Driftstilskudd til rideanlegg

Frist for å søke

15. januar 2022.

Kort om tilskuddet

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for en forutsigbar og stabil drift av rideanleggene i Oslo, der hestenes naturlige behov er prioritert. Ordningen skal bidra til et allsidig og viktig aktivitetstilbud til byens innbyggere, og da særlig for barn og unge.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om driftstilskudd, og den totale rammen for driftstilskudd er på 1 000 000 kroner.

Driftskostnader er utgifter til:

 • vedlikehold av bygningsmasse
 • vedlikehold av uteareal
 • innkjøp av maskiner og utstyr
 • transport
 • innkjøp av flis
 • beiteområder
 • kommunale avgifter og strøm

Kriterier og vilkår

 • Driften av rideanlegget skal som et minimum oppfylle krav i Lov om dyrevelferd og Forskrift om velferd for hest.
 • Du kan ikke bruke midlene til å finansiere et overskudd.
 • Midlene skal kun brukes til det du har søkt om.
 • Formålet må ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller politivedtekter.
 • Tildeling av tilskudd skaper ikke presedens for senere års tildelinger.

Forskrift

Forskrift om tildeling av driftstilskudd for rideanlegg i Oslo (Lovdata)

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  Du må legge ved disse dokumentene i søknadsskjemaet:

  • Skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder for organisasjoner som er skatte- og merverdiavgiftpliktige
  • Vedtekter
  • Driftsbudsjett
  • Siste årsregnskap
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknaden

  Bymiljøetaten behandler og vurderer alle søknadene etter at fristen har gått ut. Deretter skal byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet fatte endelig vedtak.

 2. Motta svar

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet.

 3. Rapportere

  Du skal snarest mulig og senest innen 1. april året etter det er mottatt tilskudd sende inn rapport som beskriver bruken av mottatt driftstilskudd, samt rapportregnskap og/eller årsregnskap.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen må sendes inn innen tre uker fra du fikk vedtaket. Klagen sendes til Bymiljøetaten, enten per post, eller på e-post.