldreutvalg og borettslag.

Hver organisasjon kan sende inn flere søknader.

Søkerens organisasjonsnummer skal oppgis i søknaden. Det kreves ikke organisasjonsnummer for søkere som søker om inntil kr. 15.000.

Slik søker du

 1. 1Logg inn fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Oppvekst- og kulturkomiteen gjør vedtak om tildeling av midler til frivillige aktiviteter og festivaler. Miljø- og byutviklingskomiteen gjør vedtak om tildeling av midler til grønne tiltak.

 2. 2Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når komiteenes vedtak er fattet.

 3. 3Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bal.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Frivillighetsmidler og festivalmidler

Halvor Voldstad
E-post: halvor.voldstad@bal.oslo.kommune.no

Grønne midler

Farah Humayun
E-post: farah.humayun@bal.oslo.kommune.no