Frivillighetsmidler i Bydel Frogner

Frist for å søke

15. august 2021.

Kort om tilskuddet

Bydel Frogner ønsker å legge til rette for frivillig innsats som bidrar til økt trivsel, inkludering og aktivitet i bydelen, samt skaper gode opplevelser og bygger felleskap for bydelens innbyggere. Bydelsutvalget i Frogner har derfor avsatt 400 000 kroner til frivillighetsmidler i 2021. Midlene vil kunne brukes 2. halvår 2021 og 1. halvår 2022.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • Frivillige organisasjoner, lag og foreninger med tilknytning i bydel Frogner.
 • Frivillige organisasjoner, lag og foreninger som har et organisasjonsnummer.
 • Kommunale virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes dersom aktiviteten gjennomføres i samarbeid med frivillige.
 • Enkeltpersoner eller egenorganiserte grupper kan søke i samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og foreninger.

Hva kan du søke om

 • Aktiviteten må være basert på frivillig arbeid og knyttet til miljø, helse, kultur eller idrett i bydelen.
 • Aktiviteten må være rettet mot bydelens innbyggere.
 • Aktiviteten bør aktivisere flere enn organisasjonens egne medlemmer eller målgruppe.
 • Frivillige organisasjoner gis tilgang til å søke om tilskudd til mindre arrangement for sine frivillige som skaper samhold og bidrar til mer frivillig aktivitet på sikt. Det kan søkes om inntil 50 % av arrangementskostnadene og maksimalt 5000 kroner. 

Det gis ikke tilskudd til

 • Tilskudd til ordinær drift eller lønnsutgifter gis som hovedregel ikke, men kan vurderes i enkelttilfeller.
 • Aktiviteter som skjer i tre eller flere bydeler.
 • Reise- og oppholdsutgifter.
 • Aktiviteter utenfor bydelen.
 • Aktiviteter med kommersielt formål.
 • Aktiviteter/arrangementer/tiltak som allerede er gjennomført.

Tips til søknaden

Husk at tiltaket må reflektere frivillighet og søknaden må synliggjøre omfanget av frivillig innsats. For eksempel om en organisasjon tilbyr fritidsaktivitet til barn med betalte og profesjonelle trenere/instruktører, vil ikke dette være grunnlag for frivillighetsmidler i seg selv. Men om denne organisasjonen skulle holde åpne arrangement for publikum på frivillig basis, kan frivillighetsmidler være aktuelt. En organisasjon med frivillige instruktører eller trenere vil være grunnlag for frivillighetsmidler.

Obs!
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å utbetale penger til en privat bankkonto. For å opprette en bankkonto krever bankene et organisasjonsnummer.  Dere får organisasjonsnummer ved å registrere dere som en forening i Enhetsregisteret. Les mer på Brønnøysundregistrene sine nettsider.

Retningslinjer for frivillighetsmidler

Ønsker du mer informasjon om tilskuddet kan du laste ned retningslinjer for frivillighetsmidler (PDF 0,1MB)

Slik søker du frivillighetsmidler

Søknadsfristen er utløpt.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får automatisk opp en kvittering på innsendt søknad. Kopi av søknaden sendes til e-postadressen du har oppgitt i søknaden, i tillegg finner du den ved å logge på Min Side.

 2. 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. 26.august skal rådene behandle bydelsdirektørens innstilling til støtte til frivillighetsmidler. Den blir videre behandlet i Helse-, unge-, sosial og kulturkomiteen den 31. august. Sak om tildeling av støtte til frivillighetsmidler blir endelig politisk behandlet i bydelsutvalgets møte 7. september 2021.

  Vi behandler ikke søknader som sendes inn etter søknadsfristen.

 3. 3Motta svar

  Alle søkere får svar i meldingsboksen i sin digitale postkasse og på Min Side cirka en uke etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet.

 4. 4Utbetaling av tilskudd

  Tilskuddet utbetales etter at klagefristen har gått ut.

 5. 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført.

  Rapport og regnskap sendes inn via e-post: Postmottak@bfr.oslo.kommune.no. Merkes med sak 2021/407.

  Søkere som har fått innvilget tilskudd må synliggjøre at tiltaket er støttet av Bydel Frogner ved omtale og annonsering av aktivitet.

Klage

Klagefrist på avslag eller tildelingssum er tre uker etter at du har fått svar fra oss. Klage sendes postmottak@bfr.oslo.kommune.no.

Tidligere tildelinger

Tidligere tildelinger kan gi deg tips og inspirasjon til hva du kan søke frivillighetsmidler til.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med frivillighetskoordinator ved spørsmål om ordningen, eller samarbeid med bydelens tjenester.

Frivillighetskoordinator Azita Radpey
E-post: frivillighet@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 940 24 365