Driftstilskudd til frivilligsentraler

Frist for å søke

Frist for å søke om driftstilskudd til frivilligsentraler er 1. september. Tilskuddet skal brukes året etter.

Kort om tilskuddet

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet. Du kan søke om tilskudd til drift av eksisterende sentral, eller etablering av ny sentral.

Trykk her for å lese forskriften om tilskudd til frivilligsentraler.

Krav til frivilligsentraler

Midlene som utbetales er øremerket til frivilligsentraler. Med frivilligsentral forstås virksomheter som stimulerer til frivillig innsats, er åpne møteplasser for befolkningen og et bindeledd mellom kommune og frivillig sektor.   

For å oppfylle kravene til driftstilskudd skal frivilligsentralene  

 • drive virksomhet i samsvar med formålet i forskriftens, tilpasset lokale forutsetninger og behov 
 • være eid og driftet av enten en kommune, en virksomhet i Frivillighetsregisteret, et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter i Frivillighetsregisteret, eller en kombinasjon av de nevnte
 • ha et rådgivende organ som kan påvirke driften av frivilligsentralen, der frivilligheten er representert 
 • ha eget regnskap og årsrapport 
 • ha tilgang på fysiske lokaler 
 • ha minst ett årsverk, som hovedregel én person i 100 prosent stilling 
 • ha lokal finansiering tilsvarende minst 40 % av frivilligsentralens totale driftsinntekter 
 • benytte ordet «frivilligsentral» eller likelydende i frivilligsentralens navn

Gratis utlån av frivilligsentralens lokaler

Frivilligsentralen oppfordres til å gjøre sine lokaler tilgjengelig for gratis utlån til frivillige organisasjoner når frivilligsentralens behov for lokalene er dekket, så langt det er praktisk mulig. 

Inkludering og mangfold

Regjeringens overordnede mål er at kunst- og kulturlivet, mediene, frivilligheten og idretten skal inkludere og være tilgjengelig for alle, uavhengig av for eksempel kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og/eller kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Kultur- og likestillingsdepartementet forventer at hele sektoren bidrar til et langsiktig og systematisk arbeid for å nå et større mangfold av brukere og deltakere, av utøvere og av uttrykk og tilbud. Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker at det rettes særlig oppmerksomhet på å fremme likestilling mellom kjønnene samt å inkludere samfunnsgrupper som er underrepresentert. 

Rapportering og regnskap

Frist for rapportering er 1. september 2023. Du må levere rapport og regnskap for tilskuddet året etter at det er mottatt. 

Bortfall

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist. 

Tildelinger

Kontaktinformasjon

Kulturetaten, Oslo kommune
Epost: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknaden
 2. 2Finn frem vedlegg til søknaden

  For eksisterende frivilligsentraler:

  • Budsjett for året det søkes for (2023)
  • Rapport for foregående år (2021). Det skal fremgå av rapport at sentralen har vært drevet i samsvar med de formål og krav som fremgår av tilsagnsbrev.
  • Regnskap for foregående år (2021). Av regnskapet skal offentlig tilskudd, andre inntekter, lokal finansiering fremgå. Daglig leders lønn skal fremgå.
  • Revisjonsberetning foregående år (2021). Frivilligsentraler som har mottatt tilskudd på 200 000 kroner eller mer, skal la årsregnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. For kommunale sentraler ivaretas dette gjennom kommunerevisjonen.  

  For frivilligsentraler under etablering:

  • Frivilligsentralens målgruppe
  • Frivilligsentralens oppgave og funksjon
  • Planleggingsprosess og samarbeidspartnere
  • Styringsform og eierstruktur
  • Daglig leders oppgave og funksjon
  • Vedtekter, hvis dette finnes.
 3. 3Send inn søknaden

  Søknadsskjema og vedlegg sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no. Husk signatur.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en melding på at vi har mottatt søknaden din.

 2. 2Fordeling av midler

  Tildeling av midler bestemmes i begynnelsen av året det søkes for. Søker får beskjed om utfallet på e-post. Svaret sendes til den e-postadresse som er oppgitt i søknaden.

 3. 3Utbetaling av mider

  For private Frivilligsentraler:

  For kommunale Frivilligsentraler:

  • Faktura internhandel. 

  Tilskuddsmottakere skal ha oppfylt vilkårene for tidligere års tilskudd om å levere godkjent revidert regnskap og beretning/rapport for bruken av tilskuddet.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du har mottatt avslagsbrevet. Klagen sendes til Kulturetaten på postmottak@kul.oslo.kommune.no.