Driftstilskudd til frivilligsentraler

Frist for å søke

For eksisterende frivilligsentraler er fristen 1. september. Tilskuddet skal brukes året etter.

For nye frivilligsentraler under etablering:
Inntil de nye retningslinjene foreligger vil det ikke være mulig å søke om etableringstilskudd.

Kulturdepartementet er for tiden i gang med å utarbeide nye retningslinjer for driftstilskudd til frivilligsentraler, og disse er ventet å være klare i løpet av høsten 2022. I 2021 vedtok Stortinget å endre den statlige finansieringen av frivilligsentralene og flytte denne til Kulturdepartementets budsjett. Midlene som utbetales er øremerket allerede eksisterende frivilligsentraler, og beløpet vil bli utbetalt som engangsbeløp til Oslo kommune, til viderefordeling til frivilligsentralen(e). 

Kort om tilskuddet

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet. Du kan søke om tilskudd til drift av eksisterende sentral, eller etablering av ny sentral.

Krav til frivilligsentraler

Midlene som utbetales er øremerket til frivilligsentraler. Med frivilligsentral forstås virksomheter som stimulerer til frivillig innsats, er åpne møteplasser for befolkningen og et bindeledd mellom kommune og frivillig sektor.  

For å oppfylle kravene til driftstilskudd skal frivilligsentralene 

 • ha tilgang på fysiske lokaler
 • ha eget regnskap og årsrapport 
 • ha en daglig leder eller lignende benytte ordet "frivilligsentral", "nærmiljøsentral" eller likelydende i frivilligsentralens navn.  

Dersom noen kommuner eller frivilligsentraler i overgangsperioden 2017–2021 har tilpasset bruken av tilskuddet på en annen måte enn det som er skissert over, er det tilstrekkelig at frivilligsentralen innfrir disse kravene i løpet av 2022.

Bortfall

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist.

Inkludering og mangfold

Regjeringens overordnede mål er at kunst- og kulturlivet, mediene, frivilligheten og idretten skal inkludere og være tilgjengelig for alle, uavhengig av for eksempel kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og/eller kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Kultur- og likestillingsdepartementet forventer at hele sektoren bidrar til et langsiktig og systematisk arbeid for å nå et større mangfold av brukere og deltakere, av utøvere og av uttrykk og tilbud. Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker at det rettes særlig oppmerksomhet på å fremme likestilling mellom kjønnene samt å inkludere samfunnsgrupper som er underrepresentert. 

Rapportering og regnskap

Frist for rapportering er 1. september 2023. Du må levere rapport og regnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt. 

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Kulturetaten, Oslo kommune
Epost: postmottak@kul.oslo.kommune.no

Åshild Andrea Brekke
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknaden
 2. 2Finn frem vedlegg til søknaden

  For eksisterende frivilligsentraler:

  • Budsjett for året det søkes for (2023)
  • Rapport for foregående år (2021). Det skal fremgå av rapport at sentralen har vært drevet i samsvar med de formål og krav som fremgår av tilsagnsbrev.
  • Regnskap for foregående år (2021). Av regnskapet skal offentlig tilskudd, andre inntekter, lokal finansiering fremgå. Daglig leders lønn skal fremgå.
  • Revisjonsberetning foregående år (2021). Frivilligsentraler som har mottatt tilskudd på 200 000 kroner eller mer, skal la årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. For kommunale sentraler ivaretas dette gjennom kommunerevisjonen.  

  For frivilligsentraler under etablering:

  • Frivilligsentralens målgruppe
  • Frivilligsentralens oppgave og funksjon
  • Planleggingsprosess og samarbeidspartnere
  • Styringsform og eierstruktur
  • Daglig leders oppgave og funksjon
  • Vedtekter, hvis dette finnes.
 3. 3Send inn søknaden

  Søknadsskjema og vedlegg sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no. Husk signatur.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en melding på at vi har mottatt søknaden din.

 2. 2Fordeling av midler

  Tildeling av midler bestemmes i begynnelsen av året det søkes for. Søker får beskjed om utfallet på e-post. Svaret sendes til den e-postadresse som er oppgitt i søknaden.

 3. 3Utbetaling av mider

  For private Frivilligsentraler:

  For kommunale Frivilligsentraler:

  • Faktura internhandel. 

  Tilskuddsmottakere skal ha oppfylt vilkårene for tidligere års tilskudd om å levere godkjent revidert regnskap og beretning/rapport for bruken av tilskuddet.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du har mottatt avslagsbrevet. Klagen sendes til Kulturetaten på postmottak@kul.oslo.kommune.no.