Driftstilskudd til frivilligsentraler

Frist for å søke

 • For eksisterende frivilligsentraler er fristen 1. september. 
  Tilskuddet skal brukes året etter.
 • For nye frivilligsentraler under etablering:
  Inntil de nye retningslinjene foreligger vil det ikke være mulig å søke om etableringstilskudd.
  Kulturdepartementet er for tiden i gang med å utarbeide nye retningslinjer for driftstilskudd til frivilligsentraler, og disse er ventet å være klare i løpet av høsten 2021. I 2021 vedtok Stortinget å endre den statlige finansieringen av frivilligsentralene og flytte denne til Kulturdepartementets budsjett. Midlene som utbetales er øremerket allerede eksisterende frivilligsentraler, og beløpet vil bli utbetalt som engangsbeløp til Oslo kommune, til viderefordeling til frivilligsentralen(e).

Kort om tilskuddet

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet. Du kan søke om tilskudd til drift av eksisterende sentral, eller etablering av ny sentral.

Ønsker du mer informasjon om tilskuddet kan du lese retningslinjer for tilskudd til frivillighetssentraler (PDF)

Krav til frivilligsentraler

 • Sentralen skal ha vedtekter som regulerer formål, organisasjonsform og beslutningsstruktur. Innholdet i vedtektene skal regulere aktivitetene i sentralen.
 • Sentralen kan eies av en eller flere juridiske personer. Dersom flere juridiske personer oppretter en sentral kan det stiftes som en forening, et andelslag eller en stiftelse. Sentralen skal så sant det er mulig registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Sentraler organisert som stiftelser skal også registreres i Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
 • Sentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige.
 • Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger, behov og bidra til utvikling av sentralen. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Det bør legges vekt på et samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det er naturlig å samarbeide om.
 • Sentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta i mot betaling, utover godtgjørelse for direkte utlegg.
 • Sentralen skal ha daglig leder ansatt i 100 % stilling.
 • Det skal være minimum 40 % lokal finansiering av driften.
 • Oslo kommune forutsetter at man har levert godkjent rapport og regnskap for tidligere tilskudd før man kan motta et nytt tilskudd.

Bortfall

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist.

Rapportering og regnskap

Frist for rapportering er 1. september 2021. Du må leveres rapport og regnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt.

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Kulturetaten, Oslo kommune
Epost: postmottak@kul.oslo.kommune.no

Åshild Andrea Brekke
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no

Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknaden
 2. 2Finn frem vedlegg til søknaden

  For eksisterende frivilligsentraler:

  • Budsjett for året det søkes for (2022)
  • Rapport for foregående år (2020). Det skal fremgå av rapport at sentralen har vært drevet i samsvar med de formål og krav som fremgår av tilsagnsbrev.
  • Regnskap for foregående år (2020). Av regnskapet skal offentlig tilskudd, andre inntekter, lokal finansiering fremgå. Daglig leders lønn skal fremgå.
  • Revisjonsberetning foregående år (2020). Frivilligsentraler som har mottatt tilskudd på 200 000 kroner eller mer, skal la årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. For kommunale sentraler ivaretas dette gjennom kommunerevisjonen.  

  For frivilligsentraler under etablering:

  • Frivilligsentralens målgruppe
  • Frivilligsentralens oppgave og funksjon
  • Planleggingsprosess og samarbeidspartnere
  • Styringsform og eierstruktur
  • Daglig leders oppgave og funksjon
  • Vedtekter, hvis dette finnes.
 3. 3Send inn søknaden

  Søknadsskjema og vedlegg sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no. Husk signatur.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en melding på at vi har mottatt søknaden din.

 2. 2Fordeling av midler

  Tildeling av midler bestemmes i begynnelsen av året det søkes for. Søker får beskjed om utfallet på e-post. Svaret sendes til den e-postadresse som er oppgitt i søknaden.

 3. 3Utbetaling av mider

  For private Frivilligsentraler:

  For kommunale Frivilligsentraler:

  • Faktura internhandel. 

  Tilskuddsmottakere skal ha oppfylt vilkårene for tidligere års tilskudd om å levere godkjent revidert regnskap og beretning/rapport for bruken av tilskuddet.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du har mottatt avslagsbrevet. Klagen sendes til Kulturetaten på postmottak@kul.oslo.kommune.no.