Tilskudd, legater og stipend

Driftstilskudd til rideanlegg

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for en forutsigbar og stabil drift av rideanleggene i Oslo, der hestenes naturlige behov er prioritert. Ordningen skal bidra til et allsidig og viktig aktivitetstilbud til byens innbyggere, og da særlig for barn og unge.

Frist for å søke

15. januar 2020.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om driftstilskudd og tilskudd til grovfôr. Rammen for driftstilskudd er 1 000 000 kroner og rammen for tilskudd til grovfôr er på 345 000 kroner. Du kan søke om begge eller kun om driftstilskudd.

Driftskostnader er utgifter til:

 • vedlikehold av bygningsmasse
 • vedlikehold av uteareal
 • innkjøp av maskiner og utstyr
 • transport
 • innkjøp av flis
 • beiteområder
 • kommunale avgifter og strøm

Kriterier og vilkår

 • Driften av rideanlegget skal som et minimum oppfylle krav i Lov om dyrevelferd og Forskrift om velferd for hest.
 • Du kan ikke bruke midlene til å finansiere et overskudd.
 • Midlene skal kun brukes til det du har søkt om.
 • Formålet må ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller politivedtekter.
 • Tildeling av tilskudd skaper ikke presedens for senere års tildelinger.

Forskrift

Forskrift om tildeling av driftstilskudd for rideanlegg i Oslo (Lovdata)

Slik søker du

 • 1Finn fram vedlegg

   

  Du må legge ved disse dokumentene i søknadsskjemaet: 

  • Skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder for organisasjoner som er skatte- og merverdiavgiftpliktige
  • Vedtekter
  • Driftsbudsjett
  • Siste årsregnskap
  • Dersom du søker om midler til å dekke merkostnader som følge av tørkesommer 2018, må også legge ved dokumentasjon på merutgifter til grovfôr fra og med sommeren 2019. Dette gjelder ikke utgifter på grovfôr til private hester

   

 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknaden

  Bymiljøetaten behandler og vurderer alle søknadene etter at fristen har gått ut. Deretter skal byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet fatte endelig vedtak. 

 • 2Motta svar

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet.

 • 3Rapportere

  Du skal snarest mulig og senest innen 1. april året etter det er mottatt tilskudd sende inn rapport som beskriver driften, samt regnskap over hva midlene har gått til.  

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen må sendes inn innen tre uker fra du fikk vedtaket. Klagen sendes til Bymiljøetaten, enten per post, eller på e-post.

Kontakt Bymiljøetaten


Bymiljøetaten

Telefon: 23 48 20 30
E-post:

Besøksadresse
Karvesvingen 3, 0579 OSLO

Chat med Bymiljøetaten

Bymelding – meld fra om feil og mangler

Ledergruppen Bymiljøetaten